månadens gallriksprofil juli 2022 copy copy

Tobias Andersson, ST-läkare i allmänkirurgi, Centralsjukhuset Kristianstad

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?   
Jag heter Tobias Andersson och gör sista året på min ST i allmänkirurgi på Centralsjukhuset i Kristianstad. Jag använder GallRiks i mitt dagliga arbete främst när jag rapporterar in parametrar efter operationer, men också som en personlig kvalitetssäkring där jag följer upp mina patientfall. Jag använder just nu också GallRiks som datakälla både för mitt vetenskapliga ST-arbete och interna kvalitetsarbete på kliniken.

Vad tycker du är den främsta styrkan med GallRiks?
GallRiks främsta styrka är att stora mängder data finns tillgänglig på ett snabbt, enkelt och överskådligt sätt. Data från GallRiks representerar också väl vården i landet eftersom de allra flesta kliniker använder sig utav det.

Finns det något du tycker att GallRiks ska ändra på?
En bra förändring tycker jag vore om man kunde ha personliga förinställda mallar för postoperativ inrapportering efter t.ex. kolecystektomier. Oftast opereras ju dessa komplikationsfritt och på likartat sätt inom kliniken av samma operatör. Därför kunde det i vissa lägen effektiviserat inrapporteringen om man kan ha mallar där vissa variabler är förifyllda. Integrering med t.ex. operationsprogram så att data kan fyllas i peroperativt hade givetvis också varit fantastiskt, men självklart förstår jag att det inte är helt lätt att implementera.

Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?
GallRiks är ett viktigt system för framtida forskning och nationell kvalitetssäkring. Det är också en bra modell för hur ett sådant register skall se ut. Jag tror att liknande register kan uppkomma i framtiden även gällande andra medicinska ingrepp och diagnoser i samma syfte.

Använder du Gallriks i samband med forskning eller kvalitetsförbättring?
Just nu använder jag Gallriks som datakälla i mitt vetenskapliga ST-arbete. Jag studerar här om komplikationsfrekvens varierar avseende gallgångsskador vid elektiva kolecystektomier när rutinmässig eller enbart selektiv intraoperativ kolangiografi utförs. Jag använder också klinikens egen GallRiks data för ett internt kvalitetsarbete.

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.