Månadens profil december 2021 perhedenström 2 copy
Vem är du och hur använder du GallRiks?
Mitt namn är Per Hedenström och jag arbetar som medicinsk gastroenterolog på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. I huvudsak tjänstgör jag på vår endoskopiavdelning GEA, där jag utför rutinundersökningar, men också mer avancerad endoskopi såsom ERCP och endoskopiskt ultraljud (EUS). Inom detta fält har jag också mitt största forskningsintresse.

Gallriks är av stor betydelse för mitt arbete som vårdenhetsöverläkare på endoskopiavdelningen. Enbart via registret kan vi på ett tillförlitligt sätt få överblick över, och följa kvaliteten på, de ERCP-undersökningar som utförs hos oss. Detta arbete har bäring på rutiner och arbetssätt på avdelningen. Dessutom är jag bihandledare för en doktorand som kommer att arbeta med Gallriks-data i ett av sina forskningsprojekt

Vad tycker du är främsta styrkan med GallRiks?
En stor styrka med GallRiks tycker jag är dess kombination av klinisk och vetenskaplig nytta. Samtidigt som den enskilde användaren via registret lätt kan få återkoppling på sina egna (och klinikens egna) resultat så skapar registret en god grund för viktig forskning inom fältet. Bara under de senaste åren har det publicerats flera spännande studier baserade på Gallriks-data.

Finns det något du tycker att GallRiks ska ändra på?
EUS (endoskopiskt ultraljud) är en växande verksamhet inom gastrointestinal endoskopi, såväl nationellt som internationellt. Detsamma gäller kombinationen av EUS och ERCP vid terapeutisk endoskopi, exempelvis som metod för gallvägsavlastning som alternativ till PTC ( Perkutan transhepatisk kolangiografi). Jag skulle därför se mycket positivt på om Gallriks i framtiden öppnar upp för att registrera data även från EUS-undersökningar. Detta tror jag skulle stärka både den kliniska nyttan med registret men också möjligheten till svensk spetsforskning inom avancerad endoskopi.

Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?
Även om jag tror att vi alla ibland kan uppleva en viss ”registertrötthet” så är jag övertygad om att kvalitetsregister generellt fyller en viktig plats i vår kliniska vardag, både nu och i framtiden. Utan register blir det svårt att synliggöra kliniskt utfall, vare sig det rör sig om breda eller specifika patientgrupper. Samtidigt måste man naturligtvis vid konstruktionen av ett register löpande se över mängden parametrar att mata in. Detta för att minimera tidsåtgången för användarna och öka chansen till en hög ifyllandegrad.  

ERCP är en undersökning förenad med en inte obetydlig risk för komplikationer, i synnerhet post-ERCP-pankreatit. Därför är det av stor vikt att vi kontinuerligt får återkoppling på hur ofta vi lyckas utföra undersökningen som planerat, men också på hur ofta patienter drabbas av oönskade komplikationer. I detta arbete fyller Gallriks en viktig funktion, inte minst ur ett patientsäkerhetsperspektiv.

Hur mycket tid lägger du på Gallriks?
Uppskattningsvis utför jag 3 till 5 ERCP-undersökningar under en normalvecka på endoskopiavdelningen. Dessa tar sällan mer än totalt 15 minuter att registrera så jag upplever inte arbetet med Gallriks som tidskrävande.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.