Nationellt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP (GallRiks)

Gallsten är närmast en folksjukdom och i Sverige opereras gallblåsan bort på cirka 14 000 patienter per år (2022 antal 14 984) på grund av gallstensbesvär. Endoskopisk åtgärd för sten i gallgången är också vanlig och antalet behandlingar uppgår till cirka 9 000 per år (2022 antal 9 014).

GallRiks startade 2005-05-01. I registret registreras två olika åtgärder, utförda gallstensoperationer (kolecystektomier) och endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi (ERCP) samt även en postoperativ komplikationsregistrering.

ERCP är en åtgärd för att ta bort sten i gallgångarna, men metoden används även för att åtgärda stopp av gallflödet i gallgångarna orsakat till exempel av tumörsjukdom. Då ERCP även kan användas för att åtgärda vissa komplikationer efter gallstenskirurgi som till exempel vid iatrogena gallgångsskador, galläckage eller kvarsten så togs beslutet vid registerstart att alla ERCP undersökningar ska registreras oavsett indikation för att få en så komplett bild över utfallet av gallstenskirurgi i Sverige som möjligt. Till varje registrerad åtgärd

Både vid operation av gallblåsan och vid endoskopisk behandling för sten i gallgångarna uppstår postoperativa komplikationer i 5-10 procent av fallen. Allvarliga komplikationer vid borttagande av gallblåsan som skadad gallgång eller död drabbar 0,5 -1 procent av patienterna samtidigt som knappt 80 procent av de opererade blir av med de besvär som operationen avsåg bota.

Antalet galloperationer varierar dessutom över tid och mellan olika geografiska områden utan att detta förklaras av skillnader i förekomsten av gallsten i befolkningen.

Registrets uppgift

 • att bidra till en mer likformig och evidensbaserad handläggning av gallstenssjukdomen med avseende på operationsindikation och val av kirurgisk teknik.
 • att klarlägga patientnyttan av behandling för gallsten.
 • att tidigt upptäcka oförutsedda negativa effekter av nya metoder för behandling av gallsten när de införs i rutinsjukvården.
 • att stödja det lokala arbetet med kvalitetssäkring av gallstenskirurgin.
 • att bidra till att öka kunskapen om gallstensjukdomen och dess behandling.

Inklusions- och exklusionskriterier gällande registrering av gallkirurgi i GallRiks

Inklusionskriterier - kolecystektomi

 • Elektiv och akut gallkirurgi med indikation gallstenssjukdom och komplikationer till gallstenssjukdom samt akalkulös kolecystit
 • Elektiv gallkirurgi med indikation gallblåsepolyp, där kirurgi genomförs utan malignitetsmisstanke
 • Genomförd kolecystektomi med benign indikation där histologi oväntat visar gallblåsecancer

Exklusionskriterier - kolecystektomi

 • Kolecystektomi som genomförs som delmoment i samband med annat primärt ingrepp
 • Gallkirurgi med eventuellt kompletterande leverkirurgi som genomförs på levercentra med indikation misstänkt gallblåsecancer

Vad gäller ERCP inkluderas samtliga i registret.

Registrerande enheter
Offentligt eller privat finansierade sjukhus eller enheter som bedriver gallstenskirurgi eller ERCP.
För kliniker och enheter som vill ansluta till registret, vänligen kontakta Nationell koordinator Lise-Lott Prebner via mejl Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anslutningsgrad och täckningsgrad 
GallRiks startades den 1 maj 2005. Registret är numera rikstäckande.

Registreringar i GallRiks av gallstenskirurgi och ERCP jämförs mot patientregistret. Täckningsgraden för 2021 var 94,5 procent för gallstenskirurgi och 89,9 procent för ERCP.

Variabler
Uppdateringar av registrets variabler har gjorts vid flera tillfällen och datum för dessa uppdateringar är tydligt angivna i den variabelförteckning som finns att ladda ner på hemsidan https://www.ucr.uu.se/gallriks/component/edocman/variabelforteckning-2.

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA)
Region Jönköpings län

Registerorganisation

 • Region Jönköping är Centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA-myndigheten) och har det yttersta ansvaret för GallRiks. 
 • Registercentrum SydOst (RCSO) är den organisatoriska enhet som är utsedd att förvalta GallRiks.
 • Uppsala Clinical Research Center (UCR) tillhandahåller och förvaltar den databas där registrets data lagras.
 • Registerhållare och styrgrupp ansvarar att registret utformas i enlighet med nationella överenskommelser, CPUA:s styrdokument och verksamheternas behov. Registerhållaren ansöker om medel hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att driva registret.

Nationellt programområde
Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. GallRiks tillhör det nationella programområdet mag- och tarmsjukdomar.

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.