Maria soderström septembers profil

Maria Söderström, styrgruppsledamot GallRiks, SFAT

Vem är du och vad är ditt uppdrag i GallRiks?  
Jag heter Maria Söderström och är en relativt ny styrgruppsledamot i GallRiks, där jag representerar SFAT (Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi). Jag arbetar som kirurg på akut- och traumasektionen på Akademiska sjukhuset. Vi ansvarar bland annat för gallkirurgin som bedrivs här i Uppsala. Jag har senaste två åren också haft förmånen att göra ERCP och gick under våren ett mycket lärorikt internt ERCP-fellowship. 

Vad driver dig att arbeta med ett kvalitetsregister?  
Jag tror på register. Ett bra register kan ju användas både för att utveckla och kvalitetssäkra såväl som för att bedriva forskning.

På vilket sätt har registret påverkat och påverkar behandling av gallstenssjukdomar? 
På många sätt. Det är ju ett rikstäckande register med hög täckningsgrad. Många studier och förbättringsarbeten utgår ifrån GallRiksdata och olika kliniker kan jämföra egna resultat med rikets. Jag tror att GallRiks bidrar till att vi har en mer standardiserad och rättvis vård avseende gallvägssjukdomar än vi annars skulle haft.

Finns det något du tycker att GallRiks har behov av att förbättra/utveckla? 
Jag tror att det är väldigt olika i vilken grad olika användare och kliniker använder den data som finns tillgänglig i GallRiks. Möjligtvis kunde man inspirera fler att dra nytta av redan tillgängliga data.   

Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?
Jag ser ljust på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet. Det är viktigt med bra data för framtida forskning och kvalitetssäkring. När sjukvård utvecklas eller förändras är det viktigt att det görs på ett evidensbaserat vis och att effekterna av eventuella förändringar kan följas och utvärderas.

månadens gallriksprofil juli 2022 copy copy

Tobias Andersson, ST-läkare i allmänkirurgi, Centralsjukhuset Kristianstad

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?   
Jag heter Tobias Andersson och gör sista året på min ST i allmänkirurgi på Centralsjukhuset i Kristianstad. Jag använder GallRiks i mitt dagliga arbete främst när jag rapporterar in parametrar efter operationer, men också som en personlig kvalitetssäkring där jag följer upp mina patientfall. Jag använder just nu också GallRiks som datakälla både för mitt vetenskapliga ST-arbete och interna kvalitetsarbete på kliniken.

Vad tycker du är den främsta styrkan med GallRiks?
GallRiks främsta styrka är att stora mängder data finns tillgänglig på ett snabbt, enkelt och överskådligt sätt. Data från GallRiks representerar också väl vården i landet eftersom de allra flesta kliniker använder sig utav det.

Finns det något du tycker att GallRiks ska ändra på?
En bra förändring tycker jag vore om man kunde ha personliga förinställda mallar för postoperativ inrapportering efter t.ex. kolecystektomier. Oftast opereras ju dessa komplikationsfritt och på likartat sätt inom kliniken av samma operatör. Därför kunde det i vissa lägen effektiviserat inrapporteringen om man kan ha mallar där vissa variabler är förifyllda. Integrering med t.ex. operationsprogram så att data kan fyllas i peroperativt hade givetvis också varit fantastiskt, men självklart förstår jag att det inte är helt lätt att implementera.

Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?
GallRiks är ett viktigt system för framtida forskning och nationell kvalitetssäkring. Det är också en bra modell för hur ett sådant register skall se ut. Jag tror att liknande register kan uppkomma i framtiden även gällande andra medicinska ingrepp och diagnoser i samma syfte.

Använder du Gallriks i samband med forskning eller kvalitetsförbättring?
Just nu använder jag Gallriks som datakälla i mitt vetenskapliga ST-arbete. Jag studerar här om komplikationsfrekvens varierar avseende gallgångsskador vid elektiva kolecystektomier när rutinmässig eller enbart selektiv intraoperativ kolangiografi utförs. Jag använder också klinikens egen GallRiks data för ett internt kvalitetsarbete.

 

Juni månads profil 2022 åsapihl copy

Åsa Pihl, Lokal koordinator, Gastro Center Skåne, Lund

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?   
Mitt namn är Åsa Pihl och jag är anestesisjuksköterska. Jag arbetar på Gastro Center Skåne (GCS) i Lund och det har jag gjort i 6 år. Jag har varit gallrikskoordinator och kvalitetskoordinator i 5 år. Mitt uppdrag är bland annat att följa upp 30-dagarsregistreringen efter operation och kontrollera att det finns skriftligt samtycke från patienterna att delta i kvalitetsregistret. På GCS får alla opererade patienter ett återbesök drygt 2 veckor efter operationen, så vi har goda möjligheter och bra uppföljning för att upptäcka eventuella komplikationer. Uppföljning och god telefontillgänglighet vid frågor eller oro för patienten bidrar till god kvalitet och en säker Gallriks-registrering.

Vad tycker du är den främsta styrkan med GallRiks 
Styrkan i Gallriks är att uppgifterna är samlade på ett ställe, att det är lätt att registrera samt att det ges möjlighet till fritext i rutan för kommentarer. En stor fördel är att de med behörighet kan använda våra uppgifter till benchmarking nationellt, men också att viss data finns tillgängligt för alla vilket är ett sätt att höja kvalitet på vår och andra kliniker. Jämförelse i riket tror jag i slutändan även gagnar våra patienter och det värnar både jag och kliniken mycket om. Dessutom kan resultaten användas till utveckling och forskning vilket kan leda till nya bra arbetssätt och ny kunskap som kommer framtida patienter till nytta. Genom nationella register säkrar man att alla enheter i landet håller en hög kvalitet och skulle någon enhet avvika upptäcker man snabbt detta.

Finns det något du tycker att GallRiks ska ändra på?
Angående 6 månaders uppföljningen har jag inte riktigt klart för mig allt kring denna funktion.

Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?
Ett nationellt kvalitetsregister med god täckningsgrad där forskare och blivande doktorander kan ta del av data och använda det i syfte att lära oss mer och bli bättre. Det ger oss utveckling och nya möjligheter inom ämnet. Registret är en fantastik källa med information och det är mycket spännande och intressant att kunna var delaktig i detta arbete.

Använder ni registerdata från GallRiks i er uppföljning och förbättring av verksamheten? 
Jag tar fram data från Gallriks varje kvartal och på årsbasis där jag sammanställer en liten rapport som lämnas vidare till vår VD tillika medicinskt ansvarig läkare som i sin tur sammanställer och presenterar det till koncern och till medarbetarna som återkoppling på resultatdragningar. Jag presenterar ofta även själv resultaten till medarbetarna på våra arbetsplatsträffar samt lägger sammanställning av data i matsalen som ett sätt att få alla delaktiga och känna att de får återkoppling på sitt arbete. Förbättringsarbete pågår kontinuerligt och ofta använder vi Gallriks data för detta. Patientsäkerhetsberättelse skrivs årligen och i denna ingår information hämtad från Gallriks. Jag är tacksam att vi kan bidra till nationella data genom deltagande i detta register, men också att vi får tillgång på ett enkelt sätt till egna data samlade vilket i sin tur ger oss möjlighet att följa vår kvalitet vid gallkirurgi.

Styrgruppsprofil maj stefan redéen copy copy copy

Stefan Redéen, styrgruppsledamot GallRiks, SFAT

Vem är du och vad är ditt uppdrag i GallRiks?
Mitt namn är Stefan Redéen, arbetar som överläkare på akut- och traumasektionen på Universitetssjukhuset i Linköping. Har uppdrag i SFAT styrelse, Svensk Förening för Akut- och Traumatologi, via SFAT så finns jag med i Gallriks. På många av våra sjukhus i Sverige så opereras akuta gallor på en akutsektion. Det är viktigt att fortsätta leverera professionell sjukvård till dessa patienter i hela Sverige. Jag är forskningsintresserad och har doktorander inom akutkirurgi och trauma.

Vad driver dig att arbeta med ett kvalitetsregister?
Gallriks är ett välutvecklat välfungerade rikstäckande register som väl speglar gallkirurgin i Sverige, både vad gäller planerade och akuta gallor samt endoskopiska åtgärder. Det är idag en förutsättning för att kunna bedriva denna vanliga verksamhet. Fokus på kvalité och succesiv utveckling av området är spännande. Utöver det så är det en förmån att få vara med och driva Gallriks framåt strukturellt en period.

På vilket sätt har registret påverkat och påverkar behandling av gallstenssjukdomar?
En så vanlig åtgärd som gallkirurgi ska vara säker, tydlig och evidensbaserad. Stora delar är så idag som jag uppfattar det. Procedurer som utförs inom gallområdet registreras och följs upp lokalt och i ett antal studier som löper ofta nationellt. Data och studier presenteras även på Kirurgveckan, vilket är både bra och stimulerande. Detta fokus behöver finnas, utvecklas och vara med in i framtiden.

Finns det något du tycker att GallRiks har behov av att förbättra/utveckla?
Patientens fokus och vad de upplever behöver i ett antal kvalitativa studier lyftas fram ytterligare. Här får vi hjälpas åt att utforma upplägg och olika patientfokuserade studier.

Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?
Ljust, Gallriks är välfungerande känt och har hög täckningsgrad. Kanske skulle man mera kommunicera detta i offentliga Sverige som en modell för de många områden som behöver uppleva de goda delar ett register verkligen för med sig. Även om det har varit fokus på register så finns det mera att göra.

Anna Alverdahl månadensprofilapril 2022

Anna Älverdal, lokalt ansvarig läkare för GallRiks,
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

1. Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?
Jag heter Anna Älverdal och arbetar som kirurg och överläkare på kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Jag håller på med akut- och traumakirurgi med viss inriktning mot övre gastro då jag även utför ERCP-undersökningar, vilket jag lärde mig under en fantastisk Fellowship på Karolinska Universitetsjukhuset Huddinge 2016. Jag är även lokalt ansvarig läkare för GallRiks.

På Länssjukhuset Ryhov utför vi akuta kolecystektomier samt både akuta och elektiva ERCP-undersökningar. Förra året genomförde vi drygt 130 antal akuta kolecystektomier. Jag forskar även på GallRiks-data där jag tittar på handläggning av akut kolecystit med fokus på val av behandlingsmetod med bakomliggande orsaker och predikterande faktorer.

2. Vad tycker du är den främsta styrkan med GallRiks?
Den främsta styrkan med GallRiks är att registret har en hög täcknings- och anslutningsgrad samt innehåller en stor mängd validerad data på patientnivå. GallRiks är en guldgruva för forskning och förbättringsarbeten. Det är därtill ytterst enkelt att ladda ner personlig och klinikspecifik rapport samt jämföra sina siffror med landet i övrigt.

3. Finns det något du tycker att GallRiks ska ändra på?
Det finns en del variabler i GallRiks som behöver förtydligas. Trots att det finns förklarande information i rutan som kommer upp bredvid är det ibland svårt att förstå vad som efterfrågas vilket bäddar för felregistrering. Kunskap om och tillägg av variabeln ”symtomdebut-datum”, när sådan information finns, vore värdefullt.

4. Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?
Framtiden är ljus. Kvalitetsregister är viktiga för forskning, kvalitetssäkring och utveckling samt för främjande av jämlik hälsa och vård. Senaste decenniet har det ju skett flera ekonomiska satsningar på nationella kvalitetsregister i Sverige med syftet att utveckla dessa och stödja ökad användning.

Då GallRiks registrerar åtgärder av en närmast folksjukdom med dess komplikationer och det rör sig om en verksamhet med relativt stor volym fyller registret en viktig funktion.  

5. Använder ni registerdata från GallRiks i er uppföljning och förbättring av verksamheten?
Ja, vi tar regelbundet fram statistik och data på vår egen verksamhet för jämförelse, förbättring och kvalitetssäkring. När jag var ST-läkare gjorde jag även ett *förbättringsarbete med hjälp av bland annat GallRiks-data där jag kunde påvisa att vi inte följde riktlinjerna för definitiv sekundär-profylaktisk åtgärd vid gallstenspankreatit med kolecystektomi och/eller ERCP innan hemgång. Detta ledde till att vi ändrade hela verksamheten.

*Red. anm. Anna tilldelades Guldgallan 2018, utvecklingspris för bästa ST-arbete för kvalitet eller vetenskap baserat på GallRiks-data. Projekttitel: Adherence to international guidelines: current surgical management of mild acute biliary pancreatitis at a county hospital in Sweden.

Styrgruppsprofil mars 2022 carljohandrott
Carl Johan Drott, styrgruppsledamot GallRiks, KIRUB

Vem är du och vad är ditt uppdrag i GallRiks?
Jag är ST-läkare i Hudiksvall och med i GallRiks styrgrupp via KIRUB, Kirurger under utbildning, det vill säga SKFs ST-läkarförening. Jag är på sluttampen av min ST (specialisttjänstgöring) och kom med i styrgruppen 2021, och har hittills varit med främst i kolecystektomidelen av styrgruppen, samt haft ansvar för GallRiks Twitterflöde.

Vad driver dig att arbeta med ett kvalitetsregister?
Kvalitetsregister har ju både historiskt och i närtid visat sig vara ett lysande verktyg för att göra förbättringar i vården. Sveriges unika historia av register inom ett flertal områden har visat sig vara mycket bra för forskning och utveckling. Självklart skall vi fortsätta att hålla den fanan högt.

Som KIRUB-ansvarig tycker jag förstås att det är mycket bra att det finns med en variabel kring utbildningsoperation, det vill säga att det framgår om ST-läkare gjort hela eller majoriteten av ingreppet. Det i sig är en viktig kvalitetsindikator på hur ST-utbildningen ser ut, förändras och fungerar, lokalt på enskilda sjukhus samt även nationellt.

På vilket sätt har registret påverkat och påverkar behandling av gallstenssjukdomar
Avseende behandlingen av gallstenssjukdom är jag kanske inte rätt person att föredra alla fördelar med GallRiks givet en än så länge relativt kort egen karriär, men det är ju tydligt att GallRiks historiskt varit med och styrt utveckling mot laparoskopi som Gold Standard t.ex. något som tydligt förbättrat den postoperativa vården och patienternas återhämtning. Registerdata ger ett tydligt mandat och tyngd inför att genomföra förändringar t.ex. så där fyller det GallRiks en stor roll inom omhändertagande av gallsten.

Finns det något du tycker att GallRiks har behov av att förbättra/utveckla?
Den förbättringspotential som alltid föreligger för register är avvägningen kring hur många parametrar som skall finnas med. Det får inte ta för lång tid att registrera sitt ingrepp, samtidigt vill man få ut så mycket information som bara möjligt ur ett register när man väl behöver den, det där är en svår avvägning.

Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?
Framtiden för register känns fortsatt ljus! Kvalitetsregister bidrar på ett tydligt sätt till vårdens utveckling, både som komplement till annan forskning, men även genom att i sig själv påvisa saker och områden som kan förbättras.

Månadens profil december 2021 perhedenström 2 copy
Vem är du och hur använder du GallRiks?
Mitt namn är Per Hedenström och jag arbetar som medicinsk gastroenterolog på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. I huvudsak tjänstgör jag på vår endoskopiavdelning GEA, där jag utför rutinundersökningar, men också mer avancerad endoskopi såsom ERCP och endoskopiskt ultraljud (EUS). Inom detta fält har jag också mitt största forskningsintresse.

Gallriks är av stor betydelse för mitt arbete som vårdenhetsöverläkare på endoskopiavdelningen. Enbart via registret kan vi på ett tillförlitligt sätt få överblick över, och följa kvaliteten på, de ERCP-undersökningar som utförs hos oss. Detta arbete har bäring på rutiner och arbetssätt på avdelningen. Dessutom är jag bihandledare för en doktorand som kommer att arbeta med Gallriks-data i ett av sina forskningsprojekt

elaine månadensprofil nov2021

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?
Jag heter Elaine Bergh och arbetar som administrativ sekreterare inom kirurgkliniken på Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Jag är en av tre lokala koordinatorer inom SkaS. Jag har jobbat med GallRiks sedan 8 år tillbaka. Att vara lokal koordinator innebär för mig bland annat att jag kontrollerar så att våra läkare har gjort sina registreringar i GallRiks. Jag gör även 30-dagars komplikationsregistreringarna och till min hjälp här har jag även vår forskningssjuksköterska Anneli och vår gallriksansvarige läkare Erik om jag skulle stöta på problem.

profil oktober 2021 evalenasyren 2

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?

Jag heter Eva-Lena Syrén och jag arbetar som ERCP-ist på HPB-sektionen, Akademiska sjukhuset i Uppsala och är ledamot i GallRiks styrgrupp. Jag använder GallRiks så gott som dagligen i det kliniska arbetet och är också lokalt ansvarig läkare för ERCP-delen i registret. I Uppsala sker direktregistrering i GallRiks av våra assistenter under pågående ERCP-undersökning och vi följer regelbundet data för vår enhet vad gäller volym, komplikationer etc. Jag har också alldeles nyligen färdigställt en doktorsavhandling, baserad på GallRiks-data, som handlar om riskfaktorer för komplikationer till ERCP och strategier för att förebygga dessa.

 Manadens profil 210901

Vem är du och hur använder du GallRiks?
Jag heter Mikael Ljungdahl och är överläkare på Akut- och Traumasektionen på Akademiska sjukhuset. Jag är subspecialiserad i övre gastrokirurgi och har även under flera år tjänstgjort inom kortvårdskirurgi, så jag har en lång erfarenhet av gallkirurgi och ERCP-verksamhet. Har registrerat i GallRiks ända sedan registret startade och uppmuntrat mina kollegor att göra detsamma.

Månadens gallriksprofil aug 2021

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks? 
Jag heter Layla Mirzaei och arbetar sedan 2017 som specialistläkare på akutkirurgiska sektionen vid Helsingborgs lasarett. Jag blev färdig specialist 2016 efter att ha gjort min ST-utbildning vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. Till en början använde jag GallRiks endast för att registrera akuta och elektiva galloperationer. Men sedan snart två år tillbaka har jag börjat lära mig ERCP:er och registrerar även dessa. I takt med att jag började lära mig ERCP:er blev jag dessutom inspirerad till att börja forska med ERCP som ämne för min avhandling och använder idag GallRiks även för inhämtning av data för flera delarbeten.  

juli månadsgallriksprofil 2021

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks? 
Jag heter Rickard Norblad, specialist i kirurgi sedan 2008. Överläkare vid sektionen för Akutkirurgi & Trauma vid Universitetssjukhuset i Linköping och lokalt Gallriksansvarig. Jag använder Gallriks framförallt i relation till akuta galloperationer och relaterade åtgärder.

LG Larsson mora 2106 1 copy

Bildtext: LG Larsson med mikrofonen på plats inför kirurgin och i handen två fina avhandlingar sprugna ur Gallriks data, Iatrogenic Bile Duct Injury During Cholecystectomy, Björn Törnqvist 2013 samt Bile duct injury The importance of intraoperative detection 2017, Jenny Lundmark Rydstedt

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?
Jag heter LG Larsson och är allmänkirurg och är skolad i kirurgi dels i Örnsköldsvik och sedan tillsammans med kollegorna vid Universitetssjukhuset i Örebro, där jag jobbade i 27 år. Jag har ägnat större delen av min kirurgiska karriär åt laparoskopisk kirurgi, undervisning, kurser i öppen och laparoskopisk kirurgisk teknik samt sedan 90-talet strävat för säkrare kirurgi genom att driva Videoarkivet i Örebro. Genom att efterlikna flygets säkerhetstänk har jag försökt införa rutinmässig videoinspelning av all laparoskopisk kirurgi vilket för närvarande sker vid hälften av våra kirurgkliniker i Sverige. Denna teknik är grunden för att vi ska kunna samla videomaterial som visar kirurgiska riskmoment, fallgropar, tekniska misstag som leder till oväntade postoperativa förlopp. Genom analys av dessa filmer och avkodifierad presentation av filmerna på Videoarkivet i Örebro kan alla kollegor som har intresse av t.ex. laparoskopisk gallkirurgi ta del av andra kollegors surt förvärvade erfarenheter. Genom att studera dessa filmer kan man på ett smidigt och enkelt sätt bygga på sin erfarenhetsbank och detta leder till säkrare kirurgi och ökad patientsäkerhet.

månadens profil maj2021 copy

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?
Jag heter Gudrun Berglund och min grundprofession är undersköterska på Akademiska sjukhuset, men jag har de senaste 28 åren arbetat som avdelningssekreterare på kirurgkliniken med många olika arbetsuppgifter. 2005 blev jag Gallrikskoordinator på Akademiska och Samariterhemmets sjukhus för galloperationer och ERCP. 2014 gick jag i pension, men har därefter fortsatt jobba som tim-anställd på kirurgkliniken.

Camilla Gustafsson månadensprofil april2021 2

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?
Jag är Camilla Gustafsson, arbetar på ÖGI-sektionen Ersta sjukhus. Kirurgspecialist sedan 2012. Sedan specialistexamen har jag haft mycket fokus på gallkirurgi. Disputerade 2020 med avhandlingen ”Surgeon-performed Ultrasound and Timing of Surgery in Acute Choleystitis ”. Ett av mina delarbeten var en registerstudie helt baserad på GallRiks och handlade om kirurgi för akut kolecystit utförd på jourtid (doi:10.1002/bjs.11633.). 

Britt marie moll danderyd 20210302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks? 
Jag heter Britt-Marie Moll, men kallas för Bitte. I min grundprofession är jag undersköterska och anställd på kirurgkliniken Danderyds sjukhus sedan 1978. De senaste 20 åren har jag arbetat mest administrativt bland annat som koordinator på övre GI-avdelningen samt som biträdande chef, men för cirka 7 år sedan började jag på heltid att jobba med kvalitetsregister där jag ansvarar för 9 kvalitetsregister inom vår klinik Kirurg- och urologkliniken och GallRiks är ett av dessa.

.Helena nolgren team chi månadensprofil jan2021

Bild: Helena Nolgren (längst upp i mitten) i avstämningsmöte med team Chi

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?
Jag heter Helena Nolgren och är kundansvarig projektledare på UCR (Uppsala Clinical Research) som förvaltar och utvecklar nationella kvalitetsregister, bland annat Gallriks. Jag har jobbat här i drygt 2 år, innan jobbade jag på Ericsson i roller inom utveckling och ledning. Jag tycker att det är jättekul och intressant att nu jobba inom hälsa och sjukvård och att lära mig nytt inom detta område.

Årets sista intervju är genomförd och transkriberad av Hildur Thorarinsdottir, kirurg i Malmö/Lund, utbildad i Helsingborg, styrgruppsmedlem i GallRiks.

Samtliga intervjuer under året finns att ta del av under rubriken Om GallRiks - Månadens GallRiksprofil.

månadens gallriksprofil december Caroline Lindstedt 4

Intervjun genomfördes fredagen 10 december 2020 på fysiskt distanserat avstånd under pandemins andra våg i Skåne, som hittills har slagit betydligt hårdare än den första. Vi har blivit så vana vid att behöva mötas på länk, att det var lite högtidligt att få mötas “på riktigt”.

Vem är du och hur/till vad använder du Gallriks?
Jag heter Caroline Lindstedt och arbetar som överläkare och kirurg på sektionen för övre gastrointestinal kirurgi vid Helsingborgs Lasarett. I sommar firade jag 30 år på arbetsplatsen. Jag började 13 augusti 1990, jag minns hur länge det lät när mina överordnade pratade om 20 till 25 år på kliniken, och nu har jag varit här i 30 år!

Månadens GallRiksprofil november 2020 Firas Kabariti 2

Vem är du och hur/till vad använder du Gallriks?
Jag heter Firas Kabariti, Specialist i Kirurgi och Gallriksansvarig läkare på Centralsjukhuset i Kristianstad. 

Jag använder Gallriks för att registrera mina operationer. Som Gallriksansvarig ser jag till att klinikens alla operationer blir registrerade i registret. Utöver det använder jag informationen i Gallriks till det lokala förbättringsarbetet.

Oktober månads gallriksprofil Anna Magnusson

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?
Jag heter Anna Magnusson och arbetar som Data Manager/Medicinsk sekreterare på vårdenhet Kirurgi, SUS Lund och har uppdraget som lokal koordinator för Gallriks i Lund.

Jag har arbetat som sekreterare i snart 20 år, de flesta av dessa åren inom vårdenhet kirurgi i Lund. För 5 år sedan startades det ett projekt inom vårt verksamhetsområde (som vid den tidpunkten bestod av vårdenhet kirurgi Lund och Malmö samt vårdenhet urologi). Projektet innebar i grova drag att vi behövde arbeta med förbättringsarbete i de kvalitetsregister som var aktuella hos oss. Vi levde inte upp till de förväntningar vi hade avseende kvalitetsregisterna. Jag hoppade på detta projekt och fick bland annat börja jobba med Gallriks som har varit ett av de kvalitetsregister som vi har varit ganska duktiga på att registrera in i tidigare, men vi har drivit och driver förbättringsarbete även här.

Anna Eriksson september månads GallRiksprofil 2020

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks? 
Jag heter Anna Eriksson, är kirurg och jobbar på Sunderby sjukhus mittemellan Luleå och Boden. Jag har tidigare varit processledare för gallkirurgin i Norrbotten och ansvarade då för galldelen i GallRiks och har också suttit som ledamot i styrgruppen för Gallriks ett par år. Sedan 2,5 år tillbaka är jag sektionsansvarig för endoskopienheten på Sunderby sjukhus och därmed ansvarig för ERCP-verksamheten. Jag arbetar en stor del av min tid på akutteamet och där ingår de akuta gallorna samt de peroperativa ERCP:erna.

My Blohm, specialistläkare Mora lasarett augusti månads GallRiks-profil

 Foto: My Blohm bjuder kollegorna på ”ERCP-plateau”

Vem är du och till vad använder du GallRiks?
Jag heter My Blohm och är specialist i kirurgi på Mora Lasarett i Dalarna. Arbetet på ett länsdelssjukhus, med naturupplevelser och skidanläggningar runt knuten, kombineras med klinisk forskning inom gallkirurgi med fokus på akut kolecystit. Jag lägger också mycket tid på utbildning och utveckling. GallRiks hjälper mig mycket i forskningen och möjliggör registerforskning på t.ex. operationstiming vid akut kolecystit. Databasen är också ett fint verktyg för att underlätta datainsamlingen vid observations- och randomiserade studier. Forskningen fokuserar även på inlärningskurvan och utfallet vid elektiv och akut gallkirurgi med ultraljudsdissektion.

I den kliniska  vardagen registrerar jag både kolecystektomier och sedan ungefär ett år ERCP:er. ERCP är en ny rolig utmaning. Det blev aldrig någon traditionell  ”App-tårta” när jag började inom kirurgin, men häromdagen bjöds kollegorna på en ”ERCP-plateau”.

David Jaraj, juli månads GallRiks-profil

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?

Jag heter David Jaraj och är specialist.i kirurgi på Övre GI-sektionen på S:t Görans Sjukhus sedan ungefär 5 år tillbaka och jag använder GallRiks primärt för att registrera gallkirurgi.

Olof Persson juni månads GallRiks-profil

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?

Mitt namn är Olof Persson och jag arbetar som ERCP-assistent på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Jag är i grunden utbildad röntgensköterska, men jobbar nu i huvudsak enbart med endoskopi och ERCP, både kliniskt med att assistera på undersökningar och med att utveckla vår ERCP-verksamhet såväl tekniskt/utrustningsmässigt som med utbildning av fler assistenter etc. Under pågående ERCP, i realtid, registrerar jag eller någon av mina kollegor direkt i GallRiks på sal. Vi har i likhet med tidigare erfarenheter från framförallt Mora Lasarett, där man sedan lång tid arbetat med direktregistrering av gall- och ljumskbråcksoperationer, sett att detta koncept ökar såväl antalet registreringar som tillförlitligheten i registrerade data. Registrering i realtid tycks fungera väldigt bra även vad gäller ERCP.

Stefan Modin maj månads GallRiks-profil

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?

Jag heter Stefan Modin, morfar och firar 30 år som specialist och överläkare i kirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Jag är också lokalt gallriksansvarig, vilket innebär att jag ibland får registrera åt kollegor. Jag använder gallriks framförallt för lokal kvalitetssäkring.

Nathalie Young april månads GallRiksprofil 
Idé till foto: Arad Hosseini

Vem är du och hur använder du GallRiks?

Mitt namn är Nathalie Young och jobbar som kirurg med akut- och traumakirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset. Min passion är att hitta sätt att optimera, kvalitetssäkra och individanpassa den kirurgiska utbildningen i operationssalen för blivande kirurger. Detta genom att försöka systematisera handledarnas sätt att ge återkoppling avseende ST-läkarnas kirurgiska prestation samt metodiken i hur vi lär ut kirurgi. Jag är Sveriges första doktorand inom Kirurgisk Utbildning med fokus på ST-läkarnas kirurgiska lärande i operationssalen.

I den kliniska verksamheten registrerar jag mina galloperationer i GallRiks, vilket är värdefullt för att bidra till framtida forskningsdata men även för att själv följa hur det gått för de patienter som jag opererat. Under tidigare år använde vi GallRiks för att göra en kvalitetsgenomgång av alla galloperationer på kliniknivå med samtidig diskussion avseende våra allvarliga skador. Ett viktigt lärandetillfälle för alla som håller på med benign gallkirurgi samt ett bra forum för att diskutera ”hur gör du när det är svårt?” och hur bör vi göra i enlighet med evidensen.