1. Kontrakt för deltagande i GallRiks

För att kunna delta och registrera i Gallriks behövs att ett kontrakt upprättas mellan anslutande klinik/enhet och Gallriks. Kontraktet gäller tills vidare med möjlighet till uppsägning vid årsskifte med 3 månaders varsel från endera parten. Att ansluta sig till registret är för närvarande kostnadsfritt.

Vid önskemål om att delta i registret kontakta Nationell koordinator Lise-Lott Prebner via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

GallRiks svarar för att:

 • registret håller god tillgänglighet via webben och centralt hanteras enligt
  tillämpliga lagar och förordningar
 • ge användarsupport till lokal koordinator och ansvarig läkare
 • vid behov förmedla teknisk support med UCR (Uppsala Clinical Research Center)
 • regelbundet arrangera användarmöten
 • samla in synpunkter på och utveckla registrets funktion
 • initiera åtgärder för validering av registerdata
 • ge kontinuerlig återkoppling i form av personliga rapporter till användare samt rapporter till registrerad enhet
 • analysera aggregerade registerdata samt sammanställa och distribuera årsrapporter
 • i övrigt ge kliniken support med uppgifter från registret som kan vara stöd i det lokala kvalitetsarbetet

Kliniken/enheten svarar för att:

 • utse lokalt en koordinator och en registeransvarig läkare som har tid avsatt för registerarbete enligt uppdragsbeskrivning
 • vid eventuella förändringar eller upphörande av behörighet meddela Nationell koordinator 
 • snarast, fullständigt och korrekt registrera samtliga kirurgiska åtgärder som utförs för gallstenssjukdom (inklusive endoskopiska åtgärder) och de uppföljningar som ingår i
  uppföljningsfrekvens i enlighet med kvalitetskriterier för registrering i GallRiks
 • bereda av registret utsedd person möjlighet till klinikbesök för validering av registret
 • via GallRiks hemsida ta del utav aktuell information

2. Inklusions- och exklusionskriterier gällande gallkirurgi i GallRiks

Kolecystektomi - inklusionskriterier 

 • Elektiv och akut gallkirurgi med indikation gallstenssjukdom och komplikationer till gallstenssjukdom samt akalkulös kolecystit
 • Elektiv gallkirurgi med indikation gallblåsepolyp, där kirurgi genomförs utan malignitetsmisstanke
 • Genomförd kolecystektomi med benign indikation där histologi oväntat visar gallblåsecancer

Kolecystektomi - exklusionskriterier  

 • Kolecystektomi som genomförs som delmoment i samband med annat primärt ingrepp
 • Gallkirurgi med eventuellt kompletterande leverkirurgi som genomförs på levercentra med indikation misstänkt gallblåsecancer

ERCP - inklusionskriterier

Samtliga ERCP-åtgärder inkluderas och registreras i registret.

3. Kvalitetskriterier för registrering i GallRiks

Att registrera åtgärder för gallsten i GallRiks ger möjlighet att bekräfta kvaliteten i vården på den registrerande enheten, men innebär också ett åtagande att leverera korrekta och fullständiga data.

GallRiks tilltro är beroende av de enskilda enheterna, kvaliteten på de data som presenteras är inte högre än fullständigheten och korrektheten för de mest bristfälliga enheterna. För att kunna fortsätta presentera valida data ställs följande krav på registreringen:

 • Minst 90 procents täckning av alla kolecystektomier och ERCP i jämförelse
  med PAR (Patientadministrativa Registret)
 • Minst 95 procents korrekt registrering av alla peroperativt registrerade variabler
  vid validering gentemot vad som registrerats i patientjournalen
 • Minst 90 procents täckning av alla postoperativa komplikationer vid validering
  gentemot vad som registrerats i patientjournalen

Om någon enhet vid kontroll mot PAR eller vid ett klinikbesök skulle visa sig inte leva upp
till någon av ovanstående minimikrav under ett år görs en förnyad validering nästföljande år, inkluderande ett klinikbesök.

Om enheten då inte heller uppfyller kraven ges en varning och en förnyad validering enligt samma principer. Om enheten då inte klarar av att uppnå minimikraven utesluts enheten ur GallRiks.

4. Behörighetsnivåer

Följande behörighetsnivåer finns:

 1. Användare
 2. Lokal koordinator
 3. Ansvarig läkare
 4. Uppdrag - utdata och rapporter (kvalitetsansvarig, kvalitetskontroller m.fl.)

För att ta del av en högre behörighetsnivå (2-4) i registret krävs en behörighetsanmälan underskriven av verksamhetsansvarig.
Behörigheten är strikt personlig och får inte användas som gruppinloggning. Användandet av behörigheten loggas i systemet.
a href="/gallriks/images/stories/Behörighetsanmälan-gallriks_version1.pdf" ">"ehörighetsanmälan (nivå 2-4)
Anmälan skickas till Nationell koordinator, Lise-Lott Prebner, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

5. Uppdragsbeskrivningar för lokal koordinator samt ansvarig läkare

 • Arbetsbeskrivning lokal koordinator
 • a href="/gallriks/images/stories/Arbetsbeskrivning_för_lokalt_ansvarig_läkare_för_GallRiks_2019.pdf" t">A"betsbeskrivning för ansvarig läkare

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.