Information till patienter om registrering i Nationellt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP

För att utveckla och säkra kvaliteten i vård och omsorg vid gallstenskirurgi och ERCP-undersökningar vill din vårdgivare rapportera uppgifter om dig till GallRiks. Centralt personuppgiftsansvarig myndighet för GallRiks är Region Jönköpings län. Din vårdgivare är personuppgiftsansvarig för hanteringen i samband med att uppgifter om dig samlas in och lämnas ut till GallRiks.

Du bidrar till en bättre vård!

Genom att vara med i GallRiks bidrar du till att förbättra och säkra kvaliteten i vård och omsorg. Deltagandet i registret är frivilligt och påverkar inte den vård du får. Uppgifterna används för att jämföra vården mellan olika sjukhus och vårdgivare runt om i landet. Resultaten använder din vårdgivare sedan i deras förbättringsarbete. Kvalitetsregistret bidrar till ny kunskap om hur vi ska arbeta vårdpreventivt inom vård och omsorg och ju fler som deltar, desto statistiskt säkrare blir resultaten.

Uppgifter som registreras

För att utveckla och säkra vårdens kvalitet vill din vårdgivare registrera uppgifter om:

 • namn
 • personnummer
 • längd
 • vikt
 • eventuella komplikationer
 • riskbedömningar
 • bakomliggande orsaker till riskerna
 • vidtagna förebyggande åtgärder.

Sökbegrepp

Förutom ditt personnummer så används olika så kallade sökbegrepp för att hitta och sammanställa uppgifter. Vi får använda uppgifter om din hälsa som sökbegrepp. Däremot får vi inte söka på uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella eller uppgifter om lagöverträdelser. 

Laglig grund

Alla som behandlar personuppgifter måste stödja sig på en laglig grund. Vårdgivare och centralt personuppgiftsansvariga får behandla uppgifter i kvalitetsregister för att det anses utgör en nödvändig uppgift av allmänt intresse (art. 6.1 e). De får också behandla uppgifter om hälsa i kvalitetsregister för att det är nödvändigt av skäl som hör samman med yrkesmedicin och tillhandahållande av hälso- och sjukvård (art. 9.2 h). Både personal hos rapporterande vårdgivare, liksom personal hos den centralt personuppgiftsansvarige, omfattas av lagstadgad tystnadsplikt (art. 9.3). Det ska också finnas lagligt stöd i svensk lagstiftning när man behandlar personuppgifter i kvalitetsregister. Sådana bestämmelser finns i 7 kap. patientdatalagen (2008:355). 

Så hanteras dina uppgifter

Uppgifter om dig samlas in från din patientjournal, från dig själv eller din vårdnadshavare. Dina uppgifter i kvalitetsregistret får bara användas för att utveckla och säkra kvaliteten av det vårdpreventiva arbetet, framställa statistik samt för forskning inom hälso- och sjukvården. Uppgifterna får även, efter sekretessprövning, lämnas ut till någon som ska använda uppgifterna för något av dessa tre ändamål. Om en uppgift får lämnas ut från GallRiks kan det ske elektroniskt. När uppgifter ur GallRiks ska användas för forskningsstudier behövs alltid ett godkännande av en etikprövningsnämnd (EPN).

Sekretess

Dina uppgifter i kvalitetsregistret skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig bara får lämnas ut från GallRiks om det står klart att varken du eller någon närstående till dig lider men om uppgiften lämnas ut.

Säkerhet

Dina uppgifter i GallRiks skyddas mot obehöriga. Det finns särskilda krav på säkerhetsåtgärder som bl.a. innebär att bara den som har behov av dina uppgifter får ha tillgång till dem, att det ska kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifter, att dina uppgifter ska skyddas genom kryptering samt att inloggning för att ta del av uppgifter bara får ske på ett säkert sätt.

Åtkomst            

Behörig personal hos inrapporterande vårdgivare har direktåtkomst till de uppgifter som de rapporterat till GallRiks. Ingen annan vårdgivare har direktåtkomst till dessa uppgifter. Som ansvarig för registret kan behörig personal inom Region Jönköpings län också ta del av uppgifter om dig.

Lagringstid och gallring

Dina uppgifter tas enligt 7 kap. 10 § Patientdatalagen bort när de inte längre behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i vård och omsorg.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att slippa att dina personuppgifter registreras i GallRiks.
 • Du har när som helst också rätt att få uppgifter om dig själv raderade i registret om du kan identifiera dig själv.
 • Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig håller på att behandlas av Region Jönköpings län och i så fall få en (1) kopia kostnadsfritt på personuppgifterna om du kan identifiera dig själv. Du har också rätt att få personuppgifterna i elektroniskt format som är allmänt erkänt, om du inte begär något annat, och du kan identifiera dig själv.
 • Du har rätt att få personuppgifter om dig som är felaktiga rättade och att komplettera ofullständiga personuppgifter, om du kan identifiera dig själv.
 • Du har rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas om
  • du anser att personuppgifterna inte är korrekta och under en tid som ger Region Jönköpings län möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
  • du anser att behandlingen är olaglig och motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.
  • i en situation då Region Jönköpings län inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen (se ovan) men du anser att du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
  • du i ovanstående fall även kan identifiera dig själv.
 • Du har rätt att få information om vilken vårdenhet och vid vilken tidpunkt någon haft åtkomst till dina uppgifter, om du kan identifiera dig själv.
 • Du har rätt till skadestånd om personuppgifterna hanteras i strid med dataskyddsförordningen eller patientdatalagen.
 • Du har rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Mer information om hur du begär tillgång till dina uppgifter och hur de lämnas ut hittar du under
Rutiner för samtycke, utträde och utdrag på registrets hemsida.

Kontakta Region Jönköpings läns dataskyddsombud om du vill:

 • få information om GallRiks
 • få tillgång till Dina uppgifter
 • begära rättelse eller begränsning
 • att dina uppgifter ska tas bort ur GallRiks
 • få information om den åtkomst som skett till dina uppgifter.

Vill du kontakta Dataskyddsombudet hos Region Jönköpings län (Centralt personuppgiftsansvarig - CPUA) mejla till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Du kan även kontakta GallRiks genom att mejla till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Du kan också läsa mer om kvalitetsregister på www.kvalitetsregister.se.

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.