Om du/ni vill ansöka om att få GallRiks-data för ett forskningsprojekt sker det i följande steg:

1. Skicka in projektansökan

Projektansökan skickas in via GallRiks inlämningssystem.

Skärmbild inlämningssystem
Länk till GallRiks inlämningssystem: https://www.appinconf.com/kas/Abstract?projectName=gallriks

 
2. Ansökan behandlas av GallRiks forskningskommitté

För ett godkännande av forskningsprojektet behövs en komplett ansökan som innehåller uppgifter om:

 • Projekttitel
 • Frågeställning/Hypotes
 • Tidsperiod för vilken data önskas 
 • Sökande 
 • Övriga deltagare 
 • Arbetsplan för projektet 
 • Om projektet ingår i ett doktorandprojekt 
 • Vilka variabler ur GallRiks som önskas analyseras 

 
3. Beslut skickas till sökanden

Ledamöterna i FoU-kommittén behandlar i systemet inkommen ansökan och beslut återkopplas till sökanden via e-postmeddelande. Vi eftersträvar att ha en skyndsam handläggning av inkomna ansökningar.

FoU-kommitténs bedömning utgår ifrån

 • att projektet inte är identiskt eller överlappande med något annat projekt som fått bifall
 • att projektet har en genomtänkt vetenskaplig grund
 • att frågeställningarna är väl avgränsade
 • att det framgår tydligt vilka data som önskas från GallRiks.

4. Ansökan om datauttag för forskningsändamål

Efter godkänd projektansökan från GallRiks samt att Etikprövningsnämnden (EPN) har godkänt projektet ansöker du om datauttag från registret.

Aktuell blankett för att ansöka om datauttag finns att hämta på UCRs hemsida - Datauttag från kvalitetsregister https://www.ucr.uu.se/sv/tjanster/blanketter-och-dokument och blanketten skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bilagor att bifoga till ansökan är:

 • EPN ansökan
 • EPN beslut 1 samt ev. kompletteringar
 • Variabellista
 • Ev. beslut från registerhållare (om ett sådant beslut redan finns)
 • Ev. PUB-avtal. Om tredje part ska ta del av uppgifter så ska personuppgiftsbiträdesavtal finnas mellan parterna.
 • Vissa regioner kräver godkänt avtal från regional forskningsenhet (t.ex. CKF)

5. Forskningsaktivitet

Forskningen inom godkänt projekt måste inom 2 år från godkännande visa dokumenterade resultat från analyser som tyder på att forskningen framskridit och kan leda till publikation. Om styrgruppen inom 2 år finner att forskningen inte gått framåt på ett trovärdigt sätt kan styrgruppen öppna forskningsområdet för andra forskargrupper.

6. Publicering, erkännanden och författarskap

För samtliga publikationer som använder data från GallRiks ska det framgå att data är hämtat från registret. För författarskap gäller brukliga regler.

GallRiks har skyldighet att rapportera vilka forskningsresultat som registret har bidragit till, varför det är viktigt att vi får information om de vetenskapliga tidskrifter/böcker/riktlinjer som resultaten har publicerats i.

Eventuellt större/betydande felregistreringar som upptäcks i samband med validering av data inom ramen för studier skall återrapporteras till registret. 

 
Ny forskningsfråga

En ny forskningsfråga kräver alltid ett nytt etiskt tillstånd och ny projektansökan. Utlämnade data får endast användas för den forskningsfrågeställning som ansökan avser och data får endast behållas så länge det behövs för detta ändamål. Data får ej lämnas ut till andra än de som deltar i forskningen

Lokala datauttag

Varje registrerande enhet i GallRiks har rätt att ta ut egna data för lokala utvecklingsprojekt. Lokal koordinator samt ansvarig läkare har i sitt uppdrag behörighet till enhetens samtliga rapporter.

Lokala förbättringsarbeten uppmuntras av GallRiks och premieras via våra två utvecklingspriser GuldGallan.

 • Bästa ST-arbete för kvalitet eller vetenskap baserat på GallRiks-data
 • Förbättringsarbete som utförts i verksamheten och som grundar sig på analys av GallRiks-data 15

Läs mer om våra utvecklingspriser samt nomineringsprocess https://www.ucr.uu.se/gallriks/fou/utvecklingspriser

 
Mer information

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.