Många människor bildar gallstenar, men det är bara en liten del av dem som får behandlingskrävande symtom.
Den behandling som idag finns är kirurgisk med antingen borttagande av gallblåsan, som innehåller stenar eller utskaffande av stenar från gallgången med hjälp av endoskopi.

Det finns sedan länge två olösta problem som är förknippade med behandling av gallsten:

  • Hur kan man vara säker på att de kliniska symtomen orsakas av gallsten hos en enskild patient?

  • Hur kan man minska risken för vissa komplikationer till behandling av gallsten?    

I början av 2000-talet väcktes därför idén om att skapa ett nationellt kvalitetsregister för behandling av gallstenssjukdom.

Syftet med registret var:

  • att erbjuda de som behandlar gallsten ett verktyg för uppföljning och kontroll av verksamheten och ett bättre underlag för att utveckla av kvaliteten på kliniknivå

  • att erbjuda en samlad nationell databas för forskning och utveckling av rutiner och metoder för behandling av gallsten    

Dessa tankar förankrades hos Svensk Kirurgisk Förening och berörda delföreningar. En styrgrupp tillsattes med representanter utsedda av föreningarna. En arbetsgrupp utformade en variabelsammansättning bland annat med utgångspunkt från olika befintliga lokala register. Registret anlitade UCR (Uppsala Clinical Research Center) som leverantör och med deras hjälp utformades en Webb-applikation för on-line registrering i direkt anslutning till utförd behandling. Uppgifter om patientupplevd kvalitet som fångas via patientenkäter läggs också in i registret.

Registret fick namnet Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP, men blev snabbt mer känt under namnet GallRiks.

I april 2005 hölls ett välbesökt uppstartsmöte i Jönköping där samtliga kliniker som bedriver behandling av gallsten var inbjudna. Den 1 maj 2005 blev den officiella starten av GallRiks och redan under andra halvåret var 26 sjukhus anslutna. Under de följande två åren ökade antalet deltagande kliniker successivt och från år 2009 har GallRiks en stabil nationell täckningsgrad. Årligen registreras cirka 12 000 galloperationer och cirka 7 000 endoskopiska undersökningar (ERCP). I slutet av år 2016 har totalt 83 olika kliniker/enheter registrerat 80 000 ERCP-undersökningar och 127 000 galloperationer i GallRiks.

Under 2007 påbörjade styrgruppen arbetet med validering av GallRiks databas. Data i GallRiks jämfördes med journaluppgifter vid återkommande klinikbesök och uppgifter om antalet behandlingar jämfördes med Socialstyrelsens Patientregister. Dessutom har anmälningsärenden som rör behandling av gallsten hos Patientförsäkringen LÖF jämförts med uppgifter i GallRiks.

Täckningsgraden i GallRiks ligger idag kring 90 procent och registrerade data har en överensstämmelse med journalen på över 97 procent. Detta innebär att GallRiks innehåller en stor mängd validerade data på patientnivå som utgör en god grund för vetenskapliga studier.

Det första vetenskapliga arbetet utgående från GallRiks publicerades 2010 och sedan dess har ett 20-tal publikationer tillkommit och flera av dessa ingår i avhandlingsarbeten.

Aktuella publikationer, Läs mer på hemsidan under rubriken FoU. 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.