Camilla Gustafsson månadensprofil april2021 2

Vem är du och hur/till vad använder du GallRiks?
Jag är Camilla Gustafsson, arbetar på ÖGI-sektionen Ersta sjukhus. Kirurgspecialist sedan 2012. Sedan specialistexamen har jag haft mycket fokus på gallkirurgi. Disputerade 2020 med avhandlingen ”Surgeon-performed Ultrasound and Timing of Surgery in Acute Choleystitis ”. Ett av mina delarbeten var en registerstudie helt baserad på GallRiks och handlade om kirurgi för akut kolecystit utförd på jourtid (doi:10.1002/bjs.11633.). 

Vad tycker du är den främsta styrkan med GallRiks?
GallRiks har lyckats bli ett bekant begrepp för i princip alla kirurger och blivande kirurger i Sverige. Som en självklar del av gall-kirurgin.Täckningsgraden (det vill säga att i princip alla centra i landet registrerar) och hur registret går att utnyttja ur vetenskaplig synpunkt är beundransvärt. Registret har ju också blivit validerat och visar på en hög kvalitet.

Finns det något du tycker att GallRiks ska ändra på?
Kommer inte på något på rak arm. Två aktuella ändringar som uppskattas stort är att CRP numera registreras och att Clavien-Dindo klassifikation kommer att ingå vid 30-dagarsuppföljningen. Jag tycker att styrgruppen kring GallRiks visar exempel på att vara ständigt uppdaterade, lyhörda och inte främmande för utveckling och förändring. 

Hur ser du på framtiden för kvalitetsregister i allmänhet och GallRiks i synnerhet?
Kvalitetsregister i någon form är en förutsättning för att kunna fortsätta bedriva säker kirurgi och ger möjlighet till vidareutveckling av befintliga metoder, till att genomlysa strukturer och invanda mönster hos oss på olika kliniker. Det hjälper till att kunna driva kirurgin och forskningen framåt. Patientsäkerheten i längden gynnas. GallRiks är ett levande bevis på detta. Registret utgör en aldrig sinande källa till forskning av hög kvalitet, inte minst återspeglat av återkommande artiklar i fina tidskrifter. En dedikerad och engagerad styrgrupp bidrar till dess kvalitet.

Hur ser du på uppdraget som lokal användare?
Jag använder GallRiks i mitt dagliga arbete som ÖGI-kirurg på Ersta sjukhus. Jag har för närvarande ett uppdrag att verka som samordnare för en randomiserad registerbaserad studie som är under uppstart, COGNAC-studien (ChOlanGiograohy performed routinely versus selectively during cholecystectomy - a national registry-based randomized controlled trial). Vi ämnar jämföra rutinmässig kolangiografi, som är standard i Sverige, med selektiv kolangiografi, som tillämpas i hög grad utomlands. Trots att vi har en stark tilltro till per-operativ kolangiografi i Sverige så saknas stark evidens. Vi ämnar belysa frågan ur hänseende gällande koledokussten. GallRiks utgör en förutsättning för denna förhoppningsvis omfattande och givande studie.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.