Demensteamet på Tranås vårdcentral har uppmärksammats i Tranås tidning, bland annat för sina snabba utredningar och sitt arbete med SveDem. Läs mer om Tranås vårdcentral här.

SveDems årliga möte hölls måndag 6 oktober med ca 90 deltagare från såväl primärvård som specialistvård och kommunal verksamhet. Även utvecklingsledare och forskare deltog.

Efter att registerhållare Maria Eriksdotter hälsat välkommen berättade landskoordinator Ann-Katrin Edlund om SveDems aktiviteter under projektet ”Bättre liv för sjuka äldre, om informationsinsatser, utbildningar och monitoreringar samt antal anslutna enhet. Ann-Katrin berättade också om den nya patientsidan som snart kommer i registret och om den publika rapport som ska läggas ut på SveDems hemsida samt om SveDems framtida arbete.

Registerhållare Maria Eriksdotter presenterade sedan resultat från årsrapporten för 2013 och tackade alla medarbetare för det arbete som lagts ner under året.

       helenaringkatarinanagga                 kristinaedvardsson                   carolinegraff

Helena Ring och Katarina Nägga              Kristina Edvardsson                             Caroline Graff

Efter lunch presenterade Katarina Nägga och Helena Ring hur de arbetar med SveDem vid Minneskliniken vid Skånes Universitetssjukhus och vilka förbättringar de åstadkommit. Därefter presenterade Kristina Edvardsson det gemensamma projekt som genomförts med BPSD-registret i Trelleborgs kommun. Under slutet av dagen höll Caroline Graff en föreläsning om ärftlighet vid demenssjukdomar och värdet av neuropatologi.

Gabriella Ericson 2             jakobsbergsgeriatriken             mingel1

Gabriella Ericson          Rose-Marie Isaksson och Karin Borgström          Mingel på årliga mötet

Dagen avslutades med prisutdelning för mest kompletta registreringar i SveDem 2013 vid primärvårdsenhet respektive specialistenhet. Årets pristagare var Capio Hälsocentral Dragonen Umeå och Minnesmottagningen Jakobsbergsgeriatriken. De fick mottaga 10 000 kronor för vidareutbildning inom demensområdet. Representant för Capio Hälsocentral Dragonen var Gabriella Ericson, för Minnesmottagningen Jakobsbergsgeriatriken Rose-Marie Isaksson och Karin Borgström.

                                      

Föreläsningsbilder från dagen, årsrapporten och minnesanteckningar hittar du via länkarna nedan. Observera att det är otillåtet att använda och sprida föreläsningsbilderna utan föreläsarens tillåtelse.

Maria Eriksdotter, registerhållare SveDem

Ann-Katrin Edlund, landskoordinator SveDem

Kristina Edvardsson, demenssjuksköterska Trelleborgs kommun

Katarina Nägga och Helena Ring, Skånes Universitetssjukhus Malmö/Lund

Caroline Graff 

 

Årsrapport 2013

Minnesanteckningar årligt möte 2014

I Socialstyrelsen rapport, Nationell utvärdering - Vård och omsorg vid demenssjukdom 2014, visade att endast 46% genomgått fullständig basal demensutredning i primärvården. Rapporten var baserad på SveDemdata från 2012. Nu kan vi i SveDem se hur POSITIV utvecklingen har varit de senaste två åren - 20%!!!.  Den undersökning som vi sett varit minst använd i primärvården är Klocktest. Den har ökat kontinuerligt sedan 2011. (Sedan 2012 års data togs ut har det efterregistrerats patienter så andelen för 2012 har ökat med 2%.)

Resultat från primärvården 

  2011

2012

   2013

             2014

Basal utredning

46%

48%

58%

   66%

Klocktest

69%

71%

84%

    88%

Datauttag från SveDem 2014-09-15

 

 

 

 

 

Ni som vill registrera in patientbesök inom prestationsersättningsperioden 2013-10-01 – 2014-09-30 måste göra detta absolut senast 15 oktober 2014 om de ska komma med i beräkningen av prestationsersättning till landsting och regioner.

Det går att registrera in patientbesök senare, men då räknas de inte in i prestationsersättningen.

Glöm inte att klarmarkera och spara registreringen! Kontrollera att ni får ett grönt OK i statusfältet, först då är registreringen klar.

 

 

 

 

Manualen "Registrera i SveDem" är uppdaterad. Du hittar den under fliken Verktyg/Manualer

Fem dokument till stöd för förbättringsarbete på enheterna har uppdaterats. Ni hittar dem under fliken Verktyg > Stöd för förbättringsarbete.

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om ändringar som omfattar personer med nedsatt beslutsförmåga i patientdatalagen. Syftet är att förbättra vården, omhändertagandet och livskvaliteten för dessa personer.

Beslutet innebär att vårdgivare ska kunna ta del av annan vårddokumentation i system för sammanhållen journalföring när en patient är i behov av vård, även vid dennes oförmåga att lämna samtycke. Patientens inställning måste ha klargjorts så långt som möjligt och det får inte finnas anledning att anta att han eller hon skulle ha motsatt sig uppgiftsbehandlingen.

För registrering i kvalitetsregister innebär det att det blir tillåtet att behandla personuppgifter i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister om patientens inställning till behandlingen har klargjorts i möjligaste mån. Det får inte finnas anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig denna.

Lagändringen träder i kraft 1 oktober 2014.

Läs mer här

Nu har vi gjort förbättrat rappoterna ytterligare. Se under fliken Nyheter/Uppdateringar i registret

Vi har gjort nya uppdateringar i registret. Läs mer här: Uppdatering 2014-04-16

Observera att ni som använder mallar behöver skriva ut nya. Dessa är de nya:

Grundregistrering primärvård

Grundregistrering specialistklinik

Uppföljning primärvård och specialistklinik 

SÄBO

 

Det har hänt en del sedan starten.

Se SveDems utveckling 2007-2014.    

Nu är resultatet för 2013 års prestationsersättning klar. Se SKL:s hemsida.

Nu är överenskommelsen klar för Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014.

Hela dokumentet hittar du här.

Dagens Medicin har skrivit en artikel om demensutredningar i primärvården. Läs om goda exempel från enheter som arbetar med SveDem. Hela artikeln hittar du här.

Måndag 21 oktober höll SveDem sitt årliga möte. I år anslöt ca 100 personer från olika verksamheter. Specialistkliniker och primärvård var representerade och även flera utvecklingsledare och forskare deltog.

Under förmiddagen presenterade registehållare Maria Eriksdotter data från 2012 års årsrapport och tackade alla för ett gediget arbete med SveDem. Emma Timerdal, regional koordinator i SveDem, presenterade de nya instruktionsfilmerna som finns på hemsidan. Susanne Sjöberg, projektledare Bättre liv för sjuka äldre, berättade om hur projektet fortskrider och som sista punkt innan lunchen presenterade Carina Stenmark, regional koordinator SveDem och Josefin Hellberg, utvecklingsledare i Värlmand, sitt framgångsrika arbete med implementering av SveDem i primärvården i Värmland. De kan redan visa på förbättringar som skett i primärvården bara genom att använda SveDem som stöd i utredningsprocessen.

Eftermiddagens program Förbättringar med stöd av SveDem leddes av Sofia Kialt, Kansliet för Nationella Kvalitetsregister. Föreläsning varvat med gruppdiskussioner, mycket uppskattat och gav inspisration till fortsatt arbete med förbättringar. 

             IMG 0664                                                  IMG 0667

    Susanne Sjöberg, projektledare SveDem                                  Sofia Kialt, Nationella Kvalitetsregistergruppen, SKL

Dagen avslutades med prisutdelning för framgångsrikt arbete med implementering av SveDem i primärvården i Värmland. Carina Stenmark och Josefin Hellberg mottog priset, 20 000kr för vidareutbildning inom demensområdet, från registerhållare Maria Eriksdotter.

Minnesanteckningar från mötet hittar du här

Årsrapporten hittar du under OM SVEDEM/årsrapporter och även här

Bilder från dagens föreläsningar hittar du i länkarna nedan. Klicka på namnet på respektive föreläsare.

Maria Eriksdotter, Registerhållare SveDem

Carina Stenmark, Regionalkoordinator SveDem och Josefin Hellberg, utvecklingsledare i Värmland

Sofia Kialt, Nationella Kvalitetsregistergruppen, SKL

Susanne Sjöberg, Projektledare och Regional koordinator i SveDem

Vi gratulerar vår registerhållare Maria Eriksdottar som den 1:a augusti påbörjade sitt nya uppdrag som prefekt vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) på Karolinska Institutet. Hon kommer dock att fortsätta som registerhållare för SveDem.