Det är värdefullt att kunna följa personerna med kognitiv sjukdom/demenssjukdom genom hela sjukdomsförloppet. Därför följs personen i SveDem från att demensdiagnos fastställs genom en årlig uppföljning ända till livet slut. Med hjälp av SveDem kan anslutna enheter få struktur för utredningsförfarande, behandling och uppföljning.

I SveDem får enheten sammanställda resultat på gruppnivå, och resultaten från den egna enheten kan jämföras med regionen och Sverige.

 

Genom SveDem kan anslutna enheter:

 • Få struktur för uppföljningsprocessen av personer med demenssjukdom
 • Se sin följsamhet till indikatorer med nationella målnivåer från Socialstyrelsen nationella riktlinjer
 • Se sin följsamhet till processmåtten från Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Kognitiv svikt vid misstänk demenssjukdom
 • Få tillgång till dagsfärska rapporter där resultatet presenteras i enkla figurer.
 • Se möjliga förbättringsområden i rapporterna och följa upp om förändringsarbetet leder till förbättring.

 

Exempel på kvalitetsindikatorer som kan följas via SveDem

 • Andel med fullständig basal demensutredning
 • Antal dagar från start av demensutredning till demensdiagnos
 • Andel med strukturerad funktions- och aktivitetsbedömning
 • Andel personer som behandlas med demensläkemedel vid Alzheimers sjukdom.
 • Andel personer som behandlas med antipsykosläkemedel
 • Andel personer med demenssjukdom där stöd har initierats i samband med demensdiagnos
 • Andel där initiativ till anhöriga har givits i samband med demensdiagnos

 

Kika gärna in i vår Utbildningsmiljö för att se hur registret är uppbyggt. Utbildningsmiljön hittar du här.

 

Manualer specialistvård:

Manual registrering specialistenhet

Manual rapporter

Manual administrera användare 

 

Mallar specialistvård:

Mall grundregistreringsformulär specialistenhet  

Dokument med vissa hjälptexter grundregistrering specialistenhet

Mall uppföljningsregistreringsformulär specialistenhet   

Dokument med vissa hjälptexter uppföljning specialistenhet