Sedan den 20 oktober 2021 kan anslutna enheter i primärvården grundregistrera diagnosen Lindrig kognitiv störning vid misstanke om demenssjukdom. Sedan plattformsbytet i april har specialistenheter kunnat grundregistrera Lindrig kognitiv störning.

Att kunna registrera in lindrig kognitiv störning i SveDem är en anpassning till vårdförloppet Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom. 

Nya mallar finns att ladda ner under fliken Verktyg

6 april 2021 gick SveDem ut på en ny IT-plattform. I samband med detta har vi gjort en hel del förändringar:

Förändringar i SveDem vid plattformsbytet

Strukturellt

 • I gamla SveDem var det bara en enhet i taget som kunde registrera en person och man fick byta ”uppföljande vårdenhet” om en ny enhet skulle registrera. I nya SveDem kan flera enheter registrera för samma person utan överflyttning vilket gör SveDem betydligt mer användarvänligt.
 • I SÄBO kommer man inte längre att kunna ändra diagnos om det redan finns en diagnos registrerad sedan tidigare (oavsett var den registreringen är utförd).

Förändring i diagnosregistrering

 • Specialistmottagningarna kommer att kunna registrera personer med diagnosen Lindrig kognitiv störning vid misstanke om demenssjukdom
 • Möjlighet att registrera personer med Alzheimers sjukdom vid Downs syndrom som en egen diagnos
 • Fem olika varianter av Frontotemporal demens kan registreras - ej obligatoriskt
 • Ospecificerad
 • Beteendevariant
 • Semantisk demens
 • Progressiv icke-flytande afasi (PFNA)
 • Motorneuronsjukdom

Nya variabler i grundregistreringen 

 • Remissdatum/kontaktdatum, även för primärvården. Finns i specialistvården idag
 • Barn under 18 år i hemmet
 • MoCA – kognitivt test, även för primärvården. Finns i specialistvården idag
 • Möjlighet att registrera atrofigrad på CT och MR – ej obligatorisk
 • Medial temporallobsatrofi, MTA valfritt
 • Global cortical atrofi, GCA valfritt
 • Fazekas vitsubstansgradering valfritt
 • Posterior/parietal atrofi, PA valfritt
 • Möjlighet att registrera amyloid, tau, p-tau-värden på lumbalpunktion – ej obligatorisk
 • T-Tau valfritt
 • P-Tau valfritt
 • Aβ 42 valfritt
 • Aβ 42/40 valfritt

-      Funktions- och aktivitetsbedömning utförd med hjälp av bedömningsinstrument

-      Isotop ändras till två variabler – FDG-PET och Isotopundersökning dopaminsystem

-      Kognitiva hjälpmedel har erbjudits

-      Samordnad individuell plan (SIP) i primärvården

-      Personen har erbjudits stöd

-      Kontakt med demenssköterska eller annan samordningsfunktion.

-      Vid beräkning av utredningstid finns det nu 5 olika alternativ som kommentar till utredningstiden

        istället för som tidigare registrera ”Utredningstid ej tillämpbar”

 • Utredningstid enligt plan
 • Patientens egna angelägenheter eller annan sjukdom har fördröjt utredningen mer än 30 dagar
 • Utredningen utmynnade initialt inte i demensdiagnos men personen har fortsatt följts och nu fått diagnos
 • Resursbrist på egna enheten
 • Utdragna väntetider för undersökningar

Nya variabler i uppföljningsregistreringen för primärvård och specialistvård 

 • Har personen fått det stöd som önskats? (Patientrapporterat mått.)
 • Kontakt har etablerats med demenssköterska eller annan samordningsfunktion.
 • Har kognitiva hjälpmedel erhållits?
 • Samordnad individuell plan (SIP) för primärvården.

Nya variabler i HEMO

 • Barn under 18 år i hemmet.
 • Kognitiva hjälpmedel har erhållits.
 • Kontakt har etablerats med demenssköterska eller annan samordningsfunktion.

Nya rapporter

 • En nulägesrapport finns tillgänglig för samtliga enheter (Tidigare endast SÄBO och HEMO) I nulägesrapporten kan enheten enkelt se sitt resultat för kvalitetsindikatorer den senaste 12-månadersperioden i jämförelse med föregående 12-månadersperiod.
 • Modernare rapporter med möjlighet att enkelt kopiera den specifika indikator man vill, t ex för att visa i en PowerPointpresentation.

 

 

Tänk på att ni skriver ut nya mallar ni som använder dem som underlag för insamling av uppgifter!

- Nya kognitiva tester - I alla registreringar har vi lagt till RUDAS-S och i specialistenheternas registreringar även MoCA. På hemsidan under fliken Verktyg/Skattningsskalor hittar du manual, protokoll och instruktionsfilm till de nya kognitiva testerna.

- NU KAN NI REGISTRERA UPPFÖLJNINGAR NÄR NI VILL. Vi har tagit bort tidsbegränsningarna!!!! Listan "Nya uppföljningar" finns kvar och  där kommer patienterna upp när det gått 9 månader efter föregående registrering och datum för senaste registrering visas på listan. OBS! Detta innebär att patienterna kommer att ligga kvar på listan "Nya uppföljningar" tills man gjort en ny uppföljningsregistrering, flyttat till annan enhet eller registrerat som avliden. Senaste registreringsdatum och funktionen "Skjuta upp uppföljning" är borttagen.

- Uppföljningsrapporten kommer numera alltid att visa den senaste registreringen som gjorts på patienterna inom vald tidsperiod.

- I SÄBO uppföljningen har två frågor angående anhörigmedverkan lagts till.

 

I SÄBO uppföljningen

I dag har frågan angående samtycke till begränsningsåtgärder korrigerats. Den gråmarkeras (går ej att fylla i) nu på samma sätt som de övriga följdfrågorna angående tvångs- skydds- och begränsningsåtgärder om man svarat Nej på första frågan om någon åtgärd används.

Följande uppdateringar har gjorts i registret

- Nu går det inte längre att byta uppföljande vårdenhet om man inte har klarmarkerat alla registreringar. Kan man av någon anledning inte göra den klar får man ta bort den innan man byter uppföljande vårdenhet.

-Man kan byta uppföljande enhet till sin egen där "Annan enhet utanför SveDem" eller  "Primärvårdsenhet utanför SveDem" eller "Nej" anges som uppföljande enhet. Det innebär att man inte längre behöver kontakta den enhet som gjort registreringen för att flytta över dessa för uppföljning. Endast de registreringar där det finns en namngiven uppföljande enhet på sidan för personuppgifter måste flyttas över av den som gjort registreringen.

- Korrigering av en del figurer i rapporterna bla får man fram värden på staplarna i alla figurer om man lägger muspekaren på stapeln.

Specifikt för Särskilt boende

- De regionala koordinatorerna finns nu med i rapporten "Kontaktlista"

- Vi har ändrat frågan till Tvångs-, skydds och begränsningsåtgärder i säbouppföljningen.

- Vi har lagt till en följdfråga "Finns ett dokumenterat samtycke till åtgärderna?".

- Sist men inte minst finns en ny rapport för Säbo. Den heter "Nulägesrapport" och delar av den ligger uppe mitt på sidan när ni loggar in. Klicka på den och ni får fram hela rapporten. Där får ni snabbt koll på läget.

 

- Nu kan man välja tidsintervall dvs en tidsperiod med valbart from-tom datum för listan Sök/Registeringar på enheten. Buggen som gjort att det inte gått att sortera efter vald rubrikerna på sidan har också korrigerats

- Vi har lagt till urvalen Kön och Åldersgrupper i samtliga rapporter

- Initiativ till stöd till anhöriga är tillagt i textrapporten

- Hjälptexten till Intitiativ till kontakt med biståndshandläggare har kompletterats.

- För specialistenheter- Alternativet Vet ej borttagen från variabeln Basal demensutredning gjorts på annan enhet.

-För en del användare har inte följdfrågorna till körkort och skjutvapen "gråmarkerats" när man svarat "nej" på första frågan. Den är nu omgjord, så följdfrågorna försvinner helt om man svarar nej på frågan om patienten har körkort/skjutvapen.

SÄBO uppföljningen -alternativet "vet ej" har lagts till på variabeln Vikt.

Publika rapporten - Antal under 10 presenteras numera på alla kvalitetsindikatorer på länsnivå förutom "Andel med AD som behandlas med demensläkemedel".

 

För övrigt har vi korrigerat en del figurer i rapporterna och rättat några buggar.

Uppdatering av uppföljning SÄBO 2015-12-07

 

Vi har gjort följande uppdateringar i SÄBO-uppföljningen:

- "Vet ej"-svar är borttagna, förutom vid Längd och Ändring av diagnos - Vet ej-svar vid Tvångs- och begränsningsåtgärder ligger tyvärr kvar men går ej att använda. Detta svarsalternativ ska tas bort så snart som möjligt.

- Nytt svarsalternativ lagt till frågan om Läkemedelsgenomgång. Nu finns även alternativet "Nej, har inga läkemedel"

- Under avsnittet Aktivitetsnivå har frågan om Personlig hygien tagits bort

- I frågan om Personcentrerade aktiviteter finns nu även "Nej" som svarsalternativ. Tidigare fanns endast alternativen "Helt" eller "Delvis"

- För att använda samma begrepp som Svenskt Demenscentrum har Skydds- och begränsningsåtgärder ändrats till Tvångs- och begränsningsåtgärder

Korrigeringar i SveDem

- Korrigering av hjälptexten för Hemtjänst. Tillägg med "Trygghetslarm registreras ej".

- Mailadressen är nu en obligatorisk variabel när man lägger upp nya användare.

- Förändringar av layout på patientsidan. Ett par Ändra-knappar har flyttats.

- När man väljer att skjuta upp uppföljningen i SveDem daterar systemet numera varje "Inte i år" ett år från föregående registrering på patientesidan.

Ny version av SveDem 2015-02

1.   NY PATIENTSIDA – Personuppgifterna som tidigare var en del av grundregistreringen har numera en egen sida. Från den nya patientsidan kan du

-          Byta uppföljande vårdenhet för nästkommande registrering

-          Skapa grundregistrering

-          Skapa uppföljning inom tillåten tidsperiod

-          Hantera uppföljningar som inte gjorts dvs. ”Inte i år”

-          Registrera om patienten avlidit

2. När du ska göra en registrering skriver du in personnumret och klickar på ”Visa”. Vid första registreringen får du då fram personuppgifter. Klicka på Spara och sedan Fortsätt . I hjälptexten till knappen Fortsätt får du information om att du bekräftar att du har en vårdrelation till patienten om du fortsätter.

Har du registrerat patienten tidigare så kommer du, när du skrivit in personnummer och klickat på ”Visa”, direkt in på patientsidan som innehåller en del av de funktioner som tidigare låg i registreringen.

Vid första registreringen ska du fylla i uppföljande enhet direkt på patientsidan och spara den innan du kan gå vidare och skapa en grundregistrering.   Uppföljande enhet behöver sedan inte fyllas i förrän patienten ska byta uppföljande enhet. Då klickar du på knappen Ändra, byter enhet och sedan sparar om. Den här nya funktionen gör att du inte längre behöver gå in och öppna gamla registreringar utan du har alltid uppföljande enhet på senaste registrering på patientsidan.

3. Längst ner väljer du Typ av registrering. Där kan SÄBO välja Uppföljning SÄBO om det inte finns någon Grundregistrering på patienten. Förenklad grundregistrering har tagits bort och diagnos och diagnosår registreras i den första Uppföljning SÄBO som görs och därifrån hämtas sedan uppgiften till databasen. Numera kan man inte välja ”Vet ej” för diagnosår. Vi behöver diagnosår för att kunna beräkna täckningsgrad. Hör av er till oss om det blir problem.

4. Nu hittar du en ny lista på startsidan Aktuella patienter på enheten. Den innehåller bara de patienter där det registrerats att de ska följas upp på din enhet. De som avslutats eller skickats vidare till annan enhet och de som registrerats som avlidna finns inte med på listan. 

5. När en patient avlider ska det numera registreras i registret.  Uppgiften finns längst ner under personuppgifterna. När du skrivit in personnummer kommer du fram till patientuppgifterna och högst upp till höger på sidan hittar du Ändra personuppgifter. Klicka där och ändra och spara sidan igen. Det ska ni göra när ni får vetskap om att någon avlidit eller när ni ser att en avliden patient finns med på listan Nya uppföljningar.

6. Listan över nya uppföljningar finns kvar på startsidan, men där finns numera bara ett datum för ”Registreras senast”.  Det finns ingen skapad uppföljning längre utan bara en lista på personer som det är dags att följa upp. När du klickar på uppföljningen på listan kommer du till den nya patientsidan där du själv skapar uppföljningen.  Har ni inte gjort någon uppföljning inom tillåten tidsperiod, väljer du ”Inte i år” direkt på patientsidan och du kan göra flera sådana efter varandra om det är aktuellt. Mao behöver du inte längre vänta på att registret ska skapa en ny uppföljning ifall du efterregisterar eller tagit bort en uppföljning i listan av misstag. Har patienten varit avslutad under några år och din enhet startar upp med uppföljningarna igen kan ni registrera ”Ej i SveDem ” på de uppföljningarna som inte gjorts i stället för inte i år.

Om patienten som kommer upp på uppföljningslistan har avlidit klickar du bara på uppföljningen och kommer in på patientsidan där du registrerar att patienten avlidit och då försvinner uppföljningen från listan automatiskt.

7. Funktionen med att primärvården registrerar in patienter och i registret skickar vidare till specialistklinik för utvidgad utredning tas bort. Dessa primärvårdsregistreringar har aldrig räknats in i registret, utan kom till endast för underlag till prestationsersättning. Vi återgår nu till det som var innan prestationsersättningen dvs. att patienter som primärvården utreder och diagnossätter, men ändå väljer att skicka för utvidgad utredning till specialistklinik INTE registreras i SveDem av primärvården. Endast specialistkliniken gör en grundregistrering när de är klara med sin utredning. Detta innebär att även specialistenhetens lista Nya Utvidgade utredningar på startsidan försvinner. De som redan skickats över och som ännu inte är klara finns bland registreringar under sökfunktionen och de har Utvidgad utredning i kolumnen för Typ av registrering så ni hittar dem lätt. 

8. Längst ner på patientsidan registrerar du in Diagnosdatum/uppföljningsdatum för den registrering du vill skapa. Då skapas det formulär som var aktuellt i SveDem vid just den tidpunkten. Det kommer att innebära att frågorna i pappersformuläret inte helt stämmer överens med det du har i registret om du registrerar in gamla utredningar och uppföljningsbesök.  Hittills har det alltid varit det aktuella formuläret som fyllts i oberoende vilket datum registreringen avsetts och då har formuläret ändrat sig om du öppnat upp det efter klarmarkering. Att efterregistreringar inte gjorts i de formulär som var aktuella när diagnosen sattes eller uppföljningen gjordes har ställt till bekymmer när data ska bearbetas. Det blir många uppgifter som saknas på de som efterregistrerats när man ska jämföra patientgrupper inom samma diagnosår.

Korrigering avrapporter

- Nu får man fram exakta värde på staplarna i alla figurer om man lägger muspekaren på stapeln.

- Figurerna "Undersökningar per diagnos" och "Läkemedel per diagnos" är borttagna ur grundregistreringsrapporten och finns nu i stället som tabell i textrapporten.

- Beräkningen av andel Vet ej -svar är nu anpassad efter de förändringar vi gjorde i registret i april och ska nu vara korrekta igen.

- Rapporten med kontaktpersoner är uppdelad per län.

- Listan Nya uppföljningar på startsidan kan skrivas ut.

 

Uppdatering i registret

- Nu behöver man inte använda TAB-tangenten för att få fram diagnoskoderna. De kommer upp automatiskt. Som förut gäller det inte vid vaskular demens och övrig demens där det finns fler alternativ.