Det är värdefullt att kunna följa personerna med kognitiv sjukdom/demenssjukdom genom hela sjukdomsförloppet, därför följs personen i SveDem från att demensdiagnos fastställs genom en årlig uppföljning ända till livet slut. Med hjälp av SveDem kan anslutna enheter få struktur för utredningsförfarande, behandling och uppföljning.

Förbättringar vi kan se hos de enheter i primärvården som har använt SveDem är bland annat andelen som genomgått en fullständig basal demensutredning ökat från 48% 2011 till drygt 80 % 2020. Andelen ospecificerade demensdiagnoser har minskat och man har i högre utsträckning fått med alla viktiga delar i utredning. Dessutom har många fler personer med kognitiv sjukdom/ demenssjukdom fått en årlig uppföljning.

I SveDem får man sammanställda resultat på gruppnivå, och resultaten från den egna enheten kan jämföras med regionen och Sverige.

Med hjälp av SveDem kan anslutna enheter se sin följsamhet till nationella riktlinjer och nationella standardiserade vårdförlopp.

 

Genom SveDem kan anslutna enheter:

 • Få struktur för uppföljningsprocessen av personer med demenssjukdom
 • Se sin följsamhet till indikatorer med nationella målnivåer från Socialstyrelsen nationella riktlinjer
 • Se sin följsamhet till processmåtten från Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Kognitiv svikt vid misstänk demenssjukdom
 • Få tillgång till dagsfärska rapporter där resultatet presenteras i enkla figurer.
 • Se möjliga förbättringsområden i rapporterna och följa upp om förändringsarbetet leder till förbättring.

 

Exempel på kvalitetsindikatorer som kan följas via SveDem

 • Andel med fullständig basal demensutredning
 • Antal dagar från start av demensutredning till demensdiagnos
 • Andel med strukturerad funktions- och aktivitetsbedömning
 • Andel personer som behandlas med demensläkemedel vid Alzheimers sjukdom.
 • Andel personer som behandlas med antipsykosläkemedel
 • Andel personer med demenssjukdom där stöd har initierats i samband med demensdiagnos
 • Andel där initiativ till anhöriga har givits i samband med demensdiagnos

 

Kika gärna in i vår Utbildningsmiljö för att se hur registret är uppbyggt. Utbildningsmiljön hittar du här.


 

Manualer primärvård

Manual registrering primärvård

Manual rapporter

Manual administrera användare

 

Mallar primärvård

Mall grundregistreringsformulär primärvård   

Dokument med vissa hjälptexter grundregistrering primärvård

Mall uppföljningsformulär primärvård   

Mall med vissa hjälptexter uppföljning primärvård

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.