Projektet Utvecklings- och förbättringsarbete genom SveDem har hunnit halvvägs. Sju särskilda boenden har fått konkret stöd av projektledare Eva Stål och är nu i gång med utveckling och förbättring med hjälp av SveDems rapporter. Det sker genom att enheterna tar fram sin nulägesrapport över sina resultat i SveDem och analyserar dessa och jämför med nationella kvalitetsindikatorer och målnivåer. Reaktionerna har varit både stolthet över bra resultat och förvåning över sämre men med stort engagemang inför att ta fram åtgärder för att förbättra sina resultat.

Klicka här för att läsa mer om projektet och intervjuer med deltagande enheter.

Göteborgs stad är en av de kommuner som deltar i SveDems projekt vars syfte är att stödja vård-och omsorgsboenden att komma i gång med utvecklings-och förbättringsarbete med hjälp av SveDems rapporter. 

Klicka här för att läsa en intervju med Cristina Wångblad, metodhandledare i demens vid Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen i Göteborg. 

Ett team på Forsgården har haft möte med SveDems projektledare som erbjudit konkret stöd i att komma i gång med förbättringsarbetet med hjälp av enhetens rapporter i SveDem. En början är att enheten tar fram sin nulägesrapport som visar resultat i jämförelse med ett antal av Socialstyrelsens nationella kvalitetsindikatorer med målnivåer.

 Klicka här för att läs mer om Ullas arbete i Söderhamns kommun.

Ett av syftena med SveDem är att använda registerdata för utvecklings-och förbättringsarbete.  Carina Stenmark, Silviasjuksköterska i Torsby kommun, har i 13 år oförtrutet drivit och utbildat många medarbetare i vård-och omsorg vad gäller förbättringsarbete genom SveDem. Klicka här för att läsa mer om Carinas arbete i Torsby kommun.

Jacob Holmer, ST-tandläkare på Karolinska Institutet, har erhållit pris för bästaJacob HolmerJacob Holmer forskningsrapport på Ordontologisk riksstämma i Göteborg. 

I sin forskningsrapport, baserad på data från SveDem och kvalitetsregistret SKaPa, har Jacob Holmer undersökt om svår tandförlust är en riskmarkör för att utveckla demens. Jacob Holmer disputerade tidigare i år vid Karolinska Institutet med sin avhandling Periodontal disease and cognitive disorders. Forskningsrapporten som prisades är en del av avhandlingen. 

 

 

 Klicka här för att ta del av Jacob Holmers avhandling Periodontal disease and cognitive disorders.

Klicka här för att ta del av artikel om Jacob Holmer i Tandläkartidningen

 

2022 har SveDem beviljats medel för att starta ett projekt som ska ge deltagande kommuner handfast stöd i arbetet med att använda SveDem i sitt utvecklings- och förbättringsarbete. Läs mer om projektet, vilka kommuner som deltar och intervju med projektledaren för projektet.

Även i år höll Svedem sitt årliga möte digitalt via Zoom med ungefär 200 deltagare. Mötet inleddes av registerhållare Maria Eriksdotter som presenterade resultat från SveDems årsrapport för 2021.

Vidare delade specialistsjuksköterska Ulrika Borgman Magnusson från Minnesmottagningen Varberg, sjuksköterska Marina Attevall från Minnesmottagningen Dalengeriatriken och silviasjuksköterska Lena Nyqvist Karlsson från Minnesmottagningen Danderyds sjukhus hur de arbetar på sina mottagningar och hur de använder SveDem som en del av sitt kvalitetsarbete.

SveDems styrgruppsmedlem, docent och specialistläkare Hugo Lövheim presenterade forskning som visar på en koppling mellan herpesvirus och Alzheimers sjukdom.

Lennart Magnusson, verksamhetschef på Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) informerade bland annat om deras uppdrag och det stödmaterial de har.

Mötet avslutades med Ellen Enbom som berättade om hur det var att växa upp med en förälder som drabbats av kognitiv sjukdom/demenssjukdom.

LenaMarina

1. Ellen Enbom

 Lena Nyqvist Karlsson och Marina Attevall                        Ellen Enbom

 

Presentation av Maria Eriksdotter, registerhållare SveDem

Presentation av Lena Nyqvist Karlsson och Marina Attevall

Presentation av Lennart Magnusson, Nka

Presentation av Hugo Lövheim, Norrlands universitetssjukhus

Presentation av Ellen Enbom

Vid en monitorering jämförs dokumentationen i kvalitetsregistret SveDem med patientens hälso- och sjukvårdsjournal. På så sätt kan verksamheten kvalitetssäkra sin dokumentation genom att säkerställa att samma information finns i registret som i patientjournalen. För oss på SveDem säkerställer en monitorering data av god kvalitet i registret. En monitorering är även ett bra tillfälle för er att till exempel lyfta frågor om SveDem eller få en genomgång av SveDems rapporter om ni önskar det. 

Under hösten erbjuder vi enheter som är anslutna till SveDem ett monitoreringsbesök av en representant från SveDem.  

Om ni önskar mer information eller vill boka ett monitoreringsbesök, kontakta oss per e-post  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 08- 123 897 83.

 

Den 2 maj 2022 arrangerade Socialutskottet i samarbetet med Stiftelsen Alzheimer Life en hearing i riksdagen. Syftet med Hearingen var att sätta fokus på kognitiva sjukdomar genom att ge en aktuell bild av forskningsläget och hur vården för personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom ser ut idag. På hearingen deltog drabbade, anhöriga och flera av Sveriges främsta forskare och läkare, bland annat SveDems registerhållare Maria Eriksdotter.

Hearingen spelades in och kan ses på SVT. Klicka här för att komma till hearingen på SVT.

SveDem är i startgropen med ett projekt för enheter som är anslutna, eller önskar ansluta sig, till någon av SveDems kommunala moduler, Särskilt boende (SÄBO) eller Hemsjukvård med omsorgsinsatser (HEMO). Projektet finansieras med hjälp av medel från Socialdepartementet. 

Syftet med projektet är att förbättra kvaliteten i vård- och omsorg av personer med demenssjukdom, genom att SveDem kan ge ett djupare stöd, inspirera och underlätta förbättringsarbete hos medverkande enheter. 

Målet med projektet är att enheter som deltar ska få till stånd ett hållbart förbättringsarbete med hjälp av rapporter i SveDem. De kommer också att erbjudas föreläsning om demenssjukdom och stöd för ett personcentrerat förhållningssätt. Målet är även att utvärdera och utveckla SveDems hjälpdokument. 

Projektet är igång och kommer att utvärderas under december 2022. På SveDems webbplats kommer de deltagande enheterna att lyftas fram som exempel på hur man kan jobba med förbättringsarbete.

Vill du delta eller veta mer om projektet? Kontakta projektledare Eva Stål via mejl  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ring 070-274 83 22.

Onsdag 25 maj disputerade  Minh Tuan Hoang med sin avhandling Health inequalities in care for persons with dementia. Tuan har använt SveDemdata i sin forskning. Avhandlingens övergripande mål var undersöka ojämlikheter i vården för personer med demens när det gäller tillgång till olika typer av vård i Sverige. Studier i avhandlingen har bland annat fokuserat på skillnader inom strokevård och rehabilitering för personer med eller utan demens och ojämlikheter vad gäller demensdiagnoser, läkemedelsförskrivning och långsiktig vård för personer med demens kulturell eller språklig bakgrund än svenska. Här finns avhandlingen i sin helhet (länk till avhandlingen.)

På SKR:s kvalitetsregistersida finns nu en artikel om SveDems roll i uppföljning av Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom. Läs mer här.

SveDem har beviljats extra medel via Socialdepartementet för att utveckla kvaliteteten i demensvården inom kommunal vård och omsorg. Vi kommer bland annat att arbeta med ett projekt där vi kommer att ge verksamheter ett djupare stöd i förbättringsarbete men också utvärdera och utveckla våra hjälpdokument.

Läs pressmeddelande från Socialdepartementet här

Artikel baserad på SveDemdata  om olämpliga läkemedel hos personer med demenssjukdom publicerad i European Journal of Clinical Pharmacology

Psychotropic drug use among older people with major neurocognitive disorder: a cross‑sectional study based on Swedish national registries

Professor Maria Eriksdotter och medarbetare på Karolinska Institutet har publicerat en studie i den ansedda tidskiften Neurology. Studien bygger på patientdata från SveDem och omfattar 11 652 patienter med Alzheimers sjukdom som behandlas med kolinesterashämmare, och en matchad kontrollgrup av 5 826 patienter utan behandling. 

Resultaten visade att behandling med kolinesterashämmare var kopplad till långsammare kognitiv nedgång under fem år, och 27 procent lägre dödlighet bland patienter med Alzhimers sjukdom jämfört med obehandlade. Resultaten ger stöd för dagens rekommendationer att behandla personer med Alzhimers sjukdom med konlinesterashämmare och visar samtidigt på att behandlingseffekten kvarstår under lång tid. 

 

Länk till artikeln hittar ni här