För att stödja verksamhetsutveckling lägger SveDem särskild vikt vid att följa kvalitetsindikatorerna i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för demensvård och omsorg. Genom att registrera den egna kliniken/enhetens kvalitetsindikatorer och variabler över tid, kan man följa utvecklingen och se i vilken grad värdena förbättras och mål uppnås. SveDem har tagit fram dokument som stöd i förbättringsarbete inom några områden.

Utred fler personer med minnesproblematik

Korta utredningstiderna

Öka andelen fullständiga basala utredningar

Öka andelen personer med AD som behandlas med demensläkemedel

Minska andel Vet-ej svar

Arbetsgång utredning diagnos uppföljning