Enligt Socialstyrelsens statistik ses under de senaste 2 decennierna en dramatisk minskning av såväl förekomst som dödlighet i akut hjärtinfarkt. År 1987 drabbades 39 000 individer av hjärtinfarkt av vilka 30 000 sjukhusvårdades. År 2010 insjuknade 32 000 individer av vilka 26 000 sjukhusvårdades. Under dessa år har andelen avlidna 1 månad efter hjärtinfarkt minskat från 45 % till 29 % för alla och från 29 % till 13 % för sjukhusvårdade. Antalet avlidna med hjärtinfarkt som underliggande eller bidragande orsak har minskat från 18 000 individer 1987 till 9000 individer 2010. Denna minskning ses hos både kvinnor och män och i alla åldersgrupper under 85 år.

Trots dessa framgångar är kardiovaskulär sjukdom fortsatt den vanligaste dödsorsaken hos såväl män som kvinnor. År 2010 var kardiovaskulär sjukdom underliggande dödsorsak hos 40 %. Ischemisk hjärtsjukdom utgjorde 42 % av de kardiovaskulära orsakerna. Kostnaderna för samhället är svåröverskådliga. Enligt beräkningar från Institutet för Hälsa och Sjukvårdsekonomi, Lund, uppgick den totala samhällsekonomiska kostnaden 2010 till 61,5 miljarder kronor, där sjukvårdskostnader utgjorde 41 %, informell vård av närstående 30% och produktionsbortfall 29%.

 Diagnostik och behandling av akut och kronisk hjärtsjukdom är idag i hög grad grundade på vetenskapliga studier, och flertalet behandlingar har klart bevisade effekter i form av bättre överlevnad, minskad risk för återinsjuknande och förbättrad livskvalitet. Rekommendationer för behandling finns sedan flera år i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Fortfarande finns det dock variationer mellan olika sjukhus och sjukvårdsregioner när det gäller utnyttjandet av diagnostiska undersökningar, läkemedelsbehandling, kateterburna och kirurgiska interventioner, vilket medför konsekvenser för folkhälsa och sjukvårdsekonomi.

Swedeheart startade 2009 genom att fyra redan befintliga kvalitetsregister (RIKS-HIA, SEPHIA, SCAAR, och Svensk hjärtkirurgiregister) gick samman och bildade Sveriges största kvalitetsregister. RIKS-HIA startade 1991 i Linköping av Ulf Stenestrand och Lars Wallentin i samarbete med omkringliggande sjukhus. Registret blev ett nationellt kvalitetsregister 1995. Från RIKS-HIA utvecklades det sekundärpreventiva registret, SEPHIA, under ledning av Bertil Lindahl, Uppsala, och Patrik Tydén, Malmö. SCAAR startade 1998 genom en sammanslagning av två register av Per Albertsson, Göteborg och Tage Nilsson, Stockholm i samarbete med övriga sjukhus. Hjärtkirurgiregistret startade 1992 under ledning av Kjell Rådegran, Stockholm och Svensk förening för  Thoraxkirurg.

Det primära syftet med SWEDEHEART är att stödja evidensbaserad terapiutveckling vid akut och kronisk kranskärlssjukdom och vid kateterburen eller kirurgisk klaffintervention genom att ge kontinuerlig information om vårdbehov, undersökningar, behandlingar och behandlingsresultat. SWEDEHEART syftar också till att registrera förändringar i vårdens kvalitet och innehåll över tid inom ett sjukhus och jämfört med andra sjukhus, bidra med riskvärderingsverktyg och beslutsstöd och att stödja kontinuerligt förbättringsarbete på alla deltagande enheter. SWEDEHEART ska också utgöra en grund för forskning om kranskärlssjukdom och klaffintervention. Den långsiktiga målsättningen är att bidra till en minskad dödlighet och sjuklighet hos patienterna och att öka kostnadseffektiviteten i vården.

SWEDEHEART är dessutom ett procedur- och kirurgirelaterat register vars syfte är att samla relevant information avseende sjukdomsgrad, patienters riskprofil, medicinsk, medicinskteknisk behandling, resultat och eventuella komplikationer från ingreppstillfället på samtliga utförda procedurer och kirurgiska ingrepp. Jämförelser kan göras mellan sjukhus och mellan regioner. Den enskilde operatören kan också jämföra sina resultat med ett genomsnitt av klinikens eller hela Sveriges övriga operatörer. Nya medicintekniska produkter kan snabbt utvärderas, liksom olika behandlingsstrategier i det korta och långa perspektivet.

Registret insamlar information från samtliga sjukhus som vårdar patienter med akut kranskärlssjukdom och samtliga patienter som genomgår kranskärlsröntgen, kateterburen intervention eller öppen hjärtkirurgi, och speglar en oselekterad population. Möjlighet till samkörning med andra nationella register erbjuder också en komplett uppföljning avseende hjärtinfarkt, död och andra sjukdomar. Registret erbjuder också möjlighet till öppna randomiserade registerstudier av oselekterade patienter och en nationell biobank knuten till registret är under uppbyggnad. SWEDEHEARTs arbete utgör därmed en viktig grund för forskning om hjärtsjukdomar och har resulterat i en rad vetenskapliga artiklar i de högst rankade medicinska tidskrifterna. Dess resultat har därmed i hög grad påverkat vården av hjärtsjukdom i hela världen.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.