Kontakt UCR: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Studier med pågående patientinklusion

 

EVOLVE MI Logo

Evolve-MI studien är en öppen, pragmatisk randomiserad multicenterstudie av evolokumab (Repatha®) administrerat mycket tidigt för att reducera risken för kardiovaskulära händelser hos patienter inlagda på sjukhus med akut hjärtinfarkt. Studiesponsor är Amgen.

Studien vill utvärdera om Repatha®, när det ges tidigt och i tillägg till sedvanlig behandling vid en akut hjärtinfarkt minskar risken för att senare insjukna i en ny hjärtinfarkt, stroke, behov av blodkärlsvidgande operation (revaskularisering) eller död. Totalt kommer 4000 patienter att inkluderas i Sverige, Brasilien och USA.

Läs mer om EVOLVE-MI

____________________________________________________________________ 

 

Broken Swedeheart

BROKEN SWEDEHEART

Är en multinationell, multicenter, registerbaserad, öppen, randomiserad studie för optimerad farmakologisk behandling för Takotsubo syndromet. Studien består av två delar. Bägge delarna innebär en behandling och delarna genomförs parallellt. I den första delen randomiseras försökspersoner till antingen Adenosin + Dipyridamol eller till standardbehandling. De patienter som uppfyller kriteria för den andra delstudien randomiseras samtidigt som första delstudien till behandling med Apixaban eller utan detta tillägg. Totalt kommer 1000 försökspersoner inkluderas i delstudie 1 och 800 försökspersoner till delstudie 2.

Läs mer om BROKEN SWEDEHEART 
____________________________________________________________________ 

Stich

STICH SWEDEHEART

Studien (NCT05584280) är en prospektiv multicenter registerbaserad randomiserad studie. Det vetenskapliga syftet med studien är att undersöka om CABG (öppen bypassoperation) eller PCI (perkutan kranskärlsintervention vi) är den bästa behandlingen för patienter med nedsatt hjärtfunktion och samtidig kranskärlssjukdom

Läs mer om STICH SWEDEHEART

 ____________________________________________________________________ 

SWITCH SWEDEHEART

SWITCH SWEDEHEART

Studien (NCT05183178) är en prospektiv, multicenter, öppen, stegad kluster (stepped wedge cluster) randomiserad klinisk studie där administrativa regioner i Sverige är indelade i tre kluster. Ordningen i vilken regionerna gör bytet tilldelas slumpmässigt. I början av studien använder och förskriver alla regioner Ticagrelor som P2Y12-antagonist för patienter med akut koronartsyndrom (hjärtinfarkt och instabil angina).

Läs mer om SWITCH SWEDEHEART

 ____________________________________________________________________ 

HELP-SWEDEHEART

HELP-SWEDEHEART

En kluster-randomiserad, cross-over, registerbaserad klinisk prövning baserad på SWEDEHEART-registret (HELP-SWEDEHEART). Det primära målet med studien är att fastställa huruvida en systematisk screening av hjärtinfarktpatienter för Helicobacter pylori-infektion, och i förekommande fall en behandling av denna, kan minska blödningskomplikationer och förbättra prognosen efter hjärtinfarkt.”

Läs mer om HELP-SWEDEHEART

 ____________________________________________________________________ 

Remote Exercise SWEDEHEART study

MIMET-studien

Hjärtinfarkt och nyinsättning av metformin (MIMET) – en registerrandomiserad kontrollerad studie.

Syfte
Syftet med MIMET-studien är att undersöka om metformin minskar risken att insjukna i ny hjärtkärlhändelse och ökar överlevnaden efter en hjärtinfarkt hos patienter med förstadium till diabetes.

Genomförande
MIMET är en multi-center register-randomiserad studie (RRCT) som genomförs i samarbete med Uppsala Kliniska Forskningscentrum (UCR) och förväntas inkludera 5160 hjärtinfarktpatienter med prediabetes.

Läs mer om MIMET-studien

 ____________________________________________________________________ 

Remote Exercise SWEDEHEART study

INFINITY-SWEDEHEART studien

Studien är en prospektiv, multicenter, singelblindad, register-randomiserad klinisk studie. 

Det vetenskapliga syftet med projektet är att påvisa säkerheten och effektiviteten hos DynamX Bioadaptor jämfört med Resolute Onyx vid behandling av patienter med ischemisk hjärtsjukdom.

DynamX Bioadaptor representerar en ny typ av design som kombinerar en tunnsträckt metallisk läkemedels-stent med en bioresorberbar polymer som bryts ned 6 månader efter implantering. Nedbrytningen av biopolymeren resulterar i ett "frigörande" av stentstrukturen vilket leder till kranskärlet har möjlighet att undergå nödvändig ombyggnad av kärlväggen samt att återfå sin normala form, eftergivlighet och elasticitet. 

Ca 2400 patienter kommer att inkluderas i studien i Sverige på sjukhus som är anslutna till SCAAR-registret. 

Läs mer om INFINITY-SWEDEHEART studien

 ____________________________________________________________________ 

Remote Exercise SWEDEHEART study

Remote Exercise SWEDEHEART study

Det primära syftet är att utvärdera om remote träning, som erbjuds som komplement till sjukhusbaserad träning, kan öka andelen patienter med hjärtinfarkt som framgångsrikt genomför ett fysiskt träningsprogram inom hjärtrehabilitering. Sekundära utfallsmått är att studera om remote träning är lika effektivt som sjukhusbaserad träning avseende fysisk kapacitet och patientrapporterade variabler. Långtidsuppföljning görs efter 1 år och 3 år.

Läs mer om Remote Exercise SWEDEHEART study

 ____________________________________________________________________ 

TACSI 150

I den randomiserade registerbaserade TACSI-studien undersöks om enkel trombocythämning (acetylsalicylsyra) eller dubbel trombocythämning (acteylsalicylsyra+tikagrelor) är mest effektiv efter kranskärlsoperationer. Primärt utfallsmått är död, eller hjärtinfarkt, eller stroke eller ny revaskularisering under de första 12 månaderna efter operationen.  

Alla åtta svenska thoraxcenter i Sverige deltar liksom flera andra thoraxkliniker i Norden. Rekryteringstiden är ca 2.5 år och 2200 patienter skall inkluderas i studien. Utfall hämtas från nationella register. Studieansvarig är Prof Anders Jeppsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer om studien

____________________________________________________________________

minoca logga 200

 

Studien MINOCA-BAT har som frågeställning om patienter med MINOCA (Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries) och normal systolisk vänsterkammarfunktion bör behandlas med ACE/ARB och/eller beta-blockad eller ingen av de läkemedelsgrupperna?

Registerrandomiserad studie med liknande upplägg och logistik som Reduce. 4 olika behandlingsarmar. Multinationell inklusion, sjukhus i Sverige, Norge, Storbritannien, Australien och USA planeras delta.

Inklusionen avslutad

____________________________________________________________________

REDUCE-SWEDEHEART är en ny och enkel R-RCT-studie där alla sjukhus kan delta. Svarar på frågan om beta-blockad eller inte vid hjärtinfarkt och normal systolisk vänsterkammarfunktion.

Studien startar i september 2017.

REDUCE-SWEDEHEART kommer att inkludera 7000 patienter med hjärtinfarkt och bibehållen systolisk vänsterkammarfunktion (EF ≥ 50 %).
Alla center som rapporterar till SWEDEHEART kan delta i studien.

Läs mer om studien

____________________________________________________________________

 

rsz iamai logo official 

IAMI trial - Influenza vaccination After Myocardial Infarction

Under influensaepidemier ökar antalet dödsfall på grund av hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke. Influensavaccination är ingen rutinbehandling efter hjärtinfarkt och i Sverige vaccineras mindre än 50 % av målpopulationen. Tidigare registerstudier indikerar att influensavaccin har en skyddande effekt mot kardiovaskulär sjukdom, dock saknas noggrant designade randomiserade kliniska studier med väl underbyggd statistisk power.

Målsättningen med studien är att för patienter med hjärtinfarkt där det finns indikation för invasiv undersökning av kranskärlen dokumentera om influensavaccination ger bättre prognos än ingen influensavaccination gällande tid till dödsfall, ny hjärtinfarkt eller blodpropp i ett behandlat kranskärl. Studien utgår från Sverige, men även sjukhus i Danmark, Norge, Finland och Island kommer att delta.

I studien kommer svenska och nordiska hälsoregistren att användas för insamlande av data från totalt 4400 patienter över tre influensasäsonger. Patienter med hjärtinfarkt lottas till influensavaccination eller placebo (koksaltlösning) och följs upp via registren samt via ett telefonsamtal efter ett år.

Läs mer om studien här: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02831608

Följ IAMI studien på Facebook: https://www.facebook.com/groups/1704419196547647/

__________________________________________________________________ 

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.