broken swedeheart mb

BROKEN SWEDEHEART - är en multinationell, multicenter, registerbaserad, öppen, randomiserad studie för optimerad farmakologisk behandling för Takotsubo syndromet. Studien består av två delar. Bägge delarna innebär en behandling och delarna genomförs parallellt. I den första delen randomiseras försökspersoner till antingen Adenosin + Dipyridamol eller till standardbehandling. De patienter som uppfyller kriteria för den andra delstudien randomiseras samtidigt som första delstudien till behandling med Apixaban eller utan detta tillägg. Totalt kommer 1000 försökspersoner inkluderas i delstudie 1 och 800 försökspersoner till delstudie 2. Primär effektvariabel för delstudie 1 är en kombination av död, hjärtstillestånd (definieras som ventrikulärt flimmer eller asystoli >30 sekunder), eller behovet av hjärtmekaniskt stöd inom 30 dagar, eller ejektionsfraktion <50 % vid 48–96 timmar eller återinläggning för hjärtsvikt inom 30 dagar. Primär effektvariabel för delstudie 2 är en kombination av någon tromboembolisk händelse (definierad som ischemisk stroke, perifer arteriell embolisering eller hjärtinfarkt) eller död inom 30 dagar, eller förekomst av en hjärttromb vid 48–96 timmar, bedömd med ekokardiografi. Studien är prövarinitierad och finansieras av Vetenskapsrådet och ALF Göteborg. För ytterligare information om BROKEN SWEDEHEART studien kontakta koordinerande huvudprövare och sponsorrepresentant Prof Elmir Omerovic (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

In English

BROKEN SWEDEHEART - is a multinational, multicentre, registry-based, open-label, randomized controlled trial for optimized pharmacological treatment for Takotsubo syndrome. The study consists of two parts. Both parts involve a treatment and the parts are carried out in parallel. In the first part, subjects are randomized to either Adenosine + Dipyridamole or to standard treatment. The patients eligible for the second part study are randomized at the same time as the first part study to treatment with Apixaban or without this addition. A total of 1000 subjects will be enrolled in Part Study 1 and 800 subjects in Part Study 2. Primary efficacy variable for Part Study 1 is a composite of death, cardiac arrest (defined as ventricular fibrillation or asystole >30 seconds), or need for cardiac mechanical support within 30 days, or ejection fraction <50% at 48–96 hours or readmission for heart failure within 30 days. Primary efficacy variable for Part Study 2 is a composite of any thromboembolic event (defined as ischemic stroke, peripheral arterial embolization, or myocardial infarction) or death within 30 days, or occurrence of a cardiac thrombus at 48-96 hours, assessed by echocardiography. The study is investigator-initiated and financed by the Swedish Research Council and ALF Gothenburg. For further information on the BROKEN SWEDEHEART study, contact coordinating principal investigator and sponsor representative Prof Elmir Omerovic (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.