SWEDEHEART-registret är ett viktigt redskap för kvalitetskontroll av vår kliniska verksamhet men också betydelsefullt för forskning om kranskärlssjukdom och hjärtintervention. För att maximera patientnyttan av registret välkomnas alla svenska akademiska forskare att använda sig av SWEDEHEART för forskningsändamål.

Registret har fått ett ökat antal ansökningar om datauttag för forskningsprojekt. Flera av dessa datauttag är komplexa och gäller mer än ett de delregister som ingår i SWEDEHEART.

SWEDEHEARTs styrgrupp har därför beslutat att införa ett registerråd, med medlemmar från olika delar av landet och med särskild erfarenhet från de olika delregistren.

 • Joakim Alfredsson, Linköping (ordförande)
 • Magnus Settergren, Stockholm
 • Tomas Jernberg, Stockholm
 • Bertil Lindahl, Uppsala
 • Ole Fröbert, Örebro
 • Anders Jeppson, Göteborg
 • Kerstin Ulin, Göteborg
 • Anna Norhammar, Stockholm

Registerrådets uppdrag är

 • Att verka för att optimera användandet och nyttan av SWEDEHEARTs data för forskningsändamål.
 • Att arbeta i linje med SWEDEHEARTs forskningspolicy (Öppenhet – Kvalitet – Patientintegritet – Samarbete) genom att kommunicera med forskare.
 • Att se över datuttagsprocessen och föreslå eventuella förbättringar.
 • Att föreslå beslut angående datauttag från SWEDEHEART enligt gällande lagstiftning, och se till att hela processen är transparent och lika för alla.
 • Vid förfrågan om data-uttag från privata företag bör registerrådet uppmuntra till samverkan med universitet eller datauttag på aggregerad nivå. Utlämnande av individdata till privata företag har inte tidigare förekommit i registret och det bör föregås av noggrann diskussion.
 • Registerrådet föreslår beslut men det formella och slutliga beslutet fattas av SWEDEHEARTs styrgrupp. Endast i undantagsfall kommer styrgruppen inte att följa registerrådets förslag. Vid eventuell rekommendation om avslag av ansökan måste även CPUA informeras.
 • Att ansvara för att det på SWEDEHEARTs hemsida finns information om processen för godkännande och datauttag och att det finns en aktuell sammanställning av pågående godkända forskningsprojekt.     

Principen vid godkännande (se även under fliken ”Forskningspolicy SWEDEHEART”)

 • Om ansökan gäller endast ett delregister kan ordförande i det registret direkt föreslå beslut om datauttag till styrgruppen, utan att registerrådet involveras.
 • Om ordförande i ett delregister finner frågan komplicerad eller om ansökan gäller flera delregister går ansökan till registerrådet som föreslår godkännande eller avslag.
 • Registerrådet träffas (vanligen telefonmöte) ungefär 1 gång i månaden (undantaget 2 månader på sommaren).
 • Registerrådet informerar SWEDEHEARTs styrgruppsmedlemmar, som fattar det finala beslutet mail-ledes (per capsulam) för att inte orsaka fördröjning. 

Registerrådets målsättning är att verka för en öppen och effektiv process för datauttag som är likvärdig för alla sökande. Med erfarenhet från de olika registren hoppas vi också kunna bidra med kunskap som gör kommande studier ännu bättre.
Vi kommer att arbeta för att såväl bedömning av forskningsprojekt som datauttag ska ske utan onödig tidsfördröjning.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.