MIMET

Hjärtinfarkt och nyinsättning av metformin (MIMET) –

en registerrandomiserad kontrollerad studie

In English

Bakgrund
Diabetes och förstadium till diabetes är vanligt hos patienter med kranskärlssjukdom och är förenligt med ökad risk för nya kardiovaskulära händelser och död. Nationellt och även internationellt saknas samstämmighet kring om man ska, och hur man bäst kan utreda patienter för oupptäckt diabetes i samband med en hjärtinfarkt. Metformin är väl beprövat, har god effekt på insulinresistens med en sockersänkande effekt och används i hela världen vid behandling av typ 2 diabetes men huruvida metformin även har effekt på kardiovaskulär sjukdom är mindre känt.

Syfte
Syftet med MIMET-studien är att undersöka om metformin minskar risken att insjukna i ny hjärtkärlhändelse och ökar överlevnaden efter en hjärtinfarkt hos patienter med förstadium till diabetes.

Genomförande
MIMET är en multi-center register-randomiserad studie (RRCT) som genomförs i samarbete med Uppsala Kliniska Forskningscentrum (UCR) och förväntas inkludera 5160 hjärtinfarktpatienter med prediabetes (identifierat med fasteblodsocker, HbA1c eller 2-timmars värde på OGTT). Inklusion sker 4 dagar-10 veckor efter hjärtinfarkt där patienter randomiseras till öppen behandling med metformin (som titreras upp till målet 1000 mg x 2) eller standardbehandling (sedvanlig vård). Varje patient följs under 2 år för det primära utfallsmåttet ny hjärtkärlhändelse (första av död, hjärtsvikt, stroke eller hjärtinfarkt) vid ordinarie SEPHIA-besök (vid 2 och 12 månader) samt vid ett avslutande telefonbesök vid 24 månader.

MIMET är en akademisk initierad studie med Karolinska Institutet som sponsor och finansieras av Vetenskapsrådet med stöd för klinisk behandlingsforskning samt Hjärt-Lungfonden.

Styrgrupp
Anna Norhammar, Stockholm, Huvudprövare
Viveca Ritsinger, Stockholm, bitr. huvudprövare
Bo Lagerqvist, Uppsala
Tomas Jernberg, Stockholm
Pia Lundman, Stockholm
Margrét Leosdottir, Malmö
Emil Hagström, Uppsala
Kristina Hambraeus, Falun
Ollie Östlund, Uppsala
John Pernow, Stockholm
Stefan James, Uppsala
Pelle Johansson, patientrepresentant (Riksförbundet Hjärt-Lung)

För att anmäla intresse att delta eller för mer information, kontakta någon av oss:
Huvudprövare Anna Norhammar, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Bitr. huvudprövare Viveca Ritsinger, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 MIMET

The Myocardial Infarction and new treatment with Metformin study (MIMET)-

a registry-based randomised controlled multicenter trial

Background
Diabetes and prediabetes are common in patients with coronary artery disease implicating an increased risk of cardiovascular events and death. Nationally as well as internationally, there is a lack of consensus on whether to investigate undiagnosed diabetes in patients with acute myocardial infarction (AMI). Metformin is a worldwide used treatment for type 2 diabetes with well documented safety profile and glucose lowering effect. Whether metformin also has an effect on cardiovascular disease is less known.

Aim
To investigate if addition of metformin to standard care (diet and life-style advice) compared to standard care alone has effects on the occurrence of cardiovascular events and death after AMI in patients with newly detected prediabetes.

Design
MIMET is a multicenter registry-based randomised trial (RRCT) conducted in collaboration with Uppsala clinical research centre (UCR) and is expected to include 5160 myocardial infarction patients with prediabetes (identified with fasting blood glucose, HbA1c or 2-hour glucose on OGTT). Patients are included 4 days-10 weeks after AMI and randomised to open-label metformin therapy (titrated to the target dose of 1000 mg x 2) or standard treatment. Each patient is followed for 2 years for the primary outcome new cardiovascular event (first of death, heart failure, stroke or myocardial infarction) at standard SEPHIA visits (at 2 and 12 months) and on a final telephone visit at 24 months. MIMET is an academically initiated study sponsored by Karolinska Institutet and funded by the Swedish Research Council with support for clinical treatment research and the Swedish Heart Lung Foundation.

Steering committee
Anna Norhammar, Stockholm, Coordinating Investigator
Viveca Ritsinger, Stockholm, Co-coordinating Investigator
Bo Lagerqvist, Uppsala
Tomas Jernberg, Stockholm
Pia Lundman, Stockholm
Margrét Leosdottir, Malmö
Emil Hagström, Uppsala
Kristina Hambraeus, Falun
Ollie Östlund, Uppsala
John Pernow, Stockholm
Stefan James, Uppsala
Pelle Johansson, patient representative (The Swedish Heart and Lung association)

For more information, please contact:
Coordinating Investigator Anna Norhammar, e-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Co-coordinating Investigator Viveca Ritsinger, e-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.