SveDem har tilldelats medel för att implementera SÄBO-modulen i Särskilda boenden.

Se meddelandet på regeringens hemsida här.

 

Nollvision är Svenskt Demenscentrums utbildningspaket för en demensvård utan tvång och begränsningar. Det är resultatet av ett uppdrag från Socialdepartementet. Svenskt Demenscentrum har nu utbildat den andra gruppen av demenssjuksköterskor till nollvisionsambassadörer.

Svenska Demensregistret kan användas till att bland annat följa upp användningen av tvångs- och begränsningsåtgärder. Registrering ger struktur för utredning och ökad kunskap, det här är ett bra verktyg för att sätta igång och följa upp förbättringsarbete. Jämförelser kan också göras mellan den egna verksamheten, länet och riket. Och nu gäller det att alla kommuner ansluter sig till SveDem!

Se artiklar:

Artikel från tidskriften Äldre i Centrum

http://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Nationellt-natverk-for-demenssjukskoterskor/nollvisionsdag/

Vi har gjort följande uppdateringar i SÄBO-uppföljningen:

- "Vet ej"-svar är borttagna, förutom vid Längd och Ändring av diagnos - Vet ej-svar vid Tvångs- och begränsningsåtgärder ligger tyvärr kvar men går ej att använda. Detta svarsalternativ ska tas bort så snart som möjligt.

- Nytt svarsalternativ lagt till frågan om Läkemedelsgenomgång. Nu finns även alternativet "Nej, har inga läkemedel"

- Under avsnittet Aktivitetsnivå har frågan om Personlig hygien tagits bort

- I frågan om Personcentrerade aktiviteter finns nu även "Nej" som svarsalternativ. Tidigare fanns endast alternativen "Helt" eller "Delvis"

- För att använda samma begrepp som Svenskt Demenscentrum har Skydds- och begränsningsåtgärder ändrats till Tvångs- och begränsningsåtgärder

 

 

 

SveDems årliga möte hölls tisdag 8 september med ca 80 deltagare från såväl primärvård, specialistvård och kommunal verksamhet samt forskare. 

Registerhållare Maria Eriksdotter hälsade välkommen, visade resultat från projektet "Bättre liv för sjuka äldre", berättade om informations- och utbildningsinsatser samt monitoreringar och telefonutbildningar. Vidare presenterades styrgrupp, personal och andra medarbetare. Årsrapporten presenterades med flera intressanta diskussioner bland deltagarna. Vi fick information om pågående projekt; integrationsprojekt i Uppsala län och en extra satsning på SÄBO-implementering med hjälp av medel från Socialstyrelsen. 

 

                  mia i talarstol1         KarinGranat1         deltagare1 

 

Därefter berättade Karin Granat, sjuksköterska Råå vårdcentral, hur hon arbetar med demensutredningar på sin enhet. Efter lunch fick vi flera exempel på hur SveDemdata används i forskning när Tobias Skillbäck, Göteborgs Universitet, Kristina Johnell, Aging Research Center och Sara Gracia Ptacek, Karolinska Universitetssjukhuset presenterade delar av sin forskning och visade oss intressanta resultat. 

 

skillbäck21       johnell1       sara1       dorota o ullabritt1

 

Under slutet av dagen fick deltagarna ta del av vilka faktorer som påverkar läkarens hantering i frågan om bilkörning och demenssjukdom. Dorota Religa, Trafikmedicinskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset stod för den föredragningen. 

Et årligt möte med fin stämning och givande diskussioner avslutades i vanlig ordning med en prisutdelning. Priset för mest kompletta registreringar i SveDem under 2014 gick denna gång för primärvårdsenheter till Råå vårdcentral, Helsingborg samt för specialistenheter till Capio Geriatrik Nacka. De fick mottaga diplom, blommor och 10 000 kronor att använda till vidareutbildning inom demensområdet. Representant för Råå vårdcentral var Karin Granat, för Capio Geriatrik Nacka Stig Samuelsson och Monica Torestam.

 

                                         pristagare och mia1

 

Föreläsningsbilder från dagen, årsrapporten samt minnesanteckningar hittar du via länkarna nedan. De kommer att fyllas efter hand. Observera att det är otillåtet att använda och sprida föreläsningsbilderna utan föreläsarnas tillåtelse.

Maria Eriksdotter, registerhållare SveDem

Karin Granat, sjuksköterska Råå vårdcentral, Helsingborg

Tobias Skillbäck, AT-läkare, doktorand, Göteborgs Universitet

Kristina Johnell, docent, Aging Research Center

Sara Garcia Ptacek, specialistläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Dorota Religa, docent i geriatrik, medicinskt ansvarig specialistläkare på Trafikmedicinsk centrum, Karolinska Universitetssjukhuset

Minnesanteckningar

Årsrapport 2014

Nu kan du läsa på kansliet för Nationella Kvalitetsregisters hemsida www.kvalitetsregister.se om Bättre kvalitet på primärvårdens demensutredningarna. Hela artikeln hittar du HÄR

Det var Minnesmottagningen Kristianstad som registrerade in den femtiotusende patienten strax före påsk.

Måndag 9 februari 2015 uppdaterar SveDem registret. Bland annat införs en patientsida där ni kan; byta uppföljande vårdenhet för nästkommande registrering; skapa grundregistrering; skapa uppföljning inom tillåten tidsperiod; hantera uppföljningar som inte gjorts, dvs. Inte i år; registrera om en patient har avlidit.

Läs mer om uppdateringen här.

Demensteamet på Tranås vårdcentral berättar om fördelar med att registrera i SveDem. Läs artikel på Svenskt demenscentrums hemsida. Demensteamet på Tranås vårdcentral

Läs mer i Socialstyrelsens rapport "Överenskommelse om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre - 2014 års bedömning".

Klicka här  

Demensteamet på Tranås vårdcentral har uppmärksammats i Tranås tidning, bland annat för sina snabba utredningar och sitt arbete med SveDem. Läs mer om Tranås vårdcentral här.

SveDems årliga möte hölls måndag 6 oktober med ca 90 deltagare från såväl primärvård som specialistvård och kommunal verksamhet. Även utvecklingsledare och forskare deltog.

Efter att registerhållare Maria Eriksdotter hälsat välkommen berättade landskoordinator Ann-Katrin Edlund om SveDems aktiviteter under projektet ”Bättre liv för sjuka äldre, om informationsinsatser, utbildningar och monitoreringar samt antal anslutna enhet. Ann-Katrin berättade också om den nya patientsidan som snart kommer i registret och om den publika rapport som ska läggas ut på SveDems hemsida samt om SveDems framtida arbete.

Registerhållare Maria Eriksdotter presenterade sedan resultat från årsrapporten för 2013 och tackade alla medarbetare för det arbete som lagts ner under året.

       helenaringkatarinanagga                 kristinaedvardsson                   carolinegraff

Helena Ring och Katarina Nägga              Kristina Edvardsson                             Caroline Graff

Efter lunch presenterade Katarina Nägga och Helena Ring hur de arbetar med SveDem vid Minneskliniken vid Skånes Universitetssjukhus och vilka förbättringar de åstadkommit. Därefter presenterade Kristina Edvardsson det gemensamma projekt som genomförts med BPSD-registret i Trelleborgs kommun. Under slutet av dagen höll Caroline Graff en föreläsning om ärftlighet vid demenssjukdomar och värdet av neuropatologi.

Gabriella Ericson 2             jakobsbergsgeriatriken             mingel1

Gabriella Ericson          Rose-Marie Isaksson och Karin Borgström          Mingel på årliga mötet

Dagen avslutades med prisutdelning för mest kompletta registreringar i SveDem 2013 vid primärvårdsenhet respektive specialistenhet. Årets pristagare var Capio Hälsocentral Dragonen Umeå och Minnesmottagningen Jakobsbergsgeriatriken. De fick mottaga 10 000 kronor för vidareutbildning inom demensområdet. Representant för Capio Hälsocentral Dragonen var Gabriella Ericson, för Minnesmottagningen Jakobsbergsgeriatriken Rose-Marie Isaksson och Karin Borgström.

                                      

Föreläsningsbilder från dagen, årsrapporten och minnesanteckningar hittar du via länkarna nedan. Observera att det är otillåtet att använda och sprida föreläsningsbilderna utan föreläsarens tillåtelse.

Maria Eriksdotter, registerhållare SveDem

Ann-Katrin Edlund, landskoordinator SveDem

Kristina Edvardsson, demenssjuksköterska Trelleborgs kommun

Katarina Nägga och Helena Ring, Skånes Universitetssjukhus Malmö/Lund

Caroline Graff 

 

Årsrapport 2013

Minnesanteckningar årligt möte 2014

I Socialstyrelsen rapport, Nationell utvärdering - Vård och omsorg vid demenssjukdom 2014, visade att endast 46% genomgått fullständig basal demensutredning i primärvården. Rapporten var baserad på SveDemdata från 2012. Nu kan vi i SveDem se hur POSITIV utvecklingen har varit de senaste två åren - 20%!!!.  Den undersökning som vi sett varit minst använd i primärvården är Klocktest. Den har ökat kontinuerligt sedan 2011. (Sedan 2012 års data togs ut har det efterregistrerats patienter så andelen för 2012 har ökat med 2%.)

Resultat från primärvården 

  2011

2012

   2013

             2014

Basal utredning

46%

48%

58%

   66%

Klocktest

69%

71%

84%

    88%

Datauttag från SveDem 2014-09-15

 

 

 

 

 

Ni som vill registrera in patientbesök inom prestationsersättningsperioden 2013-10-01 – 2014-09-30 måste göra detta absolut senast 15 oktober 2014 om de ska komma med i beräkningen av prestationsersättning till landsting och regioner.

Det går att registrera in patientbesök senare, men då räknas de inte in i prestationsersättningen.

Glöm inte att klarmarkera och spara registreringen! Kontrollera att ni får ett grönt OK i statusfältet, först då är registreringen klar.

 

 

 

 

Manualen "Registrera i SveDem" är uppdaterad. Du hittar den under fliken Verktyg/Manualer