Projektet Utvecklings- och förbättringsarbete genom SveDem har hunnit halvvägs. Fem särskilda boenden har fått konkret stöd av projektledare Eva Stål och är nu i gång med utveckling och förbättring med hjälp av SveDems rapporter. Det sker genom att enheterna tar fram sin nulägesrapport över sina resultat i SveDem och analyserar dessa och jämför med nationella kvalitetsindikatorer och målnivåer. Reaktionerna har varit både stolthet över bra resultat och förvånade över sämre men med stort engagemang inför att ta fram åtgärder för att förbättra sina resultat.

−Jag ser ett stort engagemang hos arbetsgrupperna över att kunna erbjuda sina boende en ännu bättre vård och omsorg, säger projektledare Eva Stål.

Nästa steg för arbetsgrupperna är att arbeta med sina förslag och idéer och testa dem för att förbättra sina resultat.

 

Här är några av de kvalitetsindikatorer och åtgärder som enheterna valt att arbeta med:

Levnadsberättelsen som grund för vårdens utformande 

Åtgärd: Ta fram rutiner för att stödja boende och anhöriga att bistå med underlag och uppdatera vid behov.

 Personcentrerade aktiviteter och annan stimulans

Åtgärd: Uppdatera bemötandeplaner och synliggöra dessa så all personal tar del av dem.

Individuella miljöanpassningar

Åtgärd: Säkerställa att all personal följer innehållet enligt planer och att skapa nya vid behov.

 

−Samtliga boenden har också betonat vikten av att informera och involvera alla medarbetare på vård- och omsorgsboendet för att förbättringsarbetet ska ge resultat, berättar Eva Stål.

Fortsättning under 2023                  

Enheterna kommer nu att fortsätta arbetet med förbättringsåtgärderna, genomföra nya uppföljningsregistreringar i SveDem och ta fram nya rapporter – där enheterna sannolikt kan se sina förbättrade resultat. Dialog med projektledare Eva Stål fortsätter, bland annat om hur man kan implementera nya arbetssätt.

Öppna diskussionsforum för alla boenden som deltar för frågor och erfarenhetsutbyte kommer att erbjudas och ett nationellt slutseminarium planeras till i maj.

Klicka här för att läs intervjuerna med deltagande enheter

I början av 2022 fick SveDem extra medel från Socialdepartementet för ett projekt med syfte att stödja kommunernas förbättringsarbete med hjälp av registerdata. Genom att de kommunala verksamheter som går in i projektet får konkret och handfast stöd i att använda sitt resultat i SveDem för utvecklings- och förbättringsarbete är planen att detta ska uppnås.

 Hej Eva, varför behövs det här projektet?

−Därför att särskilda boenden behöver stöd i att använda sina resultat från kvalitetsregistret och se nyttan med att använda dem i eget förbättringsarbete vilket också är ett av syftena med SveDem, berättar Eva.

−Används registret så följer enheterna Socialstyrelsens nationella riktlinjer. På så sätt utvecklas vården av personer med demenssjukdom både lokalt och nationellt.

Eva StålFoto: Anna Molander

 Vad pågår i nuläget?     

Eva Stål berättar att hon arbetar med att rekrytera kommuner som vill delta i projektet och lägger tidsplaner för respektive deltagande enhet.

−Planen är att fem kommuner deltar, vilket innebär att 10–12 enheter börjar arbeta med detta, säger hon.   

 Hur lägger du upp stödet verksamheterna kommer att få?

− Först handlar det om att säkerställa att hela teamet runt den boende registrerar och förstår rapporterna så att de kan delge sin kunskap om den boende, både vad gäller omsorgs- och omvårdnadsinsatser.

Förbättringsarbete ska inte vara svårt                                     

Eva berättar att hon i nästa steg besöker enheterna där hon tillsammans med dem går igenom verksamhetens resultat genom de enhetsspecifika rapporter som finns i registret. Till exempel andel personer som har levnadsberättelser eller tillgång till personcentrerade aktiviteter.

Till nytta för verksamheterna

−Vi får en helhetsbild av enhetens nuläge. Vi går igenom vad de är riktigt bra på och vad som kan förbättras. Vi identifierar några områden som personalen vill börja med, det är viktigt att börja i mindre skala. Vidare sätter vi upp mål, hittar lösningar för målen och identifierar hinder, och hur vi kan komma förbi dem.

−Det kan vara så enkelt som att varje boende ska få göra något de tycker är kul varje vecka, det ska vara konkret och inte så krångligt. Det ska vara till nytta för verksamheterna. 

 Vad har projektet uppnått i slutet av december när det ska utvärderas?

−Det vi gör här är ett grundarbete, en start, för att enheterna sedan ska fortsätta att använda sina resultat från kvalitetsregister i utvecklings- och förbättringsarbete. Likaså ska SveDems befintliga stödmaterial utvärderas och revideras. Det är ett relativt kort projekt och i december finns en delrapport färdig, avslutar Eva Stål.

 

Vill du delta eller veta mer om projektet? Kontakta projektledare Eva Stål via mejl  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ring 070-274 83 22.