Kommande releaser:

Tredje releasen 2022 (november)

Tredje releasen av plattformen QReg5 kommer att släppas i mitten av november. Följande är planerat att ingå:

 • Färdigställande av stöd för register som behöver registrera upprepade moment som kan inträffa som en del av en vårdprocess. Det kan handla om att utöver en operation, registrera eventuella re-operationer.
 • Stöd för att få med information i Excelexporten av återkommande grupper av variabler. I standardlösningen kommer två nivåer att stödjas utan registerspecifik utveckling.    
 • Utökningar och förenklingar kring plattformens bildstöd för att passa fler register och användingsområden. 
 • Fortsatt införande av stöd för Mobilt SITHS för register som använder QReg5-plattformen.
 • Förbättringar av interaktion och GUI för hur registreringar startas på patientsidan. 
 • Justering av filter i tilläggsrapporten, för att göra det möjligt att välja hela år (och inte bara månadsintervall). 
 • Loggning av rapportanvändning i syfte att få en bild av vilka rapporter som nyttjas och hur användningen ser ut för olika enheter. Detta hjälper registret att tillsammans med UCR få en indikation på om rapporterna är välfungerande och efterfrågade och/eller om det behövs riktade utbildningsinsatser.  

Information om föregående releaser:

Andra releasen 2022 (midsommar)

Andra releasen av plattformen QReg släpptes i juni, före midsommar. Följande ingick i stora drag:

 • Stöd för register som behöver registrera upprepade moment som kan inträffa som en del av en vårdprocess. Det kan handla om att utöver en operation, registrera eventuella re-operationer.  
 • Förbättrad interaktion för bildstöd. 
 • Då vi fasat ut stöd för IE11 visas en varning för användare som loggar in med en webbläsare som inte stödjs och där UCR inte testar och kan garantera funktionaliteten.
 • Påbörja införande av stöd för Mobilt SITHS genom att stödet införs och testas i liten skala i ett av de register som ligger på nya plattformen.

Första releasen 2022 (februari)

Första releasen av plattformen QReg5 släpptes i slutet av februari. Ingen release gjordes i december, varför denna release samlar sådant som utvecklats under fjärde kvartalet.

 • Vissa restpunkter och finslipning kring återkommande variabelgrupper.
 • Omdesign av plattformens sökfunktion för att bättre stödja sökning på personnummer/samordningsnummer samt reservnummer
 • Möjlighet för register att lägga till sökning på PID-nummer (patientreferens som kan användas för att inte sprida personnummer i onödan, tex. vid supportärenden)
 • Stöd för att visa längre hjälptexter vid inmatning (som inte passar i tooltip-formatet)

Tredje releasen 2021 (november)

Tredje releasen av plattformen QReg5 släpptes i november. Denna release ger stöd kring mer avancerad inmatning. Det handlar exempelvis om återkommande grupper av variabler som behöver kunna matas in, där man inte på förhand vet antalet. Det kan t.ex. handla om att ange olika fynd vid en röntgen eller åtgärder som satts in vid ett ingrepp. Även en första version av bildstöd vid inmatning tillgängliggörs för plattformen i och med denna release.

Andra releasen 2021 (juni)

 • Plattformen har nu grundläggande stöd för register som har processer eller åtgärder som är naturliga att representera som en kedja av registreringar. Vi kommer att utvärdera detta med registeranvändare och företrädare för register som har en äldre plattformsversion idag. Detta för att avgöra vilka ytterligare steg vi behöver ta för att det ska vara smidigt att arbeta i den här typen av register och för att all information som behövs vid registreringstillfället ska vara möjliga att lägga till.
 • Stort fokus under våren har legat på förbättringar i plattformen för att register ska kunna mata in återkommande grupper av variabler i samma formulär, t.ex. flera diagnoser, stentar etc.

Första releasen 2021 (mars)

Första releasen av plattformen QReg5 släpptes 16 mars. Följande ingick i stora drag:

 • Mindre förbättringar och återstående features som krävs för att det första register som använder nya plattformsdesignen, SveDem, går i produktion efter första kvartalet. Fokus har varit att hitta och åtgärda problem och brister för att denna typ av register (uppföljningsregister) ska fungera väl i användning.
 • Bättre design och återkoppling till användaren för ”låsta registreringar”, för borttag av registreringar och för att hitta och följa upp patienter som enheten ansvarar för.
 • Förbättrad grundfunktionalitet i form av utskrift av formulär samt felhantering/felsidor.
 • Optimeringar och justeringar i plattformens rapportlösningar, framförallt datumstyrning för enhetens excel-export samt visning och interaktion för de skräddarsydda rapporter (”tilläggsrapporter”) som register kan beställa som tillägg till grundrapporter som följer med plattformen. 
 • Förberedelse av plattformen på att i framtiden kunna stödja andra inloggningssätt än dagens SITHS-kort.

Fjärde releasen 2020

Sista releasen 2020 av plattformen QReg5 släpptes 15 dec. Följande ingick:

 • Påbörjat stöd för register som har processer eller åtgärder som är naturliga att representera som en kedja av registreringar
 • Påbörjad analys och förberedande arbete för att stödja mer avancerad inmatning än den absolut grundläggande som finns i nuläget.

Tredje releasen 2020

Tredje releasen 2020 av plattformen QReg5 planeras till Q3-Q4. Fokus är i huvudsak fortsatt rapporterna i nya plattformen där detaljer färdigställs för grundrapporterna ”Kvalitetsindex” och ”Produktion”. Vi hoppas även ha kommit så långt att vi har lagt till stöd i plattformen för att bygga något vi kallar ”tilläggsrapporter”. Tilläggsrapporter är ett koncept som tillåter urval för att på så sätt kunna bygga registerspecifika rapporter med ett lite större mått av flexibilitet än plattformens grundrapporter. Utöver det kommer mindre justeringar och tillägg göras i formuläret, bland annat att kunna skriva ut formulär med en design som är anpassad för god läsbarhet.  

Andra releasen 2020

Andra releasen släpptes innan midsommar. Den innehåller funktionalitet för administration av användare som är gemensam för kvalitetsregister och koncept, mallar och instruktioner för att bygga rapporter på den nya plattformen. Mer detaljerat innebär detta:

 • En ingång och funktionalitet för att registeranvändare med administrationsbehörighet ska kunna sköta daglig administration med att sätta upp användare och tilldela ut behörigheter. Detta är funktionalitet som administratörer i tidigare QReg5-register har behövt logga in i ett separat system för att administrera. Det vill vi ändra på, allt ska gå att göra i samma system!
 • Mall för produktionsrapport som är en av de grundrapporter* som följer med plattformen. Syftet är att för att register enklare ska kunna ge basal återkoppling kring sådant som finns i registret rörande exempelvis antal registreringar, ingrepp av en viss typ och andra enklare uppgifter genom att mallen, inklusive de vanligaste graftyperna, finns färdig och är lätt att sätta upp med olika registers data.
 • Mall för Kvalitetsindexrapport. Många register har kvalitetsindikatorer och mallen innehåller ett sätt att åskådliggöra hur den egna vårdenheten ligger till mot ett urval jämförbara enheter över tid. Mallen innehåller även stöd för att kunna gå ner en nivå och se vilka individer som inte uppnått målen för indikatorerna i syfte att kvalitetsgranska.
 • I grunderbjudandet ingår även excelexport av vårdenhetens data så att användare själva kan utforska data mer fritt än som ges möjlighet till i rapporter. Releasen innehåller därför en effektiv och säker lösning i plattformen för att hämta ut data i excelformat.
 • För register som önskar och har finansiering ska arbetet påbörjas med att tillhandahålla en mall för att bygga ”tilläggsrapporter” som en utökning i förhållande till de grundrapporter som följer med plattformen. Sådana tilläggsrapporter innehåller ett större mått av flexibilitet med möjlighet till urval.
 • Då inmatningsformuläret är centralt kommer även under Q2 visst arbete göras med ytterligare funktionalitet för att göra inmatning enklare och smidigare

*För kvalitetsregistererbjudandet skiljer vi mellan grundrapporter (eller standardrapporter) och registerspecifika tilläggsrapporter. Grundrapporterna är ett erbjudande om en uppsättning rapporter som ska ge basen av återkoppling från ett kvalitetsregister och därmed vara snabba att sätta upp för ett register. Rapporterna är begränsade till såväl innehåll som format, och innehåller t.ex. inte fria urval.

Första releasen 2020 (april)

Release 1 2020 innehåller lösningar och funktionalitet så att inmatningen i registret blir enkel och effektiv. Vi släpper även funktionalitet för att ordna och sätta egenskaper för vårdenheter i registret. Det gör det möjligt att styra vilka rapporter och inmatningsformulär varje enhet har tillgång till. Mer detaljerat innebär detta:

 • Stöd för registeranvändare att logga in registret, välja rätt vårdenhet och börja registrera.
 • En översiktssida för varje patient i registret. På sidan finns pågående och klara registreringar samt möjlighet att påbörja en ny registrering.
 • En startsida som liknar den i äldre plattformar. Här finns enhetens ”att-göra-lista”, det vill säga listan av registreringar som på något vis är aktuella för vårdenheten.
 • Ett användbart registreringsformulär. Stort fokus har legat på navigering och layout för att göra formuläret snabbt och effektivt att arbeta i. Vi jobbar vidare med formuläret även efter denna release eftersom det är en av de absolut viktigaste delarna i registret.
 • Funktionalitet för att knyta egenskaper till olika enhetstyper. Det kan till exempel innebära att säga att enhet A är en enhet som ansvarar för en viss typ av vård eller patienter. Det här gör det möjligt för register att styra olika typer av formulär och rapporter så att de blir relevanta för olika kategorier av användare.

Vi jobbar med den här roadmapen kontinuerligt och uppdaterar denna sida allt eftersom.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.