Det här ingår i sista releasen 2020

Sista releasen 2020 av plattformen QReg5 kommer att releasas innan årets slut i december. Under det sista kvartalet kommer nyheterna i plattformen fokuseras runt:

 • Att stödja register som har processer eller åtgärder som är naturliga att representera som en kedja av registreringar
 • Se över och påbörja arbete med stödja mer avancerad inmatning än den absolut grundläggande som finns i nuläget. Det kan handla om register som har behov av t.ex. att välja med hjälp av ett bildstöd, eller på ett smidigt sätt arbeta med delar av formulär som kan fyllas i, i återkommande grupper. Då det är ett större arbete kommer det sannolikt att fortgå även inpå det nya året.   
 • Förbereda plattformen på att i framtiden kunna stödja andra inloggningssätt än dagens SITHS-kort

Information om föregående releaser:

Tredje releasen 2020

Tredje releasen 2020 av plattformen QReg5 planeras till Q3-Q4. Fokus är i huvudsak fortsatt rapporterna i nya plattformen där detaljer färdigställs för grundrapporterna ”Kvalitetsindex” och ”Produktion”. Vi hoppas även ha kommit så långt att vi har lagt till stöd i plattformen för att bygga något vi kallar ”tilläggsrapporter”. Tilläggsrapporter är ett koncept som tillåter urval för att på så sätt kunna bygga registerspecifika rapporter med ett lite större mått av flexibilitet än plattformens grundrapporter. Utöver det kommer mindre justeringar och tillägg göras i formuläret, bland annat att kunna skriva ut formulär med en design som är anpassad för god läsbarhet.  

Andra releasen 2020

Andra releasen släpptes innan midsommar. Den innehåller funktionalitet för administration av användare som är gemensam för kvalitetsregister och koncept, mallar och instruktioner för att bygga rapporter på den nya plattformen. Mer detaljerat innebär detta:

 • En ingång och funktionalitet för att registeranvändare med administrationsbehörighet ska kunna sköta daglig administration med att sätta upp användare och tilldela ut behörigheter. Detta är funktionalitet som administratörer i tidigare QReg5-register har behövt logga in i ett separat system för att administrera. Det vill vi ändra på, allt ska gå att göra i samma system!
 • Mall för produktionsrapport som är en av de grundrapporter* som följer med plattformen. Syftet är att för att register enklare ska kunna ge basal återkoppling kring sådant som finns i registret rörande exempelvis antal registreringar, ingrepp av en viss typ och andra enklare uppgifter genom att mallen, inklusive de vanligaste graftyperna, finns färdig och är lätt att sätta upp med olika registers data.
 • Mall för Kvalitetsindexrapport. Många register har kvalitetsindikatorer och mallen innehåller ett sätt att åskådliggöra hur den egna vårdenheten ligger till mot ett urval jämförbara enheter över tid. Mallen innehåller även stöd för att kunna gå ner en nivå och se vilka individer som inte uppnått målen för indikatorerna i syfte att kvalitetsgranska.
 • I grunderbjudandet ingår även excelexport av vårdenhetens data så att användare själva kan utforska data mer fritt än som ges möjlighet till i rapporter. Releasen innehåller därför en effektiv och säker lösning i plattformen för att hämta ut data i excelformat.
 • För register som önskar och har finansiering ska arbetet påbörjas med att tillhandahålla en mall för att bygga ”tilläggsrapporter” som en utökning i förhållande till de grundrapporter som följer med plattformen. Sådana tilläggsrapporter innehåller ett större mått av flexibilitet med möjlighet till urval.
 • Då inmatningsformuläret är centralt kommer även under Q2 visst arbete göras med ytterligare funktionalitet för att göra inmatning enklare och smidigare

*För kvalitetsregistererbjudandet skiljer vi mellan grundrapporter (eller standardrapporter) och registerspecifika tilläggsrapporter. Grundrapporterna är ett erbjudande om en uppsättning rapporter som ska ge basen av återkoppling från ett kvalitetsregister och därmed vara snabba att sätta upp för ett register. Rapporterna är begränsade till såväl innehåll som format, och innehåller t.ex. inte fria urval.

Första releasen 2020 (april)

Release 1 2020 innehåller lösningar och funktionalitet så att inmatningen i registret blir enkel och effektiv. Vi släpper även funktionalitet för att ordna och sätta egenskaper för vårdenheter i registret. Det gör det möjligt att styra vilka rapporter och inmatningsformulär varje enhet har tillgång till. Mer detaljerat innebär detta:

 • Stöd för registeranvändare att logga in registret, välja rätt vårdenhet och börja registrera.
 • En översiktssida för varje patient i registret. På sidan finns pågående och klara registreringar samt möjlighet att påbörja en ny registrering.
 • En startsida som liknar den i äldre plattformar. Här finns enhetens ”att-göra-lista”, det vill säga listan av registreringar som på något vis är aktuella för vårdenheten.
 • Ett användbart registreringsformulär. Stort fokus har legat på navigering och layout för att göra formuläret snabbt och effektivt att arbeta i. Vi jobbar vidare med formuläret även efter denna release eftersom det är en av de absolut viktigaste delarna i registret.
 • Funktionalitet för att knyta egenskaper till olika enhetstyper. Det kan till exempel innebära att säga att enhet A är en enhet som ansvarar för en viss typ av vård eller patienter. Det här gör det möjligt för register att styra olika typer av formulär och rapporter så att de blir relevanta för olika kategorier av användare.

Vi jobbar med den här roadmapen kontinuerligt och uppdaterar denna sida allt eftersom.