UCR är erkänt världsledande på R-RCT-konceptet

RCTrandomiserad kontrollerad studie är ett sätt att t.ex. studera effekten av en behandlingsmetod i förhållande till en annan redan vedertagen sådan eller ingen behandling alls. Att studien är randomiserad innebär att de som deltar i studien slumpmässigt delas in i två eller fler grupper som sedan ges de olika behandlingarna som ska jämföras.

R-RCT är en registerbaserad randomiserad kontrollerad studie. Det innebär att patientunderlaget hämtas från ett redan befintligt register där all data redan är insamlad.
Det finns ungefär 100 nationella kvalitetsregister i Sverige, registren gör det möjligt att följa upp samtliga patienter i en sjukdomsgrupp och utgör tillsammans med sjukvården en guldgruva för forskning.

Registerbaserade studier har ett brett och oselekterat patienturval och kan därför anses spegla den kliniska vardagen. Randomiseringsmoduler integreras i kvalitetsregistren så att patientrekrytering och randomisering kan skötas inom ramen för den ordinarie vården. Även uppföljningen kan hanteras av registren och studierna tillför därför få eller inga extra moment i sjukvården. R-RCT är betydligt mindre kostsam än RCT.

R-RCT bör ses som ett komplement till traditionella RCT, inte som en ersättning, eftersom de olika studieuppläggen lämpar sig olika bra för olika forskningsfrågor.
R-RCT-studier är särskilt användbara för att jämföra läkemedel eller behandlingsmetoder som redan används i klinisk praxis.

Flertalet andra R-RCT-studier som utförts vid UCR har lett till omedelbara och viktiga ändringar i internationella riktlinjer för behandling och stora ekonomiska besparingar.

  • Tidigare rekommenderades rutinmässig trombektomi för patienter med hjärtinfarkt med ST-höjning som behandlades med PCI. UCR hade en central roll som registercentrum för kvalitetsregistret Swedeheart och svarade för hela den tekniska lösningen i TASTE-studien som visade att PCI-behandling av patienter med hjärtinfarkt inte hade någon effekt på överlevnaden. Efter TASTE-studien ändrades rekommendationerna till att trombektomi inte bör utföras.
  • Syrgasbehandling har i årtionden varit den högst rekommenderade medicinska behandlingen vid misstänkt akut hjärtinfarkt. DETO2X-studien ändrade internationella riktlinjer så att syrgas bara ska ges till patienter med syrebrist.  Läs artikel om "Ingen fördel med rutinbehandling med syrgas" (DETO2X-AMI.
  • Läkemedlet Bivalirudin har varit starkt rekommenderat under PCI-behandling vid ST-höjningsinfarkt. VALIDATE-studien visade att det betydligt billigare blodförtunnande preparatet Heparin är lika effektivt och säkert, vilket möjliggör enorma besparingar för samhället. Läs artikel om "Dyr blodförtunning kan ratas enligt svensk studie" (VALIDATE- SWEDEHEART).
  • iFR-SWEDEHEARTpresenterades på the American College of Cardiology ACC.17: 66th Annual Scientific Session & Expo 2017. Läs artikel om "Studie öppnar för ny mätmetod av kärlförträngning" (iFR-SWEDEHEART).

Dessa studier är publicerade i the New England Journal of Medicine: 

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.