För att kunna arbeta med och följa upp omsorgsinsatser för personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende så har vi skapat en modul för hemsjukvård med omsorgsinsatser. Denna modul ligger helt fritt från övriga SveDem (man kan alltså fortsätta att registrera årliga uppföljningar inom specialist- och primärvård utan att detta påverkar resultaten där. Användare loggar in med sitt SITHS-kort som vanligt för att nå registrering och rapporter. Vi hoppas att det blir ett bra verktyg för kvalitetsarbete som involverar hemsjukvård och hemtjänst. Mall för registrering och manual finns på hemsidan under verktyg och här nedanför.

Hemsjukvård_med_omsorgsinsatser_mall__20190326.pdf

manual_hemsjukvård_med_omv_20190401.pdf

Uppdateringar gjorda i SÄBOmodulen. Läs mer under Nyheter/Uppdateringar i registret.

SveDems årliga möte

Tisdag 2 oktober genomfördes SveDems årliga möte med drygt hundra deltagare. Under dagen visades resultat från årsrapporten för 2017, smakprov på forskning baserat på SveDemdata samt redovisning från två kommuner som provat piloten för modulen för hemsjukvård med omvårdnadsinsatser. De nöjda deltagarna hann också mingla i de nyrenoverade lokalerna hos Läkaresällskapet i Stockholm. Vill du se föreläsarnas bilder? Klicka på respektive länk längst ner på sidan.

  Kåre Buhlin med bilder     Dorota och Emilia    Torsby kommun med en delt skymd

        Peter Nordström     Annalisa Andersson    Sibylle Meyer

Maria Eriksdotter 1

Maria Eriksdotter 2

Kåre Buhlin

Peter Nordström

Torsby kommun

Annalisa Andersson

Sibylle Meyer

  

SveDems årsrapport 2017

Europeiska kongressen för neurologi hölls i Lissabon den 16-19 juni, med mer än 6000 deltagare. Uppgifter från SveDem presenterades som en del av den kliniska turneringen mellan unga neurologer från hela Europa. Juraj Secnik, doktorand som forskar på SveDemdata, presenterade resultat från en studie om diabetesmedicin och dess kardiovaskulära effekter hos 8 000 personer med demenssjukdom. Presentationen och kvaliteten på data uppskattades och tilldelades första plats i den kliniska turneringen. SveDem är definitivt ett utmärkt verktyg för demensforskning.

 

Juraj neurologikongress Lissabon justerad 

foto: Dorota Religa, huvudhandledare

SveDemdata används flitigt i forskning. SveDem är ett av 17 register som står för 67% av alla publikationer.

Forskningskonferensen om Nationella Kvalitetsregister, Arlanda, 23 maj 2018 (Foto Dorota Religa)

Foto Dorota Religa - Forskningskonferensen om Nationella Kvalitetsregister, Arlanda, 23 maj 2018 

Juridik och regelverk

Enligt GDPR (General Data Protection Regulation), dataskyddsförordningen, måste alla som behandlar personuppgifter stödja sig på rättslig grund. Uppgifter i Svenska Demensregistret får bara användas för att utveckla och säkra demensvårdens kvalitet, framställa statistik och för forskning inom hälso- och sjukvården. Uppgifterna skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen. Vidare skyddas uppgifterna i SveDem mot obehöriga genom särskilda krav på säkerhetsåtgärder, tex att endast den som är i behov av uppgifterna har tillgång till dem, att det går att kontrollera att ingen obehörig tagit del av uppgifterna, att de skyddas genom kryptering samt att inloggning bara får ske på ett säkert sätt. Kansliet för Nationella Kvalitetsregister har tagit fram en ny mall för patientinformation. Mallen är i wordformat så att ni lätt kan anpassa den till er egen enhet på de ställen som är markerade med rött. Ladda ner mallen här

För mer information om GDPR hänvisar vi till kvalitetsregister.se

SveDem fortsätter att växa. Nedan kan du se anslutningsgrad och registreringstakt

Den 16 mars arrangerade Svenskt Demenscentrum och Svenska Demensregistret den andra konferensen om tvång och begränsningar inom demensvården, "Hur förverkliga nollvisionen?" med drygt 200 deltagare. Läs mer om konferensen på Svenskt Demenscentrums hemsida.

nollvision blixt korr

Foto: Yanan Li

 

SveDems årliga möte hölls torsdag 14 september 2017 med ungefär 90 deltagare från såväl primärvård, specialistvård och kommunal verksamhet samt forskare.

Registerhållare Maria Eriksdotter hälsade välkommen, presenterade alla inblandade och gav en exposé över SveDems 10 år. Katarina Nägga, Anders Wimo och Lena Kilander, samtliga från SveDems styrgrupp, visade exempel på forskning gjord på SveDemdata. Efter detta presenterade Linda Johansson sin forskning om näringstillstånd och nutrition, där SveDemdata använts.

Efter lunch redogjorde Annsofie Svensson för en kartläggning av demensvården på vårdcentraler i Skåne som gjordes under året. Därefter gav Rozita Torkpoor oss en inblick i utmaningen i att utföra demensutredningar i det mångkulturella samhället. Sedan gav Helle Wijk, Cristina Wångblad och Catarina Henriksson oss inblick i POP-presenterad omsorg i praktiken, med exempel från Göteborg. Under slutet av dagen presenterade Bengt Winblad oss perspektiv på demensforskningen innan prisutdelning tog vid.

Årets SveDempris gick till Motala kommun, primärvård och minnesmottagning för bästa vårdkedja med motiveringen ”För ett vårdprocessprogram som följer personer med demenssjukdom genom hela vårdkedjan och stödjer samarbetet över verksamhetsgränserna och där SveDem stärker processen och ger kunskap och förutsättningar för förbättringsarbete”. Representanter för pristagarna var; Boel Eklund för Motala kommun, Annette Johansson för primärvården samt Tove Hultberg för minnesmottagningen.

Årets årliga möte avslutades med mingel, tårta, bubbel och musik med anledning av att SveDem fyller 10 år 2017.

motala bästa vårdkedja svedem 2017                styrgruppforelasare

 

mingel              tarta

 

Årligt_möte_Eriksdotter_14_sept_nr1_.pdf

Årligt_möte_Eriksdotter_14_sept_nr2_.pdf

AndersWimo.pdf

LenaKilander.pdf

LindaJohansson.pdf

AnnsofieSvensson.pdf

RositaTorkpoor.pdf

POPförsta.pdf

POP2.pdf

Bengt_Winblad.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SÄBO uppföljningen

I dag har frågan angående samtycke till begränsningsåtgärder korrigerats. Den gråmarkeras (går ej att fylla i) nu på samma sätt som de övriga följdfrågorna angående tvångs- skydds- och begränsningsåtgärder om man svarat Nej på första frågan om någon åtgärd används.

 

http://ki.se/nyheter/minskad-tandvard-och-samre-munhalsa-efter-demensdiagnos

Ny publikation "Sämre vård för alzheimerpatienter som bor ensamma" hittar du under fliken Forskning/Vetenskapliga publikationer.

Fredagen den 31 mars arrangerade Svenskt demenscentrum och SveDem en Nollvisionskonferens på ABF huset i Stockholm

Läs mer här

Pavla Cermáková, forskare vid Karolinska Institutet, har disputerat med en avhandling baserad på data från SveDem. Avhandlingen handlar om kardiovaskulär sjukdom och demenssjukdom. Pavla Cermáková menar bland annat att behandling av hjärt-kärlsjukdom för denna patientgrupp idag inte bygger på evidens, något som måste förbättras. Cermáková lyfter  fram SveDem som en unik källa till forskning kring demenssjukdom och disputationskommittén menade att det är glädjande att registerdata har använts i så stor omfattning i avhandlingen.

Pavlas presentation vid disputationNYkomprimerad    

Här kan ni hämta hem avhandlingen:

https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/45381