Beslut har fattats om att bygga upp en biobank inom RiksSvikt. Avsikten är att på sikt kunna jämföra utfall hos patienter med karakteristika, olika biomarkörer och kanske även genetiska kardiovaskulära riskfaktorer. Biobanken kommer att centraliseras till enheter med stor erfarenhet av inrättandet och skötsel av biobanker.