Kvalitetsregister

Användargrupper (Deltagande Centra)

RiksSvikt har användargrupper vid samtliga deltagande enheter. Användargrupperna ansvarar lokalt för insamlande av data och rapportering till RiksSvikt. Varje vårdgivare som rapporterar in uppgifter till RiksSvikt är ansvarig för sin egen hantering av uppgifter i samband med registrering och bearbetning av egna data för lokalt kvalitetsarbete, t.ex. att det är rätt uppgifter om rätt patient, att patienten informeras i enlighet med kraven i lagstiftningen och att de lokala användarna är behöriga att ta del av de personuppgifterna.

Nationellt användarmöte (Årsmöte)

Nationellt användarmöte arrangeras en gång per år. Varje användargrupp har två röster på årsmötet. Mötet har att ta ställning till eventuella förändringar i registreringen, såväl avseende variabler som metodik, samt till andra åtgärder som uppkommit på grund av framkomna resultat och erfarenheter. Nationella användarmötet utser 6 representanter till RiksSvikts styrgrupp och tre ledamöter till valberedningen varav en sammankallande.

RiksSvikts Styrgrupp

Styrgruppen består av 10 ordinarie medlemmar från de yrkeskategorier som arbetar med registret. Medlemmarna representerar olika sjukvårdsenheter samt en jämn spridning utifrån geografi, kön och ålder eftersträvas. Styrgruppens mandatperiod är tre år, med maximalt tre omval. Utöver de av användarmötet valda 6 representanterna utses totalt 4 representanter med en vardera av Svenska Cardiologföreningens styrelse, Svenska Cardiologföreningens arbetsgrupp för hjärtsvikt, VIC (Vårdpersonal inom Cardiologi) och en nationell representant för Riksförbundet HjärtLung.

RiksSvikts Registerhållare

Registerhållaren är ordförande i RiksSvikt styrgrupp och utses inom styrgruppen. Registerhållaren är ansvarig för registrets utveckling, sköter ansökningar till SKR och beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister och är ansvarig för att förvaring och bearbetning av data sker på ett betryggande sätt.

Forskning

RiksSvikts Forskningsgrupp

RiksSvikts forskningsgrupp utses av RiksSvikts styrgrupp och består av 3 - 5 personer. Forskningsgruppen har en sammansättning där kompetensen hos forskningsgruppen möjliggör kritisk granskning av forskningsprojekt genom minst docentnivå. Forskningsgruppens mandatperiod är fyra år, utan något maximalt antal omval.

Stiftelsen för Nationella Hjärtsviktregistret (RiksSvikt)

Att genom intimt samarbete med RiksSvikts forskningsgrupp genomföra vetenskapliga studier med utnyttjande av registerdata inom RiksSvikt åvilar Stiftelsen för Nationella Hjärtsviktregistret (RiksSvikt). Stiftelsens styrelse har efter beslut möjlighet att allokera medel som stöd till forskningsprojekt inom RiksSvikt när dylika ej kan erhållas från de medel som anvisas av Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister. Stiftelsens styrelses sammanstättning är två personer från RiksSvikts forskningsgrupp, varav en är ordförande för forskningsgruppen och tillika ordförande för Stiftelsen. Utöver dessa två personer utses en av Svenska Cardiologföreningens styrelse och en av Svenska Cardiologföreningens arbetsgrupp för hjärtsvikt. Vid lika röstetal vid votering äger ordföranden utslagsröst.

Centralt personuppgiftsansvarig

Regionstyrelsen för Region Uppsala är centralt personuppgiftsansvarig för RiksSvikt.

Ekonomi

RiksSvikt bedrivs med stöd via Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister (Sveriges Kommuner och Regioner).

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.