Har patienten gett sitt medgivande till att delta i SPIRRIT-HFpEF-studien?

Inklusions- och exklusionskriterier finns i laminerat fickformat och kan beställas hos Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Inklusionskriterier

 • Informerat samtycke är inhämtat av patienten. 
 • Stabil hjärtsvikt
 • Ålder > 50 år
 • Senaste LVEF > 40%
 • Senaste NT-proBNP >300 ng/L om sinusrytm, eller senaste NT-proBNP >750 ng/L om förmaksflimmer
 • Behandling med loopdiuretika dagligen eller de flesta dagarna av veckan
 • NYHA klass II-IV

Exklusionskriterier

 • LVEF <40% någonsin
 • Absolut indikation eller kontraindikation för Spironolakton / Eplerenon
 • S-eller P-Kalium > 5,0 mmol/L (ej äldre än 14 dagar)
 • e-GFR <30 ml/min/1.73m2 (ej äldre än 14 dagar)
 • Blodtryck systoliskt <90 mmHg eller >160 mmHg vid screening
 • Hjärtfrekvens >110/min vid screening
 • Känd kronisk leversjukdom
 • Känd primär kardiomyopati (hypertrof, restriktiv, infiltrativ, medfödd) eller konstriktiv perikardit
 • Primär hemodynamisk signifikant klaffsjukdom
 • Högersidig hjärtsvikt som inte orsakas av vänstersidig hjärtsvikt
 • Allvarlig, kronisk lungsjukdom eller behov av syrgas i hemmet eller orala steroider
 • Senaste B-Hb <100 g/L
 • Hjärttransplanterad eller mekanisk hjärtpump (LVAD)
 • Biventrikulär pacemaker (CRT)
 • Pågående litiumbehandling
 • Graviditet eller potential för graviditet
 • Deltagande i annan interventionell studie där Spironolakton eller Eplerenon studeras
 • Ej lämpad att delta pga. andra omständigheter såsom terminal eller annan svår sjukdom med dålig prognos eller som kan påverka följsamheten till studieprotokollet