Patientinformation

Registerutdrag
 38.91 KB
 10-30-2019

Registerutdrag

Du som patient har även rätt att se vilka uppgifter som finns registrerade om dig i registret. Om du önskar få ta del av dessa uppgifter, fyll i blanketten ”Begäran om registerutdrag” och skicka till adressen angiven på blanketten

Information till dig som använder syrgas i hemmet

Registrets fullständiga patientinformation

Detta är Swedevox

Andningssviktsregistret Swedevox är ett nationellt kvalitetsregister för behandling med syrgas, respirator eller CPAP i hemmet. Huvudsyftet med registret är att utveckla kvaliteten på vården.

Om du inte tackar nej kommer information från dig därför att samlas in av vårdpersonalen och överföras till registret. Dessutom kommer viss information från folkbokföringen. Din vårdgivare är ansvarig för hanteringen när uppgifter om dig samlas in och rapporteras till Swedevox. Det övergripande juridiska ansvaret (centralt personuppgiftsansvar) för Swedevox har Regionstyrelsen i Region Skåne.

Din klinik är ansluten till ett nationellt kvalitetsregister som heter SWEDEVOX.

SWEDEVOX startade redan 1987 och är i princip heltäckande för Sverige, det vill säga att de flesta lungkliniker deltar i SWEDEVOX och man har lyckats registrera kring 85 % av patienterna som behandlats med hemsyrgas, hemventilator eller CPAP vid olika kliniker runt om i landet

Begärna om utträde ur Swedevox
 17.54 KB
 10-30-2019

Utträde

Deltagande i nationella kvalitetsregister är frivilligt. Om du som patient önskar att dina uppgifter inte längre registreras i Swedevox, fyll i blanketten ”Begäran om utträde” och skicka till adressen angiven på blanketten.