Inledning

Denna information vänder sig till dig med kronisk lungsvikt som behöver behandling med syrgas i hemmet. Syrgas för medicinskt bruk är ett läkemedel.

Syrgasbehandling kräver goda kunskaper och en välfungerande organisation. När behandlingen väl kommit igång så fungerar den oftast utan större problem. Den medför ofta en långvarig kontakt med ansvariga sköterskor och läkare.

Vad är lungsvikt?

Lungsvikt innebär oförmåga att upprätthålla normal nivå av syre (O2) i blodet, ibland förenat med förhöjd halt av koldioxid (CO2).

Akut och övergående lungsvikt kan orsakas av t ex lunginflammation eller hjärtsvikt. Kronisk andningssvikt beror ofta på svår och långvarig lungsjukdom.

Syrebristen kan ha skadlig inverkan på kroppens organ och kan påverka livslängden, framförallt om den är obehandlad.

Vilka behandlas med syrgas i hemmet?

Behandling med syrgas (oxygen) i hemmet ges vid svår kronisk lungsvikt.

Den vanligaste orsaken till kronisk lungsvikt är kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), oftast orsakad av tobaksrökning. Andra orsaker är bland annat lungfibros (ärrbildning i lungorna) och sjukdomar i lungornas blodkärl.

Hinder för syrgasbehandling i hemmet är fortsatt rökning eller andra problem att på ett säkert sätt genomföra behandlingen.

 

Vilken nytta gör syrgasbehandling i hemmet?

Syrgas förbättrar blodets syrehalt och därmed de inre organens syresättning. Belastningen på hjärtat minskar, och överlevnaden kan förbättras. Andfåddhet vid ansträngning kvarstår oftast, men förbättringar kan ses av intellektuella (kognitiva) funktioner och allmän trötthet.

.

Hur går behandlingen till?

Syrgas tillförs via näsan, vanligen genom en så kallad grimma (bild nedan). Ett noga utprovat syrgasflöde är viktigt, särskilt om du har tendens att utveckla anhopning av koldioxid i blodet vid för högt syrgasflöde.

Syrgas tillförs via näsan, vanligen genom en så kallad grimma.

Syrgasen kan tillföras på tre olika sätt: Från syrgaskoncentrator (anrikare), från gasflaskor eller från tank med flytande syre.

• Syrgaskoncentrator är den dominerande behandlingsformen. Koncentratorn är en elektrisk apparat som anrikar (koncentrerar) syret från den omgivande luften. Den finns som stationär apparat till hemmet och som bärbar vid vistelse utanför hemmet.

• Gasflaskor är ett alternativ till bärbar koncentrator. Det finns lättviktsflaskor som är enkla att sköta och kan förses med så kallad besparare - en ventil som ger syrgas endast vid inandning och som minskar syrgasförbrukningen.

• Flytande syre är ett alternativ främst om man behöva stora syrgasflöden. Utrustningen består av en bärbar termos som fylls på från en tank i hemmet, vilken regelbundet byts av gasleverantören. Syret hålls flytande i -183°C och övergår i gasform vid inandning. Oftast kombineras behandlingen med en stationär syrgaskoncentrator att använda i hemmet.

 

Vem sköter behandlingen?

Lungläkaren är ansvarig för syrgasbehandling i hemmet. Läkaren fattar beslut om start av behandling och ansvarar för de löpande kontrollerna.

Syrgassköterskan ger detaljerad information vid start av behandlingen och är fortsättningsvis lättillgänglig kontaktperson för patient och anhöriga. Sköterskan kan göra regelbundna hembesök till personer med syrgasbehandling.

Teknikern vid den medicintekniska avdelningen eller hjälpmedelscentralen ser över och underhåller utrustningen enligt särskilt schema.

 

Finns det risker med behandlingen?

Vid syrgasbehandling ansamlas syret i textilier, hår och skägg.

Öppen eld. Får inte förekomma i närheten av syrgasbehandling. Syrgas påskyndar och underhåller förbränning. Vid höga halter av syrgas är brandförloppet explosionsartat. Vid behandling med gasflaskor i hemmet ska en varningsskylt placeras på nederdelen av ytterdörrens insida.

Rökning. Rökfrihet är en förutsättning för att ha syrgas hemma. Ingen får röka i hem där syrgasbehandling förekommer.

 

Kvalitetskontroll av syrgasbehandling

Sedan 1987 finns ett uppföljningsregister som Svensk Lungmedicinsk Förening ansvarar för och som numera ingår i andningssviktregistret Swedevox. Där samlas uppgifter om sjukdom och behandlingsresultat för alla patienter som samtycker till att ingå i registret. Dessa uppgifter används för att utvärdera och förbättra långtidsbehandling med syrgas. 

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.