Bakgrund och syfte

Oxygendelen av Andningssviktregistret Swedevox startades 1986 för att kartlägga behandlingspraxis för syrgas i hemmet i olika delar av landet, och för att normera indikationerna. Hemrespiratordelen startades 1997, i första hand för att beskriva behandlingspraxis och -volymer. CPAP-delen startade 2010, också för att beskriva praxis och för att följa vänte- och ledtider. CPAP - armen avslutades år 2021 år och
framtida data kring CPAP-vård kommer via SESAR. Swedevox önskar tacka alla inrapporterade kliniker för sitt ovärderliga bidrag till registret genom åren.

Oxygen- armen omfattar bara vuxna, respiratordelen har historiskt täckt alla åldrar men är från hösten 2015 ersatt av en speciell barnarm. Denna omfattar alla tre behandlingsformerna: Oxygen, CPAP och hemrespirator.

Patientrelaterade mått har i efterhand lagts in i oxygen- och respiratordelarna. Registrets syfte är att säkra en god kvalitet av behandlingarna och att jämföra resultaten såväl mellan deltagande sjukhus som med andra länder. Aktuella registerdata är tillgängliga offentligt på denna hemsida. Vem som helst kan vid varje tidpunkt jämföra ett sjukhus eller ett landstings verksamhet med hela landets. Analyserande årsrapporter finns att hämta i pdf-format på denna webbplats.

Registret har också genererat forskning, hittills tre doktorsavhandlingar och ytterligare ett antal vetenskapliga publikationer. Ett norskt ”systerregister” för hemrespiratorbehandling bygger på strukturen i det svenska registret och vi har ett etablerat forskningssamarbete. Vi arrangerar årliga kurser om oxygen- och hemrespiratorbehandling.

 

Formalia

Registret finansieras som kvalitetsregister av Sveriges Kommuner och Landsting. Styrgruppen består av 17 personer med god geografisk och yrkesmässig spridning. Registerhållande myndighet med personuppgiftsansvar är Region Skåne. Registret är vetenskapligt förankrat i Svensk Lungmedicinsk Förening. Registrets styrdokument ("stadgar") kan laddas ner här.

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.