Swedevox

Vid Nasjonalt Kompetansesenter For Hjemmerespiratorbehandling i Bergen finns ett systerregister till hemrespiratordelen av Swedevox. Elin Tollefsen, Ove Fondenes och Per Bakke har tillsammans med Bengt Midgren startat en analys av genusaspekter på  hemrespiratorbehandling. Data  för ALS-patienter har bearbetats och finns i artikelform antagen för publicering i Eur J Neurol.

 

Utveckling av en svensk version av livskvalitetsfrågeformuläret SRI, avsett för patienter med Svår Respiratorisk Insufficiens, pågår. Arbetsgruppen består av Bengt Midgren, Marie Ekberg, Alf Tunsäter, Margareta Emtner och Anne Allgurén-Green.

 
Data för validering har insamlats, drygt 80 patienter med oxygen respektive hemrespirator från olika kliniker i landet har medverkat.


SRI skall nu närmast appliceras prospektivt på så väl oxygen- som hemrespiratorpatienter vid 15-20 kliniker i landet. Vi räknar med att samla in data från 750 patienter under tre år, och relatera resultaten till diagnos, behandlingsform och överlevnad.
En preliminär version finns som manuskript i Michael Laubs avhandling.
Magnus Ekström i karlskrona bearbetar dessa data med Kerstin Ström som handledare.
Aktuella frågeställningar:
 
  • Har dödligheten i respiratorisk sjukdom minskat för patienter med KOL och LTOT?
  • Har dödligheten i kardiovaskulär sjukdom ökat för patienter med KOL och LTOT?
  • Hur stor andel av patienter, som startar LTOT för KOL eller lungfibros har läkemedelsbehandling för hjärt- eller kärlsjukdom?
  • Har slutenvårdskonsumtionen samband med läkemedelsbehandling för hjärt- eller kärlsjukdom?
Samkörning med slutenvårdsregistret, Dödsorsaksregistret och receptstudien. Analys påbörjad.
Torbjörn Gustafson i Skellefteå tillsammans med Kerstin Ström och Kerstin Löfdahl: A model of quality assessment in patients on long-term oxygen therapy. Manus.

Planerade projekt, material insamlat:
  • Måttlig och lätt hypoxi och LTOT. Patienter, skäl till behandling och utfall
  • Lungfibros och rökning - finns orsakssamband?
Ulrika Öhman m fl
Beror överrisken för kvinnor att utveckla kronisk svår hypoxi vid KOL på ökad risk för osteoporos?
Frågeformulär. Etikansökan skickad.
Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK