SÄBO uppföljningen

I dag har frågan angående samtycke till begränsningsåtgärder korrigerats. Den gråmarkeras (går ej att fylla i) nu på samma sätt som de övriga följdfrågorna angående tvångs- skydds- och begränsningsåtgärder om man svarat Nej på första frågan om någon åtgärd används.

 

http://ki.se/nyheter/minskad-tandvard-och-samre-munhalsa-efter-demensdiagnos

Ny publikation "Sämre vård för alzheimerpatienter som bor ensamma" hittar du under fliken Forskning/Vetenskapliga publikationer.

Fredagen den 31 mars arrangerade Svenskt demenscentrum och SveDem en Nollvisionskonferens på ABF huset i Stockholm

Läs mer här

Pavla Cermáková, forskare vid Karolinska Institutet, har disputerat med en avhandling baserad på data från SveDem. Avhandlingen handlar om kardiovaskulär sjukdom och demenssjukdom. Pavla Cermáková menar bland annat att behandling av hjärt-kärlsjukdom för denna patientgrupp idag inte bygger på evidens, något som måste förbättras. Cermáková lyfter  fram SveDem som en unik källa till forskning kring demenssjukdom och disputationskommittén menade att det är glädjande att registerdata har använts i så stor omfattning i avhandlingen.

Pavlas presentation vid disputationNYkomprimerad    

Här kan ni hämta hem avhandlingen:

https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/45381

 

Dorota Religa, överläkare och forskare på SveDemdata, har besökt konferensen A National Dementia Registry for Ireland: A Feasibility Analysis där hon presenterat SveDem. Man vill i Irland bygga upp ett nationellt register för personer med demenssjukdom och har, efter kartläggning av olika demensregister i världen, sett SveDem som ett av de starkaste registren att inspireras av. Vid mötet, som arrangerades av The Alzheimer society of Ireland , diskuterades möjligheten att starta ett liknande register på Irland. I samband med Dorotas presentation av SveDem har ett internationellt samarbete startat som vi med intresse kommer att följa.

 

SveDems årliga möte hölls onsdag 7 september 2016 med ungefär 80 deltagare från såväl primärvård, specialistvård och kommunal verksamhet samt forskare.

Registerhållare Maria Eriksdotter hälsade välkommen, presenterade alla inblandade och visade ett urval av 2015 års resultat. Därefter gav Staffan Winter, projektledare Nationella programmet för datainsamling, en översikt av det komplexa området direktöverföring av journaluppgifter till kvalitetsregister.

 

Efter lunch fick vi en beskrivning av SÄBO-projektet samt de planerade nya rapporterna avsededa för en snabb översikt av enhetens resultat och utveckling, en för Särskilda boenden och en för Primär- och specialistenheter. Därefter gav Kristina Edvardsson en genomgång av Trelleborgsprojektets fina resultat. Trelleborgsprojektet genomfördes 2014 och involverade SveDem och BPSD-registret. Ni hittar rapporten på SveDems hemsida. Sedan presenterade Pavla Cermakova, doktorand på Karolinska institutet, sin intressanta forskning om behandling av hjärtinfart hos personer med demenssjukdom.

 

Under slutet av dagen fick det årliga mötet besök av Majken Karlsson, Med egen erfarenhet, som gav åhörarna både skratt och eftertanke. Ett mycket uppskattat framförande. Det årliga mötet med  god stämning och givande diskussioner avslutades som vanligt med prisutdelning. Priset för mest kompletta registreringar i SveDem under 2015 gick denna gång till Likenäs vårdcentral och Geriatrikmottagningen Avesta lasarett. De fick mottaga diplom, blommor och 10 000 kronor att använda till vidareutbildning inom demensområdet.

 Värmland2NY                  Avesta2NY                  majkenNY                

 

Presentationsmaterial:

Ann-Katrin Edlund presentation 2016

Kristina Edvardsson presentation 2016

Pavla Cermakova presentation 2016

Maria Eriksdotter presentation 2016

Minnesanteckningar årligt möte 2016

 

18 april har vi gjort en del uppdateringar av registret. Främst buggkorrigeringar och urval för tidsperioder och kön och åldersgrupper i rapporterna. Se samtliga uppdateringar under fliken NYHETER/Uppdatering i registret

I Trelleborgs kommun har det pågått ett projekt under 2014 och 2015 med att arbeta med både BPSD registret och SveDems Säbo modul. Demenskoordinator Kristina Edvardsson har varit projektledare och  gjort ett fantastiskt arbete och man ser att båda registren behövs och att arbetet redan lett till stora förbättringar. Resultatet presenterades i Trelleborg torsdag 31 mars och kommunens politiker, regionens MASar och demenssjuksköterskor samt kommunens personal var inbjudna.  

Nu finns en rapport som över hur de gått till väga och vilka resultat de fått. Vi hoppas att rapporten ska bli en inspirationskälla för andra kommuner. Rapporten hittar ni här och Kristina Edvardssons presentation av resultaten hittar ni genom att klicka på hennes namn.

 

P1 morgon 16 mars

SveDem har tilldelats medel för att implementera SÄBO-modulen i Särskilda boenden.

Se meddelandet på regeringens hemsida här.

 

Nollvision är Svenskt Demenscentrums utbildningspaket för en demensvård utan tvång och begränsningar. Det är resultatet av ett uppdrag från Socialdepartementet. Svenskt Demenscentrum har nu utbildat den andra gruppen av demenssjuksköterskor till nollvisionsambassadörer.

Svenska Demensregistret kan användas till att bland annat följa upp användningen av tvångs- och begränsningsåtgärder. Registrering ger struktur för utredning och ökad kunskap, det här är ett bra verktyg för att sätta igång och följa upp förbättringsarbete. Jämförelser kan också göras mellan den egna verksamheten, länet och riket. Och nu gäller det att alla kommuner ansluter sig till SveDem!

Se artiklar:

Artikel från tidskriften Äldre i Centrum

http://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Nationellt-natverk-for-demenssjukskoterskor/nollvisionsdag/

Vi har gjort följande uppdateringar i SÄBO-uppföljningen:

- "Vet ej"-svar är borttagna, förutom vid Längd och Ändring av diagnos - Vet ej-svar vid Tvångs- och begränsningsåtgärder ligger tyvärr kvar men går ej att använda. Detta svarsalternativ ska tas bort så snart som möjligt.

- Nytt svarsalternativ lagt till frågan om Läkemedelsgenomgång. Nu finns även alternativet "Nej, har inga läkemedel"

- Under avsnittet Aktivitetsnivå har frågan om Personlig hygien tagits bort

- I frågan om Personcentrerade aktiviteter finns nu även "Nej" som svarsalternativ. Tidigare fanns endast alternativen "Helt" eller "Delvis"

- För att använda samma begrepp som Svenskt Demenscentrum har Skydds- och begränsningsåtgärder ändrats till Tvångs- och begränsningsåtgärder

 

 

 

SveDems årliga möte hölls tisdag 8 september med ca 80 deltagare från såväl primärvård, specialistvård och kommunal verksamhet samt forskare. 

Registerhållare Maria Eriksdotter hälsade välkommen, visade resultat från projektet "Bättre liv för sjuka äldre", berättade om informations- och utbildningsinsatser samt monitoreringar och telefonutbildningar. Vidare presenterades styrgrupp, personal och andra medarbetare. Årsrapporten presenterades med flera intressanta diskussioner bland deltagarna. Vi fick information om pågående projekt; integrationsprojekt i Uppsala län och en extra satsning på SÄBO-implementering med hjälp av medel från Socialstyrelsen. 

 

                  mia i talarstol1         KarinGranat1         deltagare1 

 

Därefter berättade Karin Granat, sjuksköterska Råå vårdcentral, hur hon arbetar med demensutredningar på sin enhet. Efter lunch fick vi flera exempel på hur SveDemdata används i forskning när Tobias Skillbäck, Göteborgs Universitet, Kristina Johnell, Aging Research Center och Sara Gracia Ptacek, Karolinska Universitetssjukhuset presenterade delar av sin forskning och visade oss intressanta resultat. 

 

skillbäck21       johnell1       sara1       dorota o ullabritt1

 

Under slutet av dagen fick deltagarna ta del av vilka faktorer som påverkar läkarens hantering i frågan om bilkörning och demenssjukdom. Dorota Religa, Trafikmedicinskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset stod för den föredragningen. 

Et årligt möte med fin stämning och givande diskussioner avslutades i vanlig ordning med en prisutdelning. Priset för mest kompletta registreringar i SveDem under 2014 gick denna gång för primärvårdsenheter till Råå vårdcentral, Helsingborg samt för specialistenheter till Capio Geriatrik Nacka. De fick mottaga diplom, blommor och 10 000 kronor att använda till vidareutbildning inom demensområdet. Representant för Råå vårdcentral var Karin Granat, för Capio Geriatrik Nacka Stig Samuelsson och Monica Torestam.

 

                                         pristagare och mia1

 

Föreläsningsbilder från dagen, årsrapporten samt minnesanteckningar hittar du via länkarna nedan. De kommer att fyllas efter hand. Observera att det är otillåtet att använda och sprida föreläsningsbilderna utan föreläsarnas tillåtelse.

Maria Eriksdotter, registerhållare SveDem

Karin Granat, sjuksköterska Råå vårdcentral, Helsingborg

Tobias Skillbäck, AT-läkare, doktorand, Göteborgs Universitet

Kristina Johnell, docent, Aging Research Center

Sara Garcia Ptacek, specialistläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Dorota Religa, docent i geriatrik, medicinskt ansvarig specialistläkare på Trafikmedicinsk centrum, Karolinska Universitetssjukhuset

Minnesanteckningar

Årsrapport 2014