Programperiod den är 6 mars 2014 – 25 februari 2015.

Mål

  • 100 % enheterna ska innan avslutat program registrera i Rikssviktregistret.
  • 100 % av teamen som registrerar i kvalitetsregister ska använda data från kvalitetsregister i sitt förbättringsarbete uppnått. 
  • 80 % av teamen ska visa på uppnådda förbättringar i kvalitetsregisterdata under 2015.

Att användningen av kvalitetsregister i förbättringsarbetet ska öka och leda till:

  • Personcentrerad, sammanhållen och effektiv hjärtsviktsvård
  • Utveckling av patientprocessorienterad vård
  • Ökad förbättringskunskap och insikt i systematiskt förbättringsarbete med kvalitetsregisterdata som underlag
  • Skapa nätverk för vidare kunskapsbyggande

För att förbättra hjärtsviktsvården har Region Skåne under våren 2014 startat projektet ackreditering hjärtsvikt med ekonomiskt stöd till vårdgivaren.

Vårdgivaren kan bedriva en specialiserad hjärtsviktsmottagning. För att kunna erhålla startbidrag ska Vårdgivaren, till Uppdragsgivaren, skicka in en redovisning på hur man löst nedanstående krav på bemanning, kompetens och utrustning. Efter tilldelat startbidrag utgår sedan ersättning för varje patient som är registrerad i kvalitetsregistret RiksSvikt med minst de obligatoriska fälten ifyllda samt datum för senaste Ekokardiografi (EKO).
För att räknas som registrerad ska uppföljning av patient kontinuerligt registreras i RiksSvikt.

På sikt kommer ersättningen att kopplas till uppfyllda målnivåer för behandlingsinsatser i enlighet med nationella riktlinjer och vårdprogram inom Region Skåne samt resultat för patienten.

Vårdgivare med hjärtsviktsmottagning ska samverka med kommunal hälso- och sjukvård samt den specialiserade vården. Vårdgivaren ska också medverka i Region Skånes utveckling av vårdprogram, patientprocessen och nya e-tjänster inom området hjärtsvikt.

Bemanning och kompetens

På hjärtsviktsmottagning ska det finnas en namngiven specialist i allmänmedicin. Sjuksköterskor verksamma på hjärtsviktsmottagning ska ha genomgått fortbildning med minst 7,5 högskolepoäng med inriktning på hjärtsvikt, eller motsvarande som av Uppdragsgivaren bedöms likvärdigt.

För att upprätthålla en god kvalitet i verksamheten ska en sjuksköterska verksam på en (eller flera) hjärtsviktsmottagningar samordna vården för minst femtio (50) registrerade hjärtsviktspatienter. Uppföljning av detta sker tolv (12) månader efter verksamhetsstart.

På hjärtsviktsmottagning ska det på plats finnas namngiven specialist i kardiologi minst i den omfattning som krävs för att tillgodose det erforderliga konsultativa och kompetenshöjande behovet.

Utrustning

Kardiolog ska på hjärtsviktsmottagningen utföra Ekokardiografi (EKO) i erforderlig omfattning för diagnostik och uppföljning. Uppkoppling mot den regionala databasen (Exelera) för arkivering av Ekokardiografi ska finnas.

Inom projektet har ett förbättringsprogram startats. Programmets syfte är att stödja den lokala utvecklingen av hjärtsviktsprocessen för välfungerande patientprocesser som tillgodoser den enskildes behov. Under detta program kommer det läggas fokus på att få deltagarna att förstå vikten med att använda kvalitetsregister som en naturlig del i förbättringsarbetet.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.