Utveckling av en svensk version av livskvalitetsfrågeformuläret SRI, avsett för patienter med Svår Respiratorisk Insufficiens, pågår. Arbetsgruppen består av Bengt Midgren, Marie Ekberg, Alf Tunsäter, Margareta Emtner och Anne Allgurén-Green.

 
Data för validering har insamlats, drygt 80 patienter med oxygen respektive hemrespirator från olika kliniker i landet har medverkat.


SRI skall nu närmast appliceras prospektivt på så väl oxygen- som hemrespiratorpatienter vid 15-20 kliniker i landet. Vi räknar med att samla in data från 750 patienter under tre år, och relatera resultaten till diagnos, behandlingsform och överlevnad.