På SKR:s kvalitetsregistersida finns nu en artikel om SveDems roll i uppföljning av Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom. Läs mer här.