År 2020 var ett speciellt år för hela sjukvården med en pandemi att hantera. Trots detta registrerades på de specialiserade smärtenheterna i Sverige 2357 patienter som genomgick en smärtrehabilitering. I primärvården registrerades 602 patienter.

Antal dagar från första besök till avslut för registrerade patienter som genomgick rehabiliteringsprogram var i genomsnitt (median) 219 dagar inom specialistvården. 

De flesta patienterna medverkade genom hela rehabiliteringsprogrammet, 93% i specialistvården. Inom primärvården är siffran något osäker men minst 88%.

Andel patienter som på grund av smärta träffade läkare vid 4 eller fler tillfällen under året innan rehabiliteringen var 63 % inom de specialiserade smärtenheterna, inom primärvården var siffran 51%.

Medelålder för de som fullföljde rehabiliteringsprogrammet var 44 år och ungefär 80% var kvinnor.

Smärttillstånd inom specialistvård och primärvård år 2020.

Smärttillstånd inom specialistvård år 2020

 Smärttillstånd inom primärvård år 2020

 

Nedan redovisas ett urval av resultaten från specialistvården och primärvården. Observera att det inte rakt av går att jämföra resultaten mot varandra. Patienter som får sin rehabilitering inom specialistvården har generellt sett ett sämre mående än de patienter som finns inom primärvården, detta påverkar resultaten.

Resultatredovisning för patienter vid avslut av rehabiliteringsperioden

Resultatredovisning för patienter vid avslut av rehabiliteringsperioden

 

Patienttillfredsställelse
Patienttillfredsställelse

Fullständiga rapporter går att läsa på:

Årsrapporter NRS

År 2019 registrerades på de specialiserade smärtenheterna i Sverige 2942 patienter som genomgick en smärtrehabilitering. I primärvården registrerades 505 patienter.

Till NRS rapporterar enheter som bedriver smärtutredning och smärtrehabilitering inom primärvård och specialistvård.

För mer information se flik "Om NRS".

Nedan presenteras kort information, snabbfakta, med resultat från NRS Specialistvård 2017. 

Snabbfakta (2017)

År 2017 registrerades i landets specialiserade smärtenheter 1842 patienter för smärtutredningar.

73 % av patienterna som genomgick smärtutredning remitterades till enheterna från Primärvården. 18 % remitterades från sjukhuset.