Patientinformation angående medverkan i det Nationella Registret över Smärtrehabilitering (NRS)

NRS är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att kontinuerligt förbättra vården för alla i behov av Smärtrehabilitering.

Genom data från NRS kan hälso- och sjukvården inom enheter som bedriver smärtrehabilitering få mått på vårdens kvalitet. Data analyseras och används både lokalt och nationellt för att följa upp hur vården fungerar och för att jämföra behandlingsresultat.

För att få tillförlitliga data är det viktigt att de flesta av dem som genomgår en smärtutredning och smärtrehabilitering finns med i registret. 

Uppgifter som registreras
I NRS registreras uppgifter om patienter och deras rehabilitering. Huvudsyftet med registret är att utveckla kvaliteten på vården.

Det som registreras är patienters personnummer, diagnoser och samt svar på frågor om funktion, aktivitet och delaktighet.

Samkörning med Försäkringskassans register görs vart fjärde år för att undersöka förändringar beträffande sjukskrivningsnivåer på gruppnivå.

Regionstyrelsen i Region Skåne har ett övergripande juridiskt ansvar för personuppgifterna i NRS. Den som har det övergripande ansvaret kallas centralt personuppgiftsansvarig. Vårdenheten där du behandlas har ett lokalt juridiskt ansvar för insamlingen av informationen om dig.

Kontaktuppgifter
När uppgifter om dig finns med i ett kvalitetsregister har du vissa rättigheter. Läs mer om dem nedan. Vill du komma i kontakt med NRS angående dina rättigheter, använd dessa kontaktuppgifter:

Nationella Registret över Smärtrehabilitering

Skånes Universitetssjukhus, Lasarettsgatan 13, 221 85 Lund

Telefon: 046 – 17 26 15

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Du kan också vända dig till ett dataskyddsombud med frågor som rör dina rättigheter. Dataskyddsombuden övervakar att den ansvarige följer de lagar som rör behandling av personuppgifter.

Region Skånes Dataskyddsombud: Postadress: Region Skåne, 291 89 Kristianstad.

Kontaktuppgifter: Växel: 044-309 30 00, Fax: 044-309 32 98, E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Du bidrar till bättre vård
Genom att vara med i ett kvalitetsregister bidrar du till att förbättra vården. Det är frivilligt att vara med och det påverkar inte den vård du får. Uppgifterna används för att jämföra vården mellan olika vårdenheter och vårdgivare runt om i landet. Resultaten kan användas för förbättringsarbete och forskning. Kvalitetsregistren bidrar till ny kunskap om vad som är bäst behandling och ju fler patienter som finns med desto säkrare blir resultaten. Vill du inte vara med i kvalitetsregistret så meddela personal på din lokala vårdenhet.

Stöd i lagen
Alla som behandlar personuppgifter måste ha stöd i lagen för detta. Hanteringen av personuppgifter i kvalitetsregister regleras av dataskyddsförordningen, GDPR, och kapitel sju i patientdatalagen, PDL.

Det är tillåtet att registrera data i kvalitetsregister eftersom uppgifterna är av allmänt intresse för samhället och viktiga inom sjukvården. Den personal som hanterar personuppgifter i kvalitetsregister omfattas av en lagstadgad tystnadsplikt.

Så används uppgifter om dig
Uppgifterna om dig i kvalitetsregister får bara användas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, framställa statistik, forskning inom hälso- och sjukvården samt antalsberäkningar för klinisk forskning. Uppgifterna får även, efter sekretessprövning, lämnas ut till någon som ska använda dem för något av dessa fyra ändamål. Om uppgifter får lämnas ut kan det ske elektroniskt.

Sekretess
Uppgifterna om dig i kvalitetsregister skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig bara får lämnas ut från kvalitetsregister om det står klart att varken du eller någon närstående till dig lider men om uppgifterna lämnas ut.

Säkerhet
Uppgifterna om dig i kvalitetsregister skyddas mot att obehöriga får tillgång till dem. Bara den som har behov av uppgifterna för att utföra sitt arbete får ha tillgång till dem. Det kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifterna, så kallad logguppföljning. Uppgifterna skyddas genom kryptering. Inloggning i registret för att ta del av uppgifter sker på ett säkert sätt.

Åtkomst
Behörig personal på den vårdenhet som har matat in uppgifterna i kvalitetsregistret har åtkomst till just dessa uppgifter. Ingen annan vårdgivare kommer åt uppgifterna. Behörig personal som arbetar på kvalitetsregistret har åtkomst till alla uppgifter i registret.

Lagringstid och gallring
Uppgifter om dig tas bort när de inte längre behövs för att utveckla och säkra vårdens kvalitet.

Dina rättigheter

  • Du har rätt att slippa att uppgifter om dig registreras i kvalitetsregistret.
  • Du har rätt att när som helst få uppgifter om dig själv raderade ur kvalitetsregistret.
  • Du har rätt att få veta om uppgifter om dig finns i kvalitetsregistret och i så fall få en kopia av dem kostnadsfritt, ett så kallat registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna i elektronisk form.
  • Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade. Du har rätt att få ofullständiga uppgifter kompletterade.
  • Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandlingen av uppgifter om dig begränsas. Detta gäller under den tid som andra invändningar bedöms. Begränsning innebär att kvalitetsregistret inte får göra något med uppgifterna om dig mer än att fortsätta lagra dem.
  • Du har rätt att få information om vilka vårdenheter som haft åtkomst till uppgifter om dig och när, så kallat loggutdrag.
  • Du har rätt till skadestånd om uppgifterna om dig hanteras i strid med dataskyddsförordningen eller patientdatalagen.
  • Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet på detta område.

Patientinformation

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.