I Sverige drabbas årligen ca 6 000 individer med förmaksflimmer av så kallad ischemisk stroke (hjärninfarkt); enligt Socialstyrelsens riktlinjer bör sjukvården erbjuda personer med hjärninfarkt och förmaksflimmer behandling med blodförtunnande läkemedel.

Det finns idag inget vetenskapligt stöd för den bästa tidpunkten att påbörja blodförtunnande behandling efter en akut stroke. I praktiken startas ofta behandling inom 10 dagar enligt såväl svenska som internationella observationsstudier.

TIMING-studiens huvudsakliga syfte är att utvärdera om tidigt (0-4 dagar efter stroke) insatt behandling med blodförtunnande läkemedel är minst lika effektivt och säkert som fördröjd insatt behandling (dag 5-10 efter stroke). Ytterligare ett syfte med TIMING är att förbättra riskbedömning avseende risken för ny stroke eller allvarlig blödning. I TIMING-studien kommer endast blodförtunnande läkemedel av typen NOAK (som Eliquis®, Pradaxa®, Lixiana® och Xarelto®) att användas.

Deltagande i studien är frivilligt.