I Sverige drabbas årligen ca 5 000 individer med förmaksflimmer av så kallad ischemisk stroke (hjärninfarkt); enligt Socialstyrelsens riktlinjer bör sjukvården erbjuda personer med hjärninfarkt och förmaksflimmer behandling med blodförtunnande läkemedel (NOAK). 

Före TIMING fanns inget vetenskapligt stöd för den bästa tidpunkten att påbörja NOAK efter en akut ischmeisk stroke. I praktiken startas ofta behandling inom 10 dagar enligt såväl svenska som internationella observationsstudier.

TIMING utvärderade om tidigt (0–4 dagar efter stroke) insatt behandling med (NOAK) var minst lika effektivt och säkert som fördröjd (dag 5–10 efter stroke) insättning.

Studien genomfördes mellan 2017-2020 och i samarbete mellan det nationella kvalitetsregistret Riksstroke (www.riksstroke.org) och Uppsala Kliniska Forskningscenter, UCR (www.ucr.uu.se), som tillhör Uppsala universitet och Region Uppsala.

Totalt deltog 888 patienter från 34 strokeenheter runt om i Sverige. Deltagandet var frivilligt. I studien användes de fyra blodförtunnande läkemedel av typen NOAK (som Eliquis, Pradaxa, Lixiana eller Xarelto) som redan är godkända i Sverige. Antalet deltagande patienter var färre än planerat men trots det var resultatet tydligt och har fått stort genomslag nationellt och internationellt. Studiens resultat publicerades i den ansedda amerikanska tidskriften Circulation i september 2022.

TIMING visade att tidig start inte var sämre än senarelagd start av NOAK och att behandlingen var säker. Det innebär att sjukvården tryggare kan starta NOAK-behandling tidigare än vad som gjordes före studiens start.

Vi är mycket tacksamma till de patienter som deltog i studien. Genom att delta bidrog de till att förbättra sjukvården genom ökad kunskap om vad som är den bästa behandling efter ett strokeinsjuknande.