Sedan början av 90-talet har det funnits kvalitetsregister för koronarangiografi och PCI i Sverige. Dessa startades av professionen, initialt i liten skala, med en blandning av pappersblanketter och inmatning i lokala databaser, vilka sedan sammanställdes nationellt. Inledningsvis deltog de sju regionsjukhusen i PTCA-registret (SCAP). I Acta Koronaria registrerades koronarangiografier som hade börjat utföras även på länssjukhusen. 1998 slogs registren ihop till att bli dagens SCAAR.

2001 startades on-line inmatning över Internet efter det att SCAAR anslutits till det nationella kompetenscentrat Uppsala Clinical Research Center (UCR). SCAAR är sedan 2008en del av Swedeheart. 

SCAAR är ett procedurrelaterat register vars huvudsyfte är att samla relevant information avseende sjukdomsgrad, medicinsk och medicinsk-teknisk behandling från ingreppstillfället på samtliga utförda koronarangiografier och PCI behandlingar. Ett viktigt syfte med registret är att genom samkörning med andra register göra långtidsuppföljningar avseende resultat, mortalitet, återinsjuknande och komplikationer för att därigenom bidra till en bättre kvalitet i vården.

Utvecklingen inom området kateterburna interventioner styrs i huvudsak av den medicinska forskningen och framtagandet av nya medicintekniska produkter. Resultaten från de vetenskapliga studierna är oftast grundade på kraftigt selekterade patientgrupper. SCAAR följer hur dessa resultat omsätts i praktiken i den dagliga verksamheten, ofta kallat ”real world”. Att denna kvalitetssäkring är nödvändig och önskvärd visas av det faktum att det fortfarande finns stora regionala skillnader vad gäller utnyttjandegrad, behandlingsstrategi och terapival.

I SCAAR kan jämförelse göras mellan det egna sjukhuset och riket i övrigt och den enskilde operatören kan också jämföra sina resultat med ett genomsnitt av klinikens övriga operatörer.  Nya medicintekniska produkter kan snabbt utvärderas, liksom olika behandlingsstrategier i det korta och långa perspektivet. Registerbaserade randomiserade studier inom SCAAR är ett nytt koncept för klinisk forskning som givit stor internationell uppmärksamhet.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.