Inklusion:

 • Skriftligt informerat samtycke.
 • Ålder ≥50 år.
 • EF ≥40% registrerat under de senaste 12 månaderna.
 • NT-proBNP >300 ng/L (BNP<100 ng/L) vid sinusrytm; >750 ng/L (BNP >250 ng/L) vid förmaksflimmer.
 • Stabil kronisk hjärtsvikt vilken bedöms av lokala utredare baserat på symtom och tecken på hjärtsvikt.

Exklusion:

 • Känd intolerans mot eller kontraindikation för MRA bedömd av behandlande läkare.
 • Alla tillstånd annat än hjärtsvikt med en förväntad livslängd <3 år
 • K >5.0 mmol/L
 • eGFR < 30 ml/min/1.73m2 or creatinine > 2.5 mg/dL (221 µmol/L) MDRD
 • Tidigare randomiserade i denna studie (dvs. patienten nu på uppföljande möte) eller deltar i någon kommersiell RCT. Deltagande i andra icke-HF RRCT är tillåtet.
 • Användning av MRA eller K sparande läkemedel under de senaste 14 dagarna eller har absolut indikation för en sådan medicinering
 • Sjukdom som kan störa läkemedelsabsorption
 • Kronisk leversjukdom med ASAT eller ALAT> 3 gånger övre gränsen för normal
 • Akut kranskärlssjukdom inom 90 dagar
 • CABG eller klaffkirurgi inom 90 dagar
 • PCI inom 30 dagar
 • Försvagande stroke inom 90 dagar
 • Hjärttransplantation eller LVAD mottagare
 • Systoliskt blodtryck <90 or >160
 • Aktuell litium användning
 • Tillstånd som den lokala prövaren bedömer kan störa anslutning till prövningsprotokoll

Sannolika alternativa förklaringar till symptomen:

 • Känd primär kardiomyopati (hypertrofisk, konstriktiv restriktiv, infiltrativ, medfödd)
 • Primär hemodynamiskt signifikant klaffsjukdom
 • Högersidig hjärtsvikt som ej beror på vänstersidig hjärtsvikt
 • Betydande kronisk lungsjukdom som definieras av prövaren eller av att patienten har behov av syrgas i hemmet, behandling med orala steroider, eller haft sjukhusvistelse pga lungsjukdom under de senaste 12 månaderna
 • Hemoglobin, < 10 g/dL (100 g/L)  (är beslut för cutoff nivån fattat?)
 • BMI > 40
 • Hjärtfrekvens > 105 slag/min
 • Alla andra tillstånd bedöms av utredare som ska ansvara för symptom och/eller tecken
Tillbaka till toppen