Hjärtsviktspopulationen ökar med stigande ålder och med ett förbättrat omhändertagande vid ex hypertoni och hjärtinfarkt. Hjärtsviktsdiagnosen är därför i nuläget den enskilt största diagnosen vid Sveriges medicinkliniker. Antalet personer i Sverige som beräknas ha en symptomgivande hjärtsvikt är ca 200 000 och våra sjukhus har ca 60 000 vårdtillfällen p.g.a. av hjärtsvikt varje år. De vanligaste symptomen vid hjärtsvikt är trötthet och andfåddhet oftast i kombination med vätskeretention (ex. svullna ben). För diagnos krävs en objektiv bedömning av hjärtats systoliska och diastoliska funktion vilken vanligen görs med hjälp av ekokardiografi. Det stora flertalet personer med hjärtsvikt får sin vård inom primärvården.

Ett kvalificerat omhändertagande av denna patientkategori innefattar flera steg:

  • Diagnos
  • Utredning
  • Behandling
  • Utbildning
  • Uppföljning.

Nationella kvalitetsregistret för hjärtsvikt - RiksSvikt

RiksSvikt är ett nationellt kvalitetsregister som används för att utveckla och säkra hjärtsviktsvårdens kvalitet.

Syftet med RiksSvikt är att bidra till en likvärdig vård, förbättrad livskvalitet, minskad sjuklighet och förtida död hos personer med hjärtsvikt samt ökad kostnadseffektivitet inom omhändertagandet av hjärtsvikt genom:

  • Att på ett nationellt plan följa och utvärdera vårdbehov, diagnostiska åtgärder, behandlingar och behandlingsresultat hos patienter med hjärtsvikt.
  • Att vara ett kvalitetsverktyg för att lokalt och regionalt följa, styra och förbättra omhändertagandet vid hjärtsvikt.
  • Att genom vetenskapliga studier bidra med ny kunskap om hjärtsvikt.

RiksSvikt hade 2015, 70 000 registrerade personer med hjärtsvikt och är därmed ett av världens största register för kronisk hjärtsvikt. Sjuttiofem procent av sjukhusen i Sverige som vårdar personer med hjärtsvikt är anslutna till RiksSvikt. I primärvården är knappt tio procent anslutna till RiksSvikt.

Inklusion till RiksSvikt är personer med diagnosen hjärtsvikt.

Registrering görs vid slutenvårdtillfällen, vid öppenvårdsbesök samt därefter årligen. RiksSvikt vänder sig till såväl specialistvården som primärvården.

RiksSvikt finansieras av Sveriges Kommuner och Landsting och hade år 2015 certifieringsnivå 3.
För mer info se http://www.kvalitetsregister.se

Tillbaka till toppen