1177.se
Är en samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Här kan man logga in och t ex se sina vårdkontakter, beställa recept och läsa sin journal beroende på vad vårdgivaren erbjuder. www.1177.se

heartfailurematters.orgär en internationell hemsida om hjärtsvikt. Där finns praktisk information för patienter på olika språk. Framöver även på svenska. www.heartfailurematters.org.

Riksförbundet HjärtLung
är en av Sveriges största patientorganisationer med 152 lokalföreningar och drygt 40 000 medlemmar spridda över hela landet. Verksamheten utgår från tre områden: opinionsbildning, livsstilsaktiviteter och socialt stöd och baseras på medlemmarnas egna erfarenheter av sjukdom och vardagsliv. Förbundet ger även ekonomiskt stöd till klinisk forskning med inriktning på rehabilitering och prevention. Förbundet genomför även egna forskningsprojekt. www.hjart-lung.se

RiksSvikt
är ett nationellt kvalitetsregister som används för att utveckla och säkra hjärtsviktvårdens kvalitet. Syftet är att förbätra situationen för paitenter med hjärtsvikt genom att ta fram risktäckande verktyg för bra och likvärdig vård. www.rikssvikt.se

Tillbaka till toppen