Frågor och svar

30-dagarskontroll hos pat som avlider kort efter operation.

FRÅGA:

Registrerade idag en pat op akut för rupturerat bukaortaaneurysm. Pat dog senare samma dygn. Noterade att vare sig på 30 dagar eller 1 årskontrollen finns variabeln om pat lever eller inte med. Hur är det tänkt där? Jag kryssade i att vare sig 30 dagars eller 1 års uppföljning skulle göras. Synpunkt?

SVAR:

Eftersom dödsdatum läggs på automatiskt från befolkningsregistret så har vi utelämnat den variabeln. Man fyller i en 30d kontroll med det som inträffat fram till dödsdatum (kompliktioner, reoperationer eller amputationer) och anger dödsdatum som datum för 30d-kontroll.

"30-dagars uppföljning skall ej göras" är avsedd för pat där man inte har någon som helst information om vad som hänt, t ex en pat som skrivs ut efter 5 dagar och där man inte har möjlighet till fortsatt kontakt med patienten.

För patienter som avlider på sjukhus inom 30 dagar har vi all information om ingående variabler i 30-d kontrollen - d v s vi vi har kunskap om allt som inträffat fram till kontrolldatum (dödsdatum) och då kan vi fylla i en 30d-kontroll.

I dessa fall där pat avlidit inom 30 dagar skall man även gå in på 1-årskontrollen och välja att "1-dagars uppföljning skall ej göras" och sedan klarmarkera och spara. Det kommer då vosas ett grönt "OK" och ett blått "A" i 1-årsrutan vilket anger att man avslutat innan 1-årskontrollen.

CAROTIS PREOP: angående Rankingrad och riskfaktorer

FRÅGA:
Jag opererade HÖ carotis på en patient idag med ockl VÄ carotis där pat har en kvarstående HÖ-sid svaghet + dysfasi efter denna ockl för 10 år sen. Hans HÖ carotisstenos har gett en TIA med total restitution av symtom från VÄ sida.

Frågan om Rankinscore har jag tolkat som att det gäller hela patienten, dvs nedsatt funktion trots att det inte är aktuell lesion som orsakat funktionsneds, är det korrekt?

Under rubriken riskfaktorer finns frågor om unilateral motorisk svaghet, talpåverkan och symtomduration, det har jag tolkat som att det gäller enbart pats aktuella lesion dvs övergående, korrekt uppfattat?

SVAR:
Allt är korrekt uppfattat. Rankin anger pats globala funktion oavsett sida. Riskfaktorer med unilateral svaghet och dysfasi etc gäller aktuell sida.

Hur hittar man reoperation till "okänt primäringrepp"?

FRÅGA:
Har idag ochså registrerat en reintervention efter EVAR. Efter avslutad, låst, sparad registrering försökte jag få fram den igen för att kontrollera att jag fyllt i rätt. Gick ej. Borta. Gjorde en ny registrering av samma ingrepp. Går inte heller att återfinna. Vad har hänt?


SVAR:
Reop med okänt primäringrepp kan man än så länge bara hitta om man går in på SÖK - REOP och söker reop för center. Glöm inte att kryssa i "Visa även klarmarkerade" för att se alla reop. Detta beror på att det inte finns något primäringrepp att söka på i databasen.

Hur registreras reoperationer?

Alla reoperationer och sekundära ingrepp registreras kortfattat i protokollet för reoperationer.

Definitionen på reoperation/sekundärt ingrepp är:

”Kärlkirurgiskt ingrepp som på grund av stenos, ocklusion, infektion, endoläckage, pseudoaneurysm, fistel eller annan komplikation i tidigare rekonstruerat område utförs med syfte att bevara eller återskapa flöde genom denna rekonstruktion eller kärlavsnitt. Icke kärlkirurgisk reoperation (Revision av operationssår, tarmresektion, reoperation för sårruptur, fasciotomi mm) registreras som komplikation i 30-dagars- respektive ettårs-protokollet.”.

Observera att om ett tidigare ingrepp helt ersätts så är detta att betrakta som ett nytt primäringrepp. T ex om en ockluderad fem-pop ovan knä ersätts med en ny bypass på samma ställe. Detta gäller även endovaskulära åtgärder; om en PTA av SFA ockluderar och man öppnar samma avsnitt med ny PTA och stent så är det en reoperation. Om man däremot gör en lång SAP till poplitea eller en bypass så omfattar det mer än det utsprungliga kärlavsnittet och räknas då som en ny primäroperation. Reoperation för blödning betraktas inte heller som kärlkirurgiskt ingrepp och registreras som komplikation även om det ibland kan ha inneburit kärlkirurgisk rekonstruktion.