Projekt
Skillnader i utfall mellan kvinnor och män som behandlas för AAA.
Projektöversikt

Målsättning, hypotes:

  • Syftet med denna studie är att med data från SWEDVASC analysera skillnad i utfall ( 30dagars och 1 års mortalitet) mellan män och kvinnor som har genomgått operation för AAA med en propensity score analys. Utfallet från denna studie är av stort värde för att öka kännedomen om naturalförloppet av AAA hos kvinnor och därigenom öka möjligheten att utforma ett meningsfult screeningsprogram
Medlemmar
Patrik Söderberg, Sverker Svensjö, Kevin Mani, Anders Wanhainen. Akademiska sjukhuset i Uppsala och Falu Lasarett.
Datum projektansökan
2018-04-12
Datum godkänd projektansökan
2018-04-30
Datum datauttag
Forskningsbidrag
Rapport 2 år inkommit
Nej
Publikation
Projekt avslutat
Nej
Senast uppdaterad
2019-03-28 12:42:38