Kvalitetsregistrets syfte
De uppgifter som registreras kommer att användas för att förbättra vården i samband med det akuta omhändertagandet, vilket omfattar ambulanssjukvård, akutmottagning och akutvårdsavdelningar eller motsvarande. Initialt kommer endast uppgifter registreras som är relaterat till ditt besök på akutmottagningen. Målet är att säkerställa en akutvård som håller hög kvalitet och är patientsäker.   

Uppgifter som registreras
Uppgifter om det akuta besöket inhämtas förutom från patientjournal även från sjukhusets administrativa system samt från Socialstyrelsens register. Exempel på uppgifter som registreras är kön, ålder, besöksorsak, puls, blodtryck, andningsfrekvens, prioritetsordning, slutdiagnos och eventuell inläggning på vårdavdelning. Dessutom kommer din vistelsetid på akutmottagningen registreras för att kunna beskriva tiden från första bedömning till insatt åtgärd.  

Dina uppgifter omfattas av sekretess
Enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen råder sekretess för uppgifter om hälsotillstånd och andra personliga förhållanden inom hälso- och sjukvården, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Detta innebär att uppgifterna inte får lämnas ut till obehöriga.

Dina rättigheter
Registrering är frivillig och sker efter ditt samtycke. Du kan närsomhelst begära att dina uppgifter i registret utplånas. Det är i sådant fall inte tillåtet att registrera ytterligare uppgifter om dig för det aktuella akutbesöket. Vidare har du rätt att

  • en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag enligt 26 § personuppgiftslagen
  • få information om den åtkomst till dina uppgifter som har förekommit
  • få rättelse av felaktiga uppgifter i registret och att tredje man underrättas om de felaktiga uppgifterna
  • få skadestånd om dina uppgifter behandlas i strid med patientdatalagen

Kontakta registerförvaltningen om du har några frågor.  

Personuppgiftsansvarig
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset är ytterst ansvarig för kvalitetsregistret.

Kontaktuppgifter
Registerhållare: Överläkare, Med Dr Per Lindmarker

Kontaktperson: Per Lindmarker,  Akutkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 Stockholm.
Telefon: vx 51770000

 

En mer omfattande patientinformation finns att läsa under fliken "Dokument". 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.