De svenska kvalitetsregistren är världsledande och bidrar fortlöpande till att kvaliteten på svensk sjukvård förbättras.

UCR är Sveriges största registercentrumorganisation. Vi är ett nationellt registercentrum som arbetar på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Vårt huvudsakliga uppdrag är att stötta och utveckla nationella och lokala kvalitetsregister men vi arbetar även med forskningsregister och registerbaserade randomiserade kliniska studier.

För närvarande stöttar UCR registercentrum ett 20-tal nationella register inom olika områden, bland annat flera register för olika hjärtsjukdomar, register för vård och omsorg samt register för perioperativ kvalitetsuppföljning av kirurgiska interventioner och för demenssjukdomar.

UCR registercentrum är ledande, både nationellt och internationellt, och inom ramen för verksamheten finns stor kompetens och bred erfarenhet. UCR registercentrum omfattar ett 50-tal experter på design och organisation av register, ekonomi, teknik, juridik, statistik, analys och vetenskaplig validering.
Vi arbetar strikt enligt lagar och regler och vår hantering av data liksom våra tjänster och processer står under granskning av Datainspektionen.

Det faktum att UCR registercentrum har en nära koppling till Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset bidrar till ett innovativt arbetssätt och en fortgående utveckling. På UCR registercentrum är vi alltid beredda att hjälpa till med utvecklandet av nya idéer.

Historik

UCR registercentrum startade 2001. Då fanns redan bred erfarenhet och kunskap kring kvalitetsregister i Uppsala tack vare professor Lars Wallentin, som i tio års tid arbetat med Riks-HIA, det svenska registret för hjärtintensivvård. Registret blev nationellt 1995.

Millennieskiftet innebar en brytpunkt för alla kvalitetsregister eftersom webbtekniken utvecklades kraftigt och gjorde det möjligt att mata in data via internet. I stället för att varje sjukhus matade in data på disketter som sedan skickades till registren för samordning och sammanställning, kunde data gå direkt från sjukhusen in i registren.

Utvecklingen innebar att antalet register ökade kraftigt och i takt med att man gått igenom flera generationer av teknikutveckling har de blivit allt mer komplexa. 

Tillbaka till toppen