Styrgruppen är utsedd av Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi med tre års mandatperiod. Nuvarande mandatperiod sträcker sig till utgången av 2018.

Styrgruppen har följande sammansättning:

Registerhållare: Dr Johan Ottosson, M.D, Örebro/Lindesberg

Ordförande: Professor Erik Näslund, Danderyd, Stockholmsregionen

 

Dr Lars Boman, M.D, Lycksele, Norrland 

Docent Magnus Sundbom, Akademiska sjukhuset, Uppsala-Örebro regionen 

Docent Torsten Olbers

Sabina Jakobsson, Obesitassjuksköterska, Ersta

Dietist Ann Laurenius, M.D, Sahlgrenska  

Dr Suzanne Hedberg, Sahlgrenska, Västra regionen

Dr Ola Hjert, Ljungby

 Jenny Vinglid, Ordförande i HOBS (patientföreträdare)

 

Dessutom är nedanstående personer ständigt adjungerade till styrgruppens möten och dess kommunikation: 

Docent Ingmar Näslund, Örebro

Dr Villy Våge, Ordf. för SOReg-Norge, Norge

Sjuksköterskor Jenny Olsson och Sara Bergdahl, Registrets nationella koordinatorer, Örebro

Dr Tom Mala, Ordf. för SOReg-Norge, Norge

Dr Erik Stenberg, Örebro