Styrgruppen är utsedd av Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi med tre års mandatperiod. Nuvarande mandatperiod sträcker sig till utgången av 2018.

Styrgruppen har följande sammansättning:

Registerhållare: Dr Johan Ottosson, M.D, Örebro/Lindesberg

Ordförande: Professor Erik Näslund, Danderyd, Stockholmsregionen

 

Dr Jeff Wennerlund, M.D, Lycksele, Norrlandsregionen 

Professor Magnus Sundbom, Akademiska sjukhuset, Uppsala-Örebroregionen 

Professor Torsten Olbers, Norrköping, Linköpings universitet, Sydöstra regionen

Sabina Jakobsson, obesitassjuksköterska, Ersta

Dietist Ann Laurenius, M.D, Sahlgrenska  

Dr Suzanne Hedberg, Sahlgrenska, Västra regionen

Dr Ola Hjert, Ljungby, Södra regionen

Jenny Vinglid, ordförande i HOBS (patientföreträdare)

 

Dessutom är nedanstående personer ständigt adjungerade till styrgruppens möten och dess kommunikation: 

Docent Ingmar Näslund, Örebro

Dr Villy Våge, ordförande för SOReg-Norge, Norge

Sjuksköterskor Jenny Olsson, registrets nationella koordinator, Örebro

Dr Tom Mala, registerhållare SOReg-Norge, Norge

Dr Erik Stenberg, biträdande registerhållare, Örebro