Styrgruppen är utsedd av Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi med tre års mandatperiod. Nuvarande mandatperiod sträcker sig till utgången av 2018.

Styrgruppen har följande sammansättning:

Registerhållare: Överläkare Johan Ottosson, M.D, Örebro/Lindesberg

Ordförande: Professor Erik Näslund, Danderyd, Stockholmsregionen

 

Överläkare Jeff Wennerlund, Lycksele, Norrlandsregionen 

Professor Magnus Sundbom, Akademiska sjukhuset, Region Mellansverige

Dr Suzanne Hedberg, Sahlgrenska, Västra regionen

Professor Torsten Olbers, Norrköping, Sydöstra regionen

Överläkare Ola Hjert, Ljungby, Södra regionen

Obesitassjuksköterska Sabina Jakobsson, Ersta

Dietist Ann Laurenius, M.D, Sahlgrenska  

Jenny Vinglid, ordförande i HOBS (patientföreträdare)

 

Dessutom är nedanstående personer ständigt adjungerade till styrgruppens möten och dess kommunikation: 

Docent Ingmar Näslund, Örebro

Docent Erik Stenberg, biträdande registerhållare, Örebro

Dr Villy Våge, ordförande för SOReg-Norge, Norge

Professor Tom Mala, registerhållare SOReg-Norge, Norge

Sjuksköterska Jenny Olsson, registrets nationella koordinator, Örebro