Välkommen till SOReg - Scandinavian Obesity Surgery Registry

SOReg är ett skandinaviskt kvalitetsregister för obesitaskirurgi.

Registret startade i maj år 2007 och täcker sedan flera år all obesitaskirurgi i Sverige. Alla opererande enheter rapporterar till SOReg, som därigenom har en mycket hög täckningsgrad.

Antalet operationer ökade fram till 2011 då 8500 operationer utfördes. Det höga antalet berodde sannolikt på att de långa operationsköerna minskade kraftigt. Antalet operationer har sedan minskat succesivt till 4800 år 2019. Under pandemin minskade antalet ytterligare till knappt 3500. Under år 2022 ökade antalet igen och det utfördes ca 5000 i Sverige.

Registret syftar på att ge ny kunskap kring sjukdomen obesitas och dess behandling. Registrets viktigaste syfte är att denna utveckling ska ske med hög kvalitet och i effektiva former. 

Ny kunskap har genererats genom en rad forskningsprojekt. Totalt har över 150 vetenskapliga artiklar publicerats som helt eller delvis bygger på data från SOReg. Denna nya kunskap är den starkaste generatorn till kvalitetsförbättring och effektivisering. Obesitaskirurgi har en stark vilja och förmåga att omsätta ny kunskap i klinisk praktisk rutin. Dessutom har SOReg flera exempel på lyckade lokala förbättringsprojekt.

Sedan SOReg startade har frekvensen av tidiga komplikationer halverats, från ca 15 % till ca 7 %. Data genererat av SOReg har resulterat i flera förändringar av sjukvårdsprocesser som lett till förbättringar i patientomhändertagande. En effektivisering av resursutnyttjande har skett med en förkortning av vårdtiderna från mer än 4 dagar till mindre än 2 dagar i genomsnitt, och operationstider som sjunkit från 120 minuter till 63 minuter.

Fram till våren 2014 användes SOReg enbart av svenska sjukhus, men efter det anslöt Norge sig. Majoriteten av norska sjukhus registrerar sen flera år i  den norska delen av SOReg. Databaserna är separata men vartannat år publicerar vi en gemensam årsrapport där data mellan länderna kan jämföras. Ett gemensamt kvalitetsregister bidrar till att utveckla vården så att kvalitén höjs och behandlingsmetoderna utvecklas och förbättras. Kirurgin för obesitas ändras och utvecklas hela tiden och registret bidrar till att man kan utvärdera dessa förändringar på ett systematiskt sätt.

SOReg drivs av Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

SOReg publicerar regelbundet resultat, främst genom sina årsrapporter, som utkommer i tre delar årligen – dessa kan laddas ner från förstasidan. Detta gäller också den gemensamma norsk-svenska rapporten.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.