Bakgrund och syfte

Perifer kärlkirurgi omfattar sjukdomar och skador i artärer och vener, utom i hjärta och hjärna. Cirka 60 procent av behandlingarna utgörs av kateterburna ingrepp, medan återstoden är öppen kirurgi. De viktigaste områdena är ingrepp för förträngning i halspulsådern, bråck i kroppspulsådern och cirkulationsstörningar i benen.

Utöver dessa grupper finns en ganska omfattande operativ verksamhet som stöd till dialysavdelningar(nu eget register DiaD). Registreringen av dessa ingrepp syftar till att mäta resultat för att förbättra vården samt att vara en bas för forskning. 

Täckningsgrad och årsvolym

Årligen görs drygt 10 000 kärlingrepp vid cirka 35 sjukhus i Sverige enligt Socialstyrelsens slutenvårdsregister. Swedvasc registrerar cirka 95 procent av dessa ingrepp.
 

Inrapportering

Sedan 2003 har registrering gjorts direkt via Internet. Vårdpersonal fyller i uppgifter före  ingreppet, efter ingreppet, och beroende på ingrepp, 30 dagar och ett år efter ingreppet. Huvudsakligen fyller kärlkirurgerna själva i protokollen, men vid flera sjukhus finns specialutbildade sköterskor för den uppgiften.
 

Återkoppling

Det finns möjlighet för anslutna sjukhus att ladda ner egna data för lokal bearbetning och analys. Årsrapport ges ut i maj. Efter ansökan till styrgruppen kan deltagande kirurger få tillgång till utökad datamängd att användas för forskning eller specialanalyser.
 

Förbättringsresultat

Ingrepp för akut cirkulationsstörning i arm och ben har haft en hög mortalitet. Vi har kunnat dokumentera en förändring av ingreppen med en ökande andel kateterburen teknik, vilket medfört en sjunkande mortalitet. Lokalt förbättringsarbete vid flera kliniker, med utgångspunkt i registret, har lett till kraftig minskning av väntetiden till operation för förträngning av halspulsådern. Väntetid till operation har stor betydelse för insjuknande i slaganfall. Via registret har stora regionala skillnader i befolkningens tillgång till strokeförebyggande operation för förträngning av halspulsådern kunnat påvisas. Återföring av denna information till regionalt ansvariga förväntas leda till bättre tillgång till denna operation oberoende av var patienten är bosatt.
 
Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.